NOGEN BEMERKNINGER TIL PROCESSKOMMISSIONENS BETÄNKANDE.

 

AV

 

HÖIESTERETTSASSESSOR E. ALTEN.

 

På grunn av den interesse jeg nærer for processreformen i Sverige, er det mig en glæde å efterkomme redaktionens anmodning om å yde et bidrag til diskussionen av Processkommissionens betænkning, skjönt det, i den korte tid som har stått til min rådighet, ikke har været mulig å underkaste betænkningen et mere inngående studium. Hvad jeg her kan gi, er kun nogen spredte bemerkninger om enkelte punkter som jeg under min gjennemgåelse særlig har fæstet mig ved, idet jeg har sammenlignet kommissionens forslag med vore lover. Derimot finder jeg det overflödig å opholde mig ved de almindelige processuelle principer som ligger til grunn for betænkningen, da de allerede er gjennemfört i vor straffeprocesslov av 1887 og i vor tvistemålslov av 1915, för forandringerne i 1925, og da disse principer har min fulle tilslutning. Kun vil jeg uttale min beundring for den fordomsfrihet kommissionen har vist under gjennemförelsen, hvor hensynet til det historisk givne eller til de praktiske og ökonomiske vanskeligheter har måttet veies mot processteknikens krav. Jeg vil også fremhæve at de fyldige oplysninger om svensk og utenlandsk rett såvelsom kommissionens innholdsrike argumentation er meddelt i en mönstergyldig kort og koncis form.
    I det hele er det mit inntrykk at der er skapt et fortræffelig grunnlag for det videre arbeide, og jeg håber at det må lykkes i kortere tid enn den som er gått med hos os, å före processreformen igjennem efter de hovedlinjer kommissionen har trukket op.
    Hvad domstolsordningen angår finder jeg det naturlig at kommissionen ikke vil innföre særskilte förlikningsinstitutioner (I kap. 1 p. 7), da den historiske tilknytning mangler. Hos os har vi hat forliksråd siden 1790-årene, og vor processkommissions forslag om å gjöre mæglingen til en frivillig sak blev ikke

280 E. ALTEN.vedtatt. Skjönt forliksrådene ikke har noget rettskyndig medlem, nyter de tillit, særlig på landet. Det lykkes dem å forlike et ikke ubetydelig antall saker, og i mange tilfælle blir de uforlikte saker ikke bragt videre til retten. I mindre saker har forliksrådene også domsmyndighet, og deres uteblivelsesdomme i gjældssaker kan ialfall være gode nok og sparer retterne for meget rent ekspeditionsmæssig arbeide. Denne side av forliksrådenes virksomhet, som den svenske kommission ikke synes å ha tatt i betraktning, har ikke så liten betydning.
    At kommissionen ikke vil innföre jury (I s. 89—90), er vel forståelig efter erfaringerne fra andre land i de senere år. Her i Norge har imidlertid juryen fått fast rotfæste, og jeg tror nok det må sies at den i det store og hele fyller sin opgave på en fullt tilfredsstillende måte. Det påståes vel av og til at dens frifindelser har sin grunn i en bevisst tilsidesættelse av loven. Men forklaringen er heller den, at der efter en folkelig rettsopfatning ikke er nogen straffskyld, når en handling er forövet under sådanne omstændigheter at anvendelse av straff vil virke urettfærdig eller urimelig, selv om der ikke foreligger nödverge, nödstilstand eller subjektiv utilregnelighet. Nogen fare for rettssikkerheten har disse frifindelser ikke medfört, og der synes ikke å være nogen utsikt til at den kritik som er kommet frem, deriblandt en resolution fra Dommerforeningen for etpar år siden til fordel for domsmannsordningen, skal lede til nogen lovforandring.
    Antallet av nämndemän (I kap. 2 p. 1 og kap. 3 p. 4) er större enn hos os. I herreds- og byretterne tilkalles bare to domsmænn såvel i straffesaker som i tvistemål. I lagmannsretterne skulde der efter tvistemålsloven av 1915 kunne tilkalles fire domsmænn ved siden av de tre juridiske dommere, mens der ved overretterne, som efter loven av 1925 midlertidlig skal erstatte lagmannsretterne i tvistemål, bare kan tilkalles to fagkyndige domsmænn. Da domsmænn og juridiske dommere hos os har like stemmerett, er det samlede antall, som det vil sees, altid et ulike tall, mens det efter det svenske forslag blir et like tall. Forslaget om at nämndemænnenes stemmer skal regnes særskilt og tillægges en ringere vekt enn de rettskyndige dommeres (I kap. 2 p. 2 og kap. 3 p. 5), er helt fremmed for os og vilde ikke kunne gjennemföres her i landet. Kommissionens argumentation overbeviser mig heller ikke om at der skulde være

BEMERKNINGER TIL PROCESSKOMMISSIONENS BETÄNKANDE. 281behov for en sådan ordning i Sverige. De svenske lægdommere er sikkert ikke mindre skikket for sin opgave enn de norske, som fyller den meget godt, særlig på landet og i sjö- og handelsrettssaker. Og de juridiske dommere bör i kraft av sin utdannelse, sin dommererfaring og sine personlige egenskaper kunne gjöre sig tilstrækkelig gjældende uten å tillægges mere enn én stemme. Når de hos os blir overstemt, hænder det forövrig ikke så rent sjelden at domsmænnene får medhold av Höiesterett. Jeg vil ikke lægge skjul på at jeg finder det svenske forslag forkastelig. Ikke mindst i straffesaker vil det före til stötende resultater. Om f. eks. i underretten dommeren vil fælle for grovt tyveri og to nämndemän for simpelt tyveri, mens tre vil frifinde, skulde dommen lyde på grovt tyveri. Efter min mening burde den lyde på frifindelse, fordi der ikke er flertal for fællelse. Lignende urimeligheter vil fremkomme i annen instans. Hos os kræves i herreds- og byretterne altid flertal for en fællende avgjörelse, og i lagmannsrettsaker kræves til en fællende kjendelse av lagretten (juryen) mindst syv stemmer av ti, eller om en har fått forfall, av ni.
    Nedsættelsen av Högsta domstolens medlemstall til fem i hver sak (I kap. 5 p. 3) synes ikke å kunne medföre nogen betenkelighet, når dens opgave innskrænkes som foreslått av kommissionen. En av vore tidligere justisministre har været inne på den samme tanke; men gjennemförelsen vilde hos os kræve grunnlovsforandring, og så længe Höiesterett efter den midlertidige lov skal ha overprövelsen av faktum i tvistemål, kan der neppe bli spörsmål om å nedsætte antallet, som nu er syv i hver sak. Til gjengjæld er hos os en række avgjörelser både i straffesaker og i tvistemål overlatt til kjæremålsutvalget, som bare har tre medlemmer.
    Ordningen med revisionssekreterare (I kap. 5 p. 4) er ukjendt hos os og derfor vanskelig å bedömme. Ved innförelsen av mundtlig partsforhandling i Högsta domstolen (II kap. 16 p. 10 og 11, III kap. 13 p. 9 og 10) skjer der imidlertid en væsentlig tilnærmelse til den hos os gjældende processmåte.
    Hvad særskilt straffeprocessen angår forekommer det mig tvilsomt om det er heldig i så stor utstrækning som foreslått å overlate den förberedande undersökningen til påtalemyndigheten, og navnlig om der herunder er sörget tilstrækkelig for den mistænktes forsvar gjennem bestemmelserne i II kap. 4

 

19 — Svensk Juristtidning 1927.

282 E. ALTEN.p. 13 og 19. I ethvert fall er en siktet bedre stillet hos os. Vistnok inneholder vor lov ingen forskrift om at han skal gjöres bekjendt med de forklaringer som innhentes av påtalemyndigheten under utenrettslig efterforskning. Men hvis saken ikke gjælder en forseelse, vil der i almindelighet bli optatt rettslige forklaringer, og i de större saker, som hörer under lagmannsrett, skal der holdes rettslig forundersökelse, hvis ikke siktede samtykker i at det undlates, fordi de fornödne rettslige forklaringer allerede er optatt. I alle rettsmöter under efterforskning og rettslig forundersökelse har siktede, og i tilfællehans forsvarer, rett til å være tilstede. Han får således umiddelbart kjendskap til alle forklaringer efter hvert som de avgis, og kan på stedet fremkomme med sine bemerkninger eller begjæringer om ytterligere bevisoptagelse. På denne måte blir det meget lettere for ham å vareta sit forsvar enn efter det svenske forslag.
    Heller ikke med hensyn til beskikkelse av offentlig forsvarerer der i II kap. 3 p. 4 sörget så godt for den siktede som i vort land. Hos os får han uten hensyn til sin ökonomiske stilling offentlig forsvarer ved hovedforhandlingen i alle offentlige saker som gjælder en forbrytelse, ved bevisoptagelser til bruk under hovedforhandlingen i sådanne saker og ved rettsmöter fra hvilke han under særlige omstændigheter er utelukket av hensyn til sakens oplysning. I andre tilfælle kan offentlig forsvarer beskikkes såvel under forundersökelsen som under hovedforhandlingen, når siktede er uformuende og sakens beskaffenhet gjör det påkrævet.
    I henseende til instansfölgen for straffesaker forekommer det mig at kommissionen i nogen grad overvurderer betydningen av at skyldspörsmålets faktiske side skal kunne pröves i to instanser, samtidig med at den, i saker hvor straffen ikke kan bli strengere enn fængsel i seks måneder, forringer værdien av den fornyede behandling i annen instans ved i regelen å foreskrive middelbar bevisförsel (II kap. 13 p. 1). I virkeligheten er det ikke den gjentagne behandling av saken, men overdomstolens sterkere sammensætning som öker garantien for en riktig avgjörelse, og det synes derfor å være viktigere å gjennemföre bevisumiddelbarheten uavkortet som hos os enn å åpne adgang til behandling av alle saker i to instanser. I straffesaker som kan forutsees å ville bli gjenstand for anke, vil forhand-

BEMERKNINGER TIL PROCESSKOMMISSIONENS BETÄNKANDE. 283lingen i underretten nærmest bli en egeneralpröve forut for den egentlige hovedforhandling i annen instans. Ulemperne og omkostningerne herved undgåes, hvis de större saker, i ethvert tilfælle eller efter påtalemyndighetens bestemmelse, bringes umiddelbart inn for den overordnede rett. Dette vilde også svare til den prorogationsrett for parterne som foreslåes for tvistemål. Vi har ingen erfaring for at rettssikkerheten lider ved at de större saker bare er gjenstand for én behandling i overinstansen (lagmannsretten). På den annen side har hensynet til bevisumiddelbarheten hos os nödvendiggjort innskrænkninger i adgangen til å få saker angående forseelser og visse mindre forbrytelser bragt inn for lagmannsretten til fornyet behandling. For påtalemyndigheten står dette rettsmiddel altid åpent, og den kan anvende det også til gunst for domfælte. Men den domfælte må i sådanne saker ha tillatelse av Höiesteretts kjæremålsutvalg, hvis den idömte straff bare er böter eller betinget frihetsstraff, mens anke til Höiesterett over rettsanvendelsen, saksbehandlingen og straffutmålingen altid står ham åpen. Da forklaringerne under hovedforhandlingen ikke er protokollert, har kjæremålsutvalget ikke materiale til en overprövelse av bevisbedömmelsen, men må utöve sin dispensationsmyndighet væsentlig under hensyntagen til sakens betydning for den domfælte. Ordningen har stått sin pröve i de mange år som er gått siden loven trådte i kraft i 1890. Da Hagerup som statsminister i 1904 foreslog at kjæremålsutvalget skulde få overprövelsen av skyldspörsmålets faktiske side på grunnlag av protokollerte forklaringer i underretten, samtidig med at han vilde innskrænke adgangen til fornyet behandling, led han et alvorlig nederlag. Ingen har senere gjentatt forsöket.
    Heller ikke delingen av rettsmidlerne mot herreds- og byretternes domme, således at anke til Höiesterett kommer til anvendelse, hvis besværingen utelukkende gjælder rettsanvendelsen, saksbehandlingen eller straffutmålingen, mens rettsmidlet er fornyet behandling ved lagmannsrett, hvis besvæeringen tillike eller alene gjælder bevisbedömmelsen vedkommende skyldspörsmålet, volder så store ulemper som kommissionen antar (II s.191). Bestrider domfælte avgjörelsen av skyldspörsmålet uten nærmere forklaring, opfattes dette efter loven principalt som en begjæring om fornyet behandling, subsidiært som en anke over lovanvendelsen. At der er altfor mange ugrunnete anker

 

284 E. ALTEN.og begjæringer om fornyet behandling, er sikkert nok. Men de fleste blir forkastet av kjæremålsutvalget uten å volde synderlig arbeide.
    At Högsta domstolen skal være revisionsinstans (II kap. 16 p. 1), stemmer med hvad der gjælder hos os, hvor denne ordning altid har stått uanfæktet. Forskjellen blir bare den, at derefter vor lov også kan ankes over straffutmålingen. Det må dog erkjendes at Höiesterett har et meget ufullkomment materiale til bedömmelse av straffutmålingen, og avgjörelserne, som for en væsentlig del bestemmes ved almindelige betraktninger, som de enkelte dommere tillægger forskjellig vekt, blir derfor heller ikke så sikre og ensartede som önskelig kunde være. Imidlertid er der et behov for overprövelse av straffutmålingen, som i herreds- og byretterne ofte er altfor mild, navnlig overfor vaneforbrytere. Også efter det svenske forslag vil forövrig Högsta domstolen komme til å fastsætte straffen, når ny dom avsiges (II kap. 16 p. 17). Det forundrer mig at tiltalte heller ikke i tilfælle av revisionsforhandling altid skal få offentlig forsvarer. At aktoraterne utföres av påtalemyndigheten, og ikke som hos os av en advokat, er derimot en avgjort fordel. Den samme ording foreslåes nu innfört ved vor Höiesterett.
    Hermed går jeg over til den del av Processkommissionens forslag som har den störste betydning for os i Norge, nemlig det tilsvarende forslag om at Högsta domstolen kun skal være revisionsinstans i tvistemål (III kap. 9 p. 3 og kap. 13 p. 1). Likesom hos os vil dette forslag rimeligvis möte större motstand enn begrænsningen av rettens domsmyndighet i straffesaker. Men blir forslaget vedtatt, hvad jeg håper, kan det hjælpe til at også vi hurtigere enn ellers får gjennemfört densamme ordning overensstemmende med loven av 1915.
    At den nye ankeordning blev forandret ved den midlertidige lov av 1925, er det mörke punkt i vor processreform, og jeg kan ikke inntrængende nok advare mulige motstandere av Processkommissionens forslag mot å påberope denne lov som forbillede. Såvel instansfölgen som den fullstændige opgivelse av bevisumiddelbarheten i ankeinstanserne er irrationel. Fra herreds- og byretterne skal anken gå til overretterne, hvis den gjælder en formuesværdi inntil 5,000 kroner, men umiddelbart til Höiesterett, hvis værdien er större. Har tvistgjenstanden ikke formuesværdi, således i ekteskapssaker, farskapssaker og navne-

BEMERKNINGER TIL PROCESSKOMMISSIONENS BETÄNKANDE. 285saker, går anken til overretten, mens selv den ubetydeligste straffesak, som för nævnt, kan påankes til Höiesterett. Overretternes domme kan kun med tillatelse av kjæremålsutvalget innbringes for Höiesterett, men jeg antar det snart vil vise sig at tillatelsen blir gitt i temmelig stor utstrækning av hensyn til avgjörelsens betydning for den ankende eller til dens principielle interesse. Istedenfor den lovpriste ordning med to instanser for hver sak får man da tre instanser med faktisk overprövelse på grunnlag av middelbar bevisförsel i begge overinstanser. Videre vil det sikkert vise sig at Höiesterett, som tilstadighet arbeider med omkring 1,000 saker i restance, heller ikke under den nye ordning kan komme à jour, hvis man ikke vil gå til en ytterligere opdeling av retten og dermed i virkeligheten avskaffe Höiesterett i andre saker enn de få som kan komme til behandling i plenum. Det eneste som med rette kan anföres til fordel for den midlertidige ordning hos os, er at anken ikke blir dårligere enn nu, og at vi får gjennemfört processreformen i förste instans, mens der ellers var al grunn til å frykte for at den hele reform ved en utsættelse vilde ha falt bort. Tingenes egen logik og den praktiske nödvendighet vil imidlertid för eller senere fremtvinge en begrænsning av Höiesteretts kompetens til en rettslig revision.1
    Også den danske ankeordning, med umiddelbar bevisförsel uten protokollation i landsretterne og efterfölgende vidneavhöringer ved underretten til bruk for Höiesteretts overprövelse av bevisbedömmelsen, må betegnes som forfeilet. Den kan neppe i længden oprettholdes. Likeledes bör den franske kassationsrekurs lates ute av betraktning. Kassationsretten kan ikke pröve sakens faktiske spörsmål, men kun om der foreligger »une contravention expresse de la loi», og om enn herunder også henföres feilaktig anvendelse av sedvanerettslige regler og almindelige rettsgrunnsætninger,2 synes det dog som om prövelsen holdes innenfor meget snævre grænser. Den forældede

 

1 Höiesterettsadvokat Ferdinand Schjelderup, hvis sjeldne agitatoriske evne feiret triumfer i 1925, har efter min mening et skjævt syn på dette spörsmål, og hans artikel om "Höiesteretts plass i rettslivet" i Tidsskrift for Retsvidenskap 1926 s. 301 flg. hviler på feilaktige forutsætninger med hensyn til rækkevidden av Höiesteretts domsmyndighet efter loven av 1915. 

2 GARSONNET: Précis de procedure civile § 766.

286 E. ALTEN.franske civilprocess, med dens strenge formalisme og dens underkjendelse av vidnebeviset, egner sig overhodet ikke til efterligning. Efter den engelske process kan vistnok den höieste domstol, House of Lords, pröve saken i dens helhet (III s. 97). Ved Appellate Jurisdiction Acts 1876 og 1887, section 4, er riktignok dens domsmyndighet bestemt således: »Every appeal shall be brought by way of petition to the House of Lords, praying that the matter of the order or judgment appealed against may be reviewed before Her Majesty the Queen in her Court of Parliament, in order that the said Court may determine what of right, and according to the law and custom of this realm, ought to be done in the subject-matter of such appeal». Og i Annual Practice 2:net bind, part VII, anföres under rubriken Evidence præjudikater for fölgende regler: 1) »The Housewill only look at the decree appealed from, and not at any extrinsic matter.» 2) »The Court will proceed on the facts proved at the trial, and will not allow new questions of fact to be raised.» Efter dette ser det ut som om den engelske höiesteretter en ren revisionsinstans.1 Imidlertid viser praksis at også bevisbedömmelsen er gjenstand for overprövelse. Hvad endelig den tyske og den derpå byggede österrikske process angår, kan det nok være at dommerne, også i den höieste domstol, er for meget teoretiserende og tilböielige til å forme sine domsgrunner som juridiske avhandlinger. Men det kan dog ikke nektes at deter den tyske civilprocesslov og den av Reichsgericht utviklede praksis som, med stötte av tysk processteori, har skapt et principielt og praktisk tilfredsstillende revisionsrettsmiddel. Den bedste forståelse av hvad revisionen innebærer, får man av Stein's fremstilling i hans store civilprocesskommentar. Det er denne fremstilling som ligger til grunn for den norske ankeordning av 1915,2 og tydeligvis også for Processkommissionens kortfattede forklaringer (III s. 128—129), hvor jeg dog savner en uttrykkelig fremhæven av at revisionen også omfatter anvendelse av hvad tyskerne kaller erfaringssætninger eller almindelige kjendsgjerninger som utledes av naturens og livets forhold.

 

1 Jfr. også SCHUSTER: Die bürgerliche Rechtspflege in England, 1887, s. 208.

2 Jfr. særlig civilprocesskommissionens motiver til tvistemålsloven, 1908,s. 240 — 243, og ot. prp. nr. 1 for 1910 s. 224—229.

BEMERKNINGER TIL PROCESSKOMMISSIONENS BETÄNKANDE. 287    Under forberedelsen av loven av 1915 blev de herhen hörende spörsmål grundig dröftet, og begrænsningen av Höiesteretts domsmyndighet til en rettslig overprövelse blev anbefalt av civilprocesskommissionens mindretall,1 av en næsten enstemmig Höiesterett,2 av sakförerkomitéen,3 av den departementale revisionskomité4 og av de to justiskomitéer som behandlet lovforslagene på Stortinget, med en enkelt dissens i den förste komité.5 Ved siden herav veier det litet at Dommerforeningen, hvis enkelte medlemmer ikke kan ha satt nærmere inn i saken, i 1913 vedtok en resolution i motsatt retning.6
    Når det allikevel lykkedes å drive igjennem en forandring i1925, skyldes det i förste række det mismot som har fulgt med den ökonomiske depression, og den almindelige menneskelige tilböielighet til å holde fast ved det tilvante, men dernæst også en manglende forståelse av revisionsordningen, som delvis kan forklares ved Höiesteretts usikre og vaklende praksis i gjennemförelsen av straffeprocesslovens ankeordning.
    Straffeprocesslovens rette forståelse burde hos os ikke ha været gjenstand for tvil. I § 380 bestemmer den at anke i lagmannsrettssaker ikke kan grunnes på at »noget under skyldspörsmålet hörende bevisspörsmål» er uriktig avgjort. Heri ligger at lagrettens bevisbedömmelse angående de konkrete faktiske omstændigheter som er bestemmende for straffskylden, ikke kan være gjenstand for overprövelse. Men den rettslige bedömmelse av disse konkrete fakta er ikke i nogen henseende unddratt fra Höiesteretts prövelse. I herreds- og byrettssaker kan anken efter samme paragraf ikke stöttes på nogen grunn som efter § 401 kan lede til fornyet behandling ved lagmannsrett. Det heter her, at begjæringen om fornyet behandling »må være begrunnet i en bestridelse av hvad der i dommen er antatt med hensyn til skyldspörsmålet; dog må den ikke utelukkende stöttes til at loven er uriktig anvendt.» Hvad der skal regnes til lovanvendelsen, fremgår imidlertid ikke av § 401, men av § 380, som forsåvidt også her skulde være avgjörende. Ikke desto mindre er der navnlig av Salomonsen i hans kommentar,

 

1 Motiverne 1908 s. 289 flg.

2 Ot. prp. nr. 1 for 1910, bilag 1, s. 1-2 og 5—13.

3 L. c., bilag 2, s. 36—37.

L. c., s. 90 flg., jfr. s. 224 flg.

5 Indst. O. XV for 1912 s. 138 flg. og indst. O. I for 1914 s. 48-49.

6 Inst. O. I for 1914 s. 15.

288 E. ALTEN.med stötte i og senere med tilslutning av en række höiesterettsavgjörelser, utviklet en teori, hvorefter Höiesteretts prövelse av rettsanvendelsen skulde være begrænset til rene juridiskespörsmål som kan utskilles helt for sig, men ikke omfatte den mere skjönnsmæssige bedömmelse av saksforholdet, som forutsættes f. eks. ved avgjörelsen av om en handling kan betegnes som uaktsom, som utilbörlig eller som inneholdende en ærekrænkelse. Da i virkeligheten enhver subsumtion forutsætter en skjönnsmæssig bedömmelse, blir der efter denne lære ingen fast grænse for Höiesteretts kompetens, og Höiesterett har været på god vei til å avsætte sig selv. Imidlertid har vel Hageruprett, når han hævder 1 at de fleste avgjörelser er i overensstemmelse med den riktige forståelse av loven. Merkelig nok var praksis kanskje bedst för 1902, mens lovens § 380 på grunn av en inkurie hadde en helt meningslös avfatning, idet den bestemte at anken ikke kunde grunnes på »at skyldspörsmålet er uriktig avgjort». Man kunde derfor fristes til å opstille det paradoks at en lov, på grunn av menneskenes evne til å misforstå, blir bedre anvendt når den uttrykker sin mening feilaktig, enn når den sier det som den skal si, på en klar og tydelig måte.
    Tvistemålsloven av 1915 bestemmer i § 357, at anke til Höiesterett bare kan grunnes på feil i rettsanvendelsen eller i saksbehandlingen, og tilföier: »Til rettsanvendelsen hörer også fortolkningen av viljeserklæringer og likeledes bedömmelsen av sedvaners tilværelse og innhold, når en kjendsgjernings rettslige betydning avhænger derav.» Som det fremgår av forarbeiderne,2 har meningen med denne tilföielse kun været å avskjære tvil om den rette lösning av etpar praktisk viktige spörsmål, hvis henförelse under rettsanvendelsen i andre land har været omtvistet. Derimot har det ikke været tanken hermed å angi yttergrænserne for hvad der hörer med til rettsanvendelsen. At anvendelsen av almindelige erfaringssætninger også hörer med til denne, er uttrykkelig forutsatt som selvfölgelig. Allikevel er den positive avfatning av lovteksten vistnok for en væsentlig del skyld i de misforståelser som gjorde sig gjældende i 1925, og som atter kommer frem i advokat Schjelderups foran nævnte artikel. For å holde mig til hans

 

1 Lærebok i Straffeprocessrett, 1921, s. 245 n. 17.

2 Ot. prp. nr. 1 for 1910 s. 224 flg.

BEMERKNINGER TIL PROCESSKOMMISSIONENS BETÄNKANDE. 289eksempler kan jeg ikke finde det tvilsomt at spörsmålet om der ved et skibssammenstöt har været utvist godt eller dårlig sjömannskap, spörsmålet om det forhold som har forårsaket sammenstötet medförer erstatningsplikt helt eller delvis, spörsmålet om et dödsfall kan ansees for den »umiddelbare fölge» av en inntruffen ulykke, eller om et skibs undergang efter årsaksforholdets art skal karakteriseres som en krigsulykke eller som en sjöulykke, og i det hele alle spörsmål om et årsaksforholds rettslige relevans, herunder mulig fordeling av skylden, vilde falle inn under Höiesteretts kompetens efter loven av 1915. I civilprocesskommissionens motiver, 1908, s. 242, er en revisionsdomstols kompetens på en prægnant måte forklart således: »Hvad den er utelukket fra å behandle, er alene den avgjörelse som den underordnede instans har truffet med hensyn til de konkrete omstændigheter der har været gjenstand for bevisförsel, eller de faktiske omstændigheter som på grunn av parternes innrömmelser, forklaringer eller undlatte erklæringer ansees som uomtvistet». Sammenlign hermed Stein's mesterlige lille Grundriss des Zivilprozessrechts § 108, hvor han fremhæver at hovedforskjellen mellem Berufung og Revision ikke ligger i lovens §§ 549 flg. om begrænsning av revisionen til rettsanvendelsen, men i § 561, hvorefter revisionsdomstolen må lægge til grunn de konkrete fakta som underinstansen har anset bevist, og videre at anvendelsen av almindelige erfaringssætninger som inneholdende en bedömmelse der ligger mellem den såkaldte overprövelse in facto og overprövelsen in jure står revisionsdomstolen åpen, da kun den förstnævnte er forbudt.
    Har man först gjort sig det klart at en revisionsanke kan omfatte alt undtagen fastsæettelsen av selve det konkrete saksforhold, vil man se at den kritik som har været rettet mot vor lov av 1915 på dette punkt, hviler på en total misforståelse av lovens virkelige innhold. Imidlertid har denne kritik bragt mig til den opfatning at det er uheldig at loven har innlatt sig på en positiv angivelse av hvad der skal höre med til rettsanvendelsen. Enhver missforståelse burde kunne undgåes, hvis dens § 357 i likhet medstraffeproceslovens § 380 blev gitt en rent negativ avfatning,således at man innskrænket sig til å bestemme: at anke til Höiesterett ikke kan grunnes på den underordnede retts fastsættelse av saksforholdet, medmindre der i denne henseende påberopes feil i saksbehandlingen som kan lede til ophæveise

290 E. ALTEN.av dommen. Formuleringen måtte overveies nærmere; men jeg tillater mig å henstille at man under det fortsatte arbeide med Processkommissionens forslag ofrer denne tanke opmerksomhet.
    Proceskommissionens ordning av anken til melleminstansen finder jeg likeledes tilfredsstillende. Jeg tænker da også på det forhold at parternes personlige forklaring regelmæssig skal avgis umiddelbart (III kap. 20 p. 4), mens bevis ved vidner og sakkyndige efter omstændigheterne kan föres middelbart eller umiddelbart (III kap. 9 p. 1). Det må inrömmes at det ikke er nödvendig å gjennemföre bevisumiddelbarheten ved anke i tvistemål med samme strenghet som i straffesaker, og at den norske lov av 1915 i denne henseende gik længer enn rimelig efter forholdene i vort vidtstrakte og tyndt befolkede land.
    Det samme gjælder med hensyn til bevisumiddelbarheten i förste instans. Men efterat vor tvistemålslovs § 220 nr. 5—7 ved lov nr. 6 av 17 juli 1925 er avlöst av en almindelig bestemmelse om at et vidne kan avhöres utenfor hovedforhandlingen, når det av andre grunner enn dem som opregnes under 1—4, vilde være forbundet med ulempe å avhöre vidnet under hovedforhandlingen, eller når omkostningerne herved vilde være uforholdsmæssige, henset til sakens og vidnesbyrdets betydning og parternes ökonomiske evne, har vi fått en ordning som svarer meget nær til den kommissionen foreslår i III kap.17 p. 11.
    At underinstansens kompetens skal være saklig ubegrænset, men med adgang for parterne til efter overenskomst å bringe större saker umiddelbart inn for den overordnede instans (I kap. 3p. 6), stemmer likeledes med vor tvistemålslov, hvis § 4 om prorogation dog ikke blir satt i kraft så længe den midlerlidige lov av 1925 gjælder.
    Såvidt sees blir der også i det væsentlige overensstemmelse i henseende til selve rettergangsmåten (III kap. 3 — 9), og jeg skal derfor ikke gå nærmere inn på disse kapitler.
    Förhör med part er ordnet nærmest som i den österrikske lov således at partsforklaringen blir et subsidiært bevismiddel (IIIkap. 20, p. 2 og 3). Vor lov, som dog ikke henregner partsavhöringen til bevismidlerne i snævrere mening, har derimot i tilslutning til engelsk rett gjort partsforklaringen til et principalt bevismiddel. Ifölge § 332 skal nemlig parterne i regelen avhö-

BEMERKNINGER TIL PROCESSKOMMISSIONENS BETÄNKANDE. 291res personlig under hovedforhandlingen, efterat saken er fremstillet fra begge sider efter § 330, jfr. § 331, men för vidner og sakkyndige avhöres. Dette gjælder også når parterne möter uten sakförer og selv fremstiller sin sak, og det er kun den i henhold til § 332 avgivne forklaring, men ikke parternes anförsler under den procederende fremstilling, som er gjenstand for bekræftelse med forsikring på ære og samvittighet efter § 114. Forsåvidt har Processkommissionen ikke opfattet vor lov riktig (III s. 193).
    Med vore lover stemmer det at rettsformannen foretar avhöringen av parter i tvistemål (III kap. 20 p. 6) og av tiltalte i straffesaker (II kap. 10 p. 9), men ikke at han også skal avhöre vidnerne (II kap. 20 p. 8, III kap. 17 p. 8). Her tror jeg den norske ordning er å foretrække, da parterne i sit kjendskap til saken og vidnernes forhold til den har bedre forutsætninger for en effektiv eksamination, og da dommeren helst bör forholde sig passivt mottagende overfor bevisførselen. En for stor aktivitet fra dommerens side hindrer den objektive tilegnelse av process-stoffet.
    Vidneeden er beholdt med samme begrunnelse som hos os (II s. 269). Civilprocesskommissionen hadde foreslått å erstatte den med forsikring på ære og samvittighet.1 Når det står vidnet fritt, av angivelige religiöse grunner, å vælge forsikring i steden, er imidlertid edstvangen faktisk avskaffet. Ved at der, likesom hos os, av parterne bare kræves forsikring, blir dessuten denne bekræftelsesform stillet i en lavere klasse. Personlig tror jeg at man uten skade kunde avskaffe eden og for den saks skyld også forsikringen på ære og samvittighet. Overfor hæderlige og sannhetstro parter og vidner trænges ingen av delene. Overfor de uhæderlige og lögnaktige er det bare straffansvaret som virker.
    Jeg vil ikke avslutte disse bemerkninger uten å bringe i erindring min notis (Sv. J. T. 1927 s. 160) om önskeligheten fra norsk synspunkt av at navnet lagmannsretter forbeholdes melleminstanserne.

 

1 Motiver 1908, s. 96 — 104.