Internordisk konferens angående internationell sjörätt. Såsom tidigare meddelats, inbjöd den svenska regeringen sistlidna höst de danska, finska och norska regeringarna att genom representanter deltaga i en konferens för vidare behandling av vissa inom justitiedepartementet uppgjorda förberedande förslag till de ändringar i sjölagen och andra författningar, som påkallas för Sveriges biträdande av konventionerna om fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om dels begränsning av ansvaret för ägare av fartyg, som användas till fart i öppen sjö, dels ock sjöpanträtt och fartygshypotek, vid vilken konferens kunde förekomma jämväl övriga förslag till internationella överenskommelser på sjörättens område.
    Konferensen, som påbörjades i Stockholm d. 11—17 okt. 1926 (Sv. J. T. 1926 s. 476 f.), avslutades genom ett sammanträde i Oslo d. 14—24 jan. innevarande år. I sammanträdet deltogo samma delegerade som vid Stockholmsmötet, varjämte vid dryftandet av praktiska frågor av större vikt närvoro ledamöterna av den norska sjölovkommissionen direktörerna G. Henriksen och J. Jantzen. Som resultat av konferensens arbete föreligga för de olika länderna med varandra i det väsentliga överensstämmande förslag dels till av ovan berörda konventioner påkallade ändringar i sjölagarna, dels ock till den lag som erfordras för Sveriges anslutning till den internationella konventionen den 10 april 1926 rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om statsfartygs fri- och rättigheter (immunitet).
    I intet av de fyra nordiska länderna har däremot ännu bestämd ståndpunkt intagits till konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om konossement (de s. k. Haagreglerna).

H. W.

 

    En minnesstod över Franz Klein avtäcktes d. 6 april 1927 å hans grav å centralkyrkogården i Wien i närvaro av bl. a. Österrikes president, framstående ämbetsmän och representanter för vetenskapen. Minnestalet hölls av presidenten för handelsdomstolen i Wien Dr F. Engel, vilken hyllade Klein såsom statsman, lagstiftare, rättslärare, människovän och tysk patriot. Minnesstoden består av ett block i svart granit med Kleins porträttmedaljong i brons,varunder står: Franz Klein. 1854—1926. "Dem Meister und Bildner des Rechts, dem Vorkämpfer deutscher Einheit."

 

    Fastighetsböcker såsom för stad. Utöver tidigare omförmälda beslut rörande uppläggande av fastighetsböcker såsom för stad för vissa områden på landet (se Sv. J. T. 1926 s. 165 o. 316) hava ytterligare följande dylika beslut meddelats: d. 3 dec. 1926 beträffande vissa hemman i Huddinge socken av Södertörns domsaga, d. 10 dec. 1926 beträffande vissa hemman i Holmby, Harlösa, Hurva och Svensköps socknar av Frosta och Eslövs domsaga, d. 11 mars 1927 beträffande vissa hemman i Bo, Värmdö och Österåkers socknar av Södra Roslags domsaga samt d. 22 april 1927 beträffande Bollnäs köping i Bollnäs domsaga och vissa hemman i Häverö socken av Norra Roslags domsaga.