Dödsfall. Vice häradshövdingen Salli Luterkort avled 14 maj 1927. Född i Kristianstad 18 sept. 1884, avlade L. mogenhetsex. därst. 1903 och jur. utr. kand.-ex. i Lund 1907. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Göta hovrätt blev L. vice häradshövding 1919 och t. f. revisionssekreterare 1923. L. har biträtt inom justitiedep. med utarbetande av en populär redogörelse för den s. k. ensittarlagen samt har tjänstgjort såsom sekreterare i ett av riksdagens tillfälliga utskott. De sista åren av sitt liv fungerade L. som t. f. domh. i domsagorna i Medelpad. Sedan 1925 var L. ledamot av riksdagens första kammare. Han innehade därjämte flera kommunala uppdrag i Sundsvall.
    Häradshövdingen Lars Johan von Knorring avled 17 maj 1927. v. K. var född i Dalby förs. Uppsala l. 27 juli 1867 samt avlade mogenhetsex. i Uppsala 1885 och hovrättsex. därst. 29 jan. 1890. Efter tingstjänstgöring utnämndes v. K. 1893 till vice häradshövding och blev sedermera, efter någon tids adjunktion i Svea hovrätt, 1911 häradshövding i Östersysslets doms. 1919 invaldes v. K. i stadsfullmäktige i Kristinehamn.

 

    Lagberedningen. K. M:t har d. 27 maj 1927 på därom gjord framställning entledigat f. d. justitierådet jur. och fil. dr Karl Johan Wilhelm Sjögren fr. o. m. d. 1 juni 1927 från honom meddelat förordnande att vara ordförande i lagberedningen ävensom till ordförande i beredningen fr. o. m. sistnämnda dag förordnat justitierådet jur. dr Lars Birger Ekeberg, vilken samtidigt beviljats avsked från justitierådsämbetet.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har d. 18 juni 1927 till justitieråd utnämnt revisionssekreteraren Carl Anders Rudolf Eklund.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 18 juni 1927 till revisionssekreterare utnämnt statssekreteraren i försvarsdepartementet, hovrättsrådet i Göta hovrätt Karl Samuel Levinson, med förklaring tillika att utnämningen ej föranleder rubbning i Levinsons statssekreterarförordnande.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 30 april 1927 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Albert Nordin att 9 maj—23 juli 1927, under vilken tid presidenten i nämnda hovrätt Anshelm Berglöf för fullgörande av uppdrag att vara ledare av Dalautredningen begagnar sig av härför medgiven ledighet, uppehålla presidentämbetet i hovrätten,
    d. 27 maj 1927 till advokatfiskal vid hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt notarien vid hovrätten Sven Gustaf Adolf Söderholm,
    d. 9 juni 1927 förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt frih. Carl Otto Henrik von Rosen och fil. dr Hjalmar Victor Himmelstrand att under budgetåret 1927—1928 vara ordf. å division (i anledn. av extra divisionernas bibehållande jämväl under nämnda budgetår),
    d. 18 juni 1927 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Ernst Kellgren att under tiden 1 juli—31 dec. 1927 vara ordf. å division (i anledning av extradivisionens bibehållande under sagda tid),
    s. d. till assessor vid hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. notarien vid samma hovrätt jur. kand. Hugo Robert Backman.