ANDREAS BJERRE. The Psychology of Murder. A Study in criminal Psychology. Translated from the Swedish by E. CLASSEN. London 1927. Longmans, Green and Co. Ltd. Sh. 9/-.
    Professor Andreas Bjerres mycket uppmärksammade arbete »Bidrag till mordets psykologi» (se Sv. J. T. 1925 ss. 195 och 329), vilket tidigare utkommit i tysk översättning1, föreligger nu i en av förutvarande engelske lektorn vid Uppsala universitet dr E. Classen verkställd översättning till engelska.
    Den engelska upplagan inledes med ett den 22 januari 1927 dagtecknat förord av justitierådet Birger Ekeberg, i svensk översättning så lydande:

 

1 Zur Psychologie des Mordes. Kriminalpsychologische Studien von Dr. ANDREAS BJERREActa et Commentationes Universitatis Dorpatiensis. C. Mattiesen, Dorpat 1925. 171 s.

384: LITTERATURNOTISER.    Andreas Bjerres arbete »Bidrag till mordets psykologi» är en högeligen fängslande bok, som icke blott mannen av facket utan envar psykologiskt och socialt intresserad kan läsa med stor behållning. Ämnet har lockat många före Bjerre — filosofer, läkare, jurister och skönlitterära författare. Men Bjerre har gripit sig an problemet från en annan sida än den vanliga. Han har icke nöjt sig med allmänna betraktelser eller med en bearbetning av sådant andrahandsmaterial, som brottsstatistik, domstolsprotokoll, fängelse- och sjukhusjournaler eller på annan väg vunna yttre biografiska data erbjuda; han har ägnat många år av sitt liv åt studier i svenska fängelser i syfte att under ständig personlig samvaro med brottslingar komma på spåren de gåtor, som dölja sig på botten av deras själsliv. Såsom en första frukt av dessa studier utgav han 1907 en avhandling om tjuvnadsbrottets psykologi. Medan denna skrift innehöll mera generaliserande omdömen beträffande vissa förbrytartyper, har förf. i Mordets psykologi utvalt tre sinsemellan artskilda förbrytarindivider och analyserat deras själsliv in i de dunklaste, även för dem själva okända skrymslen. För den metod förf. härvid tillämpat lämnar han i inledningen till sitt arbete en intressant och för efterföljande forskare vägledande redogörelse. Verkställd med intuitiv psykologisk blick och stor noggrannhet, öppnar denna undersökning nya perspektiv för forskningen på detta för hela vårt samhällsliv så betydelsefulla område.
    Men förf. är ej blott en framstående kriminalpsykolog; hans arbete präglas ock av en betydande litterär talang. Med konstnärlig åskådlighet tecknar han sina förbrytartyper, och läsaren följer analysen av händelseförloppet med något av samma spänning som vid studiet av ett drama av en mästares hand. I sitt hemland har författaren blivit jämförd med Dostojevski, och det har från sakkunnigaste håll sagts, att han i penetrering av brottslingarnas själsliv gått vida längre än mästaren själv.
    Efter att ha anfört några biografiska data (jfr Sv. J. T. 1926 s. 102) fortsätter justitierådet Ekeberg: Föreliggande översättning har bekostats av jur. utr. kand. Harry A:son Iohnson, legationsråd i svenska utrikesdepartementet, samt av en utav honom år 1919 stiftad fond med syfte, bland annat, att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning. Nämnda fonds första uppgift var att möjliggöra översättningen till ett världsspråk av justitierådet Tore Alméns över hela Norden berömda kommentar till den nya skandinaviska lagstiftningen om köp och byte av lös egendom, vilken översättning erhållit vidsträckt spridning även i England och Amerikas Förenta Stater. Att början gjordes med detta arbete har sin förklaring, förutom i dess höga vetenskapliga värde, i påtagliga praktiska skäl; för den internationella samfärdseln är lagstiftningen om köp av dominerande betydelse. I nu förevarande fall kunna liknande praktiska synpunkter ej åberopas. Men sedan författaren i sina bästa år ryckts bort av döden, har det synts angeläget att i vidaste kretsar väcka intresse för hans arbetsmetod, av vars fortsatta tillämpning betydande resultat torde kunna väntas och vilken därför icke får råka i glömska.