Académie de droit international i Haag anordnar i sommar liksom föregående år kurser för vetenskapliga studier på folkrättens och den internationella privaträttens område. (Jfr senast Sv. J. T. 1926 s. 317.) Föreläsningarna pågå under tiden 4 juli—27 aug. i två av varandra oberoende perio-

NOTISER. 241der, därav den första till d. 30 juli och den andra från d. 1 aug. Bland föreläsarna märkas den kände franska rättsläraren professor Niboyet, vice presidenten i nationernas förbunds kommitté för kodifikation av den internationella rätten, professor Diena, ledamoten av permanenta domstolen i Haag, professor Schücking ävensom ett stort antal andra framstående vetenskapsmän. Föreläsningarna, som hållas på franska, äro avgiftsfria.
    Akademien, som grundades 1923, har under de fyra år den varit i verksamhet till fullo motsvarat de förhoppningar som hystes vid dess stiftande, och intresset för dess verksamhet har varit i ständigt stigande. År 1926 utgjorde antalet åhörare 429, representerande 36 olika nationer, varav 23 från Europa, 8 från Amerika, 4 från Asien och 1 från Afrika. Frånsett Neder länderna kommo följande länder främst i fråga om antalet åhörare, nämligen Tyskland med 60, Nordamerika med 22 och Frankrike med 17. Av åhörarna voro 120 "docteurs en droit" eller advokater och 118 ämbets- eller tjänstemän; av dessa senare tillhörde 47 den diplomatiska karriären. Föreläsningarna äro också, såsom i programmet anges, "hautement scientifiques" och förutsätta en ej alltför ytlig kännedom om de ämnen som behandlas. Åhörandet av föreläsningarna underlättas väsentligt genom att i god tid förut utdelas "sommaire des cours". Dessa innehålla ej, såsom fallet är vid de nordiska juristmötena, föreläsarnas teser, men en detaljerad disposition av det ämne som skall behandlas jämte litteraturanvisningar. Åhöraren blir därigenom i tillfälle att på förhand i detalj sätta sig in i ämnet. Varje års föreläsningar publiceras sedermera i en rad ståtliga volymer.
    Holländska regeringen utdelar, i likhet med föregående år, fem stipendier å vartdera 400 floriner till icke holländska deltagare. De utses efter ansökan bland dem som skrivit förtjänstfulla böcker eller uppsatser i internationellträttsliga ämnen.
    Akademiens lokaler äro inrymda i det ståtliga fredspalatset, vars bibliotek står till deltagarnas förfogande. Åt åhörarna är upplåten en särskild klubblokal med tidningar och tidskrifter från de flesta länder; där kan också lunch m. m. erhållas till billigt pris. Åtgärder äro även i övrigt vidtagna för att minska deltagarnas utgifter. Pension för betydligt nedsatt pris kan sålunda genom sekretariatets förmedling erhållas å förstklassigt hotell i Scheweningen (15 min. per spårväg från fredspalatset). Gemensamma utflykter för deltagarna arrangeras. Även den som blott under en kortare tid vistats vid akademien kan vitsorda det utmärkta sätt, varpå allt är ordnat till deltagarnas bästa. Närmare upplysningar erhållas genom akademiens sekretariat, Palais de la Paix, Haag, dit anmälningar om deltagande ock göras.
    Det vore att hoppas, att även yngre svenska jurister med intresse för internationell rätt ville för framtiden uppmärksamma föreläsningsserierna vid akademien i Haag.

E. L.