Fortsatta utredningar angående processreformen. K. M:t har förordnat, d. 8 april 1927 professorn vid Uppsala universitet Thore Engströmer och hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Vult von Steyern samt d. 20 maj 1927 hovrättsrådet i Svea hovrätt Trygve Liljestrand att tillsvidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag, som till dem av departementschefen överlämnas.
    Departementschefen har åt professor Engströmer uppdragit att utreda frågan om överexekutorsgöromålens överflyttande i samband med rättegångsreformen från länsstyrelser och magistrater till domstolarna i första instans.
    På grund av bemyndigande d. 8 april 1927 har departementschefen d. 29 i samma månad tillkallat ledamoten av riksdagens första kammare, generalkrigskommissarien Ludvig Widell (ordf.), direktören Allan Cederborg och ledamoten av andra kammaren riksgäldsfullmäktigen Anders Andersson i Råstock att — medbiträde av extra ledamoten å departementets lagavdelning juris doktorn Siegfried Matz — verkställa utredning angående de ekonomiska verkningarna av en rättegångsreform. Till sekreterare hos de sakkunniga har förordnats amanuensen i justitiedepartementet, jur. kand. Gerard Lindström.
    I yttrande till statsrådsprotokollet vid sistnämnda sakkunnigas tillkallande har departementschefen framhållit, att dessas arbetsuppgifter skulle huvudsakligen gälla beräkning dels av de nuvarande kostnaderna för rättegångsväsendet i vad dessa åligga statsverket och kommunerna, dels av den kostnad, som ett genomförande av processkommissionens förslag skulle föranleda.

 

    Fastighetsböcker såsom för stad. Utöver tidigare omförmälda beslut rörande uppläggande av fastighetsböcker såsom för stad för vissa områden på landet (se Sv. J. T. 1926 s. 165 o. 316 samt 1927 s. 242) har ytterligare ett dylikt beslut meddelats, nämligen d. 3 juni 1927 beträffande Sundbybergsstad och vissa områden i Spånga och Järfälla socknar av Sollentuna och Färentuna härads domsaga.