Svenskt-finskt samarbete på arvsrättens område. Sedan finska regeringen framställt förfrågan om svenska regeringens ståndpunkt beträffande ett eventuellt omedelbart samarbete mellan Sverige och Finland i och för revision av ärvdabalken, har K. M:t d. 18 juni 1927, efter yttrande av lagberedningen, bemyndigat beredningen, som har ärvdabalkens revision sig anförtrodd, att under det fortsatta arbetet med denna uppgift i samma former, som tidigare i liknande fall kommit till användning, träda i samarbete med den eller dem, som må bliva utsedda att vid sådant samarbete företräda Finland.

 

    Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1927, åttonde årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av presidenten frih. E. Marks von Würtemberg. De för granskning av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se Sv. J. T.1920 s. 117):

 

"Revisionsberättelse.

 

    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1926 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.

 

    Räkenskaperna utvisa

Debet.                         Ingående balansräkning.Kredit.
Jan. 1Jan. 1
Grundfondens konto Kr. 66,762: 66Obligationer............ Kr. 65,471: 80
Dispositionsfondens
konto....................... "    16,798: 26
Å kapitalräkning in-
nestående................  "    18,089: 12
                                         Kr. 83,560: 92                                          Kr. 83,560: 92

 

Debet.

                        Utgifter och inkomster.Kredit.
Dec 31Dec 31
Omkostnader ............. Kr.    25: Räntor ............ Kr.    4,286: 93
Grundfonden gott-
gjord ......................... "        852: 39
 
Dispositionsfonden
gottgjord ................. "         3,409: 54
 
                                     Kr.   4,286: 93                            Kr.   4,286: 93 

Debet.                       Utgående balansräkning.Kredit.
Dec. 31Dec. 31
Obligationer .......... Kr. 64,667: 80Grundfondens konto ........  Kr. 68,014: 05
Å bankräkningar in-
nestående .............. Kr. 2,479: 74
 
Juriststämman 1926  "    866: 51 
                                 Kr. 68,014: 05                                         Kr.   68,014: 05


    Under året har grundfonden ökats med utöver ovan nämnda belopp jämväl Kr. 396: utgörande kursvinst å utlottade obligationer.
    Den under året hållna juriststämman har dragit 

en kostnad av ......................................................................... Kr.   31,307: 63 
vartill kommer utgifter för tryckning av förhand-
lingarna............................................................. "     5,600: 
—  Kr. 36,907: 63
 


    Härifrån avgår

1) inskrivningsavgifter samt betalda biljetter för festerKr. 5,273: 57 
2) likvid för försålt tryckKr. 651: 75Kr. 5,925: 32     
  Rest Kr. 30,982: 31      


    För täckande härav hava åtgått 

dispositionsfonden 1/1 1926Kr. 16,798: 26 
årets avsättning till dispositionsfonden "    3,409: 54 
influtna gåvor "    9,908: —Kr. 30,115: 80
  Resten Kr. 866: 51 

har balanserats till år 1927. Utöver förut nämnda belopp Kr. 5,600: — har tryckningen av förhandlingarna dragit ytterligare kostnad av Kr. 2,217: 20.
    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1926 bör godkännas.
    Stockholm den 28 februari 1927.

C. Ludv. Hasselgren. Gust. Åkerlindh."