NOTISER. 245    Dödsfall. F. d. rådmannen Per Victor Helmer Sundstedt avled 8 mars 1927. Född i Stockholm 29 juni 1855, avlade S. mogenhetsex. i Strängnäs 1874 och hovrättsex. i Lund 1878. Efter tingstjänstgöring blev S. vice häradshövding 1881, statsnotarie i Göteborg 1897 och rådman där 1905. Sedan 1899 var S. sekreterare hos byggnadsnämnden i Göteborg. Han har jämväl innehaft ett flertal andra kommunala förtroendeuppdrag.
    F. d. borgmästaren August Fröberg avled 17 mars 1927. F. var född 27 sept. 1861 i Härnösand, avlade studentex. 1880 och jur. utr. kand. ex. 1889 samt blev vice häradshövding 1892. Åren 1890 — 1904 var han brottmålsdomare i Ångermanland samt 1905—1912 borgmästare i Strömstad. Han innehade flera kommunala förtroendeuppdrag.
    Assessorn Tage Lindau avled 17 mars 1927. L. var född i Malmö 1894 samt avlade studentex. där 1910 och jur. kand. ex. i Lund 1915. Efter tingstjänstgöring innehade L. förordnanden såsom fiskal och adjungerad ledamot i hovrätten över Skåne och Blekinge samt blev 1923 biträdande assessor och 1924 assessor vid rådhusrätten i Hälsingborg.
    Krigsdomaren, advokaten Gunnar Herman Oscar Larsson Collin har 11 april avlidit. C. var född i Lund 20 okt. 1875 samt avlade där mogenhetsex. 1892 och jur. utr. kand. ex. 1907. Efter tingstjänstgöring ägnade sig C. åt advokatverksamhet i Stockholm. Han var delägare i O. Wallins advokatbyrå och sedan 1904 ledamot av Sveriges advokatsamfund. C. blev vice auditör i flottan 1902, auditör där 1910 samt krigsdomare vid särskilda krigsrätten å kustflottan 1915 och vid stationskrigsrätten i Stockholm 1919. Han var ledamot av inom sjöförsvarsdepartementet tillkallade sakkunnige för utarbetande av prisordning för svenska flottan 1915—1916 samt ledamot av inom lantförsvarsdepartementet tillkallade sakkunnige för utredning ang. åtgärder mot den försvarsfientliga propagandan 1918—1920.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 22 april 1927 förordnat amanuensen i nedre justitierevisionen, jur. kand. Håkan Bondeson att fr. o. m. d. 1 maj tillsvidare t. o. m. d. 30 juni 1927 vara andra protokollssekreterare därstädes.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 18 mars 1927 till assessor vid Svea hovrätt förordnat e. o. notarien vid samma hovrätt. jur. kand. Carl Mauritz Edvard Wijnbladh.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 22 april 1927 medgivit att med avsked för borgmästaren i Uppsala Johan von Bahr må anstå intill d. 1 aug. 1929.

 

    Förflyttning av Luleå domsagas kansli. K. M:t har d. 1 april 1927 förordnat, att Luleå domsagas kansli skall fr. o. m. dag, som domhavanden äger bestämma, dock senast fr. o. m. d. 1 okt 1927 vara förlagt till staden Boden. F. n. är kansliet beläget i Gammelstad.

 

    De juridiska fakulteterna. De sökande till ledigförklarade professuren i straffrätt och juridisk encyklopedi vid universitetet i Lund (se Sv. J. T. 1927 ss. 95 och 171) ha hållit provföreläsningar d. 1 och 2 april 1927. Docenten R. Bergendal föreläste över ämnena: »Perfektionspunkten vid bedrägeribrott enligt SL 22 kap. 1 §» (av fakulteten förelagt ämne) och »Vanemässighet och yrkesmässighet såsom brottsrekvisit och straffskärpningsgrunder» (självvaltämne). Docenten E. H. Heimer föreläste över »Betydelsen därav, att den person, mot vilken en enligt vanliga förhållanden brottslig handling riktats, samtyckt till handlingen» (förelagt ämne) samt över ämnet »Om förhållandet mellan straffets begrepp och straffets ändamål» (självvalt).
    Vid universitetet i Uppsala disputerade d. 9 april 1927 jur. lic. Halvar G.F. Sundberg för juridisk doktorsgrads vinnande över en av honom författad avhandling med titeln »Den svenska stapelstadsrätten. En undersökning av institutets utveckling och nuvarande innehåll.» Sundberg förordnades d. 22 i samma månad till docent i stats- och förvaltningsrätt vid universitetet.