Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februarri 1866. Med henvisninger og Sagregister ved FRANTZ DAHL. 5 gennemsete Udg. København 1926. H. Hagerups Forlag. 158 s. Kr. 5.50.
    Frantz Dahl står för oss svenskar som den juristbiografiska essayens bornemästare. Hans litterära karakteristiker — de må präglas av djup vördnad (Goos) eller blixtra av kvickhet och gott lynne (Thyrén) — uppbäras av en levande sympati som oemotståndligt rycker läsaren med sig. Sin oerhörda beläsenhet i alla humaniora låter han aldrig kännas tyngande, den får blott skänka den konstnärliga framställningen ökat behag. Han är mannen från vars skriftställeri all tråkighet är bannlyst.
    Men det mänskliga livet är rikt på överraskande kombinationer. Författaren till Juridiske Profiler, med 12 Portræter, har också haft tålamod att ombesörja den lagedition med hänvisningar och sakregister, vars titel läses här ovan och som, frånsett själva texten, onekligen förefaller en svensk läsare något torr.
    Det är på begäran av »det retsvidenskabelige Studenterraad» som denna nya upplaga kommit till stånd. Att den också avser, om ej närmast så dock även, att vara till tjänst för de studerande, ses därav att hänvisningar gälla både lagrum som ej längre äro att tillämpa och bestämmelser som ännu blott höra till lex ferenda. Såsom ett klart belägg på arbetets undervisande karaktär må nämnas att § 10 (»Livsstraf fuldbyrdes offentlig med Øxe» & cet), som icke tillämpats sedan 1892 och väl får betraktas som obsolet, åtföljes av hänvisningar på ej mindre än 16 rader med petit.
    Prejudikat finnas ej anmärkta; i detta hänseende kunde editionen sägas utgöra den konträra motsatsen till R. von Schultz' lilla bok 1,000 prejudikat, som ju saknar all lagtext. Det är uppenbart att utgivningen ändock representerar ett högst betydande och värdefullt arbete, så otaliga som hänvisningarna äro till lagar, cirkulär, skrivelser o. s. v. Men utgivaren ställer också stora krav på läsarens egen självverksamhet. Noterna innefatta nämligen icke någon som helst saklig information utan blött en uppfordran att titta efter i andra böcker. Att detta ej avskräcker våra skandinaviska bröder på andra sidan sundet är emellertid tydligt av den nya upplagans ordningsnummer och måste komma oss svenska jurister att förläget inse, hur bortskämda vi blivit med bekväma hjälpmedel.

B. W.

 

26 — Svensk Juristtidning 1927.