NOTISER. 419    Rådhusrätterna. K. M:t har
    den 27 maj 1927 till rådman i Stockholm utnämnt civilassessorn vid Stockholms rådhusrätt Gunnar Theodor Cervin,
    d. 18 juni 1927 till borgmästare i Mariestad utnämnt extra länsnotarien Erik Martin Rudolf Sanden,
    s. d. beviljat rådmannen i Stockholm Johan Aron Friedholm avsked från rådmansbefattningen fr. o. m. d. 29 juli 1927.

 

    Biträdande domare. K. M:t har d. 9 juni 1927 förordnat, att biträdande domare skall vara anställd i en var av följande domsagor under nedan angivna tider, nämligen:
    under hela budgetåret 1927—1928 i Sollentuna och Färentuna härads, Södertörns, Uppsala läns södra, Oppunda och Villåttinge härads, Falu, Ovan-Siljans, Jämtlands norra, Västerbottens norra, Tveta, Vista och Mo härads, Östra Värends, Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads, Västra Göinge, Oxie och Skytts härads samt Rönnebergs, Cnsjö och Harjagers domsagor,
    under tiden 15 augusti—31 december 1927 i Bråbygdens och Finspånga läns samt Hallands läns södra domsagor, och
    under förra halvåret 1928 i Östbo och Västbo härads samt Sunnerbo häradsdomsagor.

 

    Hovrätternas omorganisation. K. M:t har d. 20 maj 1927 förordnat assessorn i Svea hovrätt, t. f. revisionssekreteraren Torsten Petersson att biträda inom justitiedepartementet vid behandling av ett av särskilda sakkunniga utarbetat betänkande ang. ändringar i hovrätternas organisation, arbetssätt och löneförhållanden m. m. jämte därmed sammanhängande frågor.

 

    Lösdrivarlagstiftningen. På grund av K. M:ts bemyndigande d. 9 juni 1927 har socialministern samma dag tillkallat landshövdingen Einar August Beskow (ordf.), hovrättsrådet i Svea hovrätt Viktor Petrén och med. lic. Anna-Clara Romanus-Alfvén att inom departementet biträda med överarbetning av förslag till lag om behandling av vissa arbetsovilliga och samhällsvådliga.

 

    Revisionen av kommunallagarna. Sedan K. M:t d. 11 febr. 1927 förordnat att åt landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld anförtrodda utredningen rörande revision av kommunallagarna skulle fr. o. m. d. 1 mars vila, har K.M:t d. 3 juni 1927 förordnat, att berörda utredning skulle fr. o. m. d. 1 i samma månad återupptagas.

 

    Promovering av juris hedersdoktorer. Efter invigningen d. 20 maj 1927 av den nya byggnaden för Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga och humanistiska fakulteter (se notisen s. 410) var följande dag högtidlig promotionsakt anordnad i Blå Hallen i Stockholms stadshus. Därvid kreerades — förutom doktorer efter avlagda prov — även hedersdoktorer i högskolans tre fakulteter. Till juris hedersdoktorer promoverades professorn vid Stockholms högskola, L. K. V. A., fil. dr Karl Gustav Cassel, landshövdingen fil. dr Nils Edén, ordf. i Sthms högskolas styrelse, verkställande direktören i Jernkontoret, v. häradshövdingen Carl Emil Kinander, justitierådet Johan Edvard Petrén samt häradshövdingen i Askims domsaga Karl Johan Daniel Schlyter. (Ang. juris doktorer efter avlagda prov, se nedan Juridiska examina.) Som promotor fungerade professor Nils Stjernberg.

 

    Tolk inom Österrike för svenska språket. Ledamoten av det Österrikiska advokatsamfundet, advokaten jur. dr Robert Meixner, Baden bei Wien, har av Oberlandesgericht i Wien antagits till tolk i svenska språket för hela Österrike. Dr Meixner mottager juridiska uppdrag av varje slag, såsom utförande av rättegångar och dyl. Han är även villig tillhandagå med upplysningar, som kunna önskas beträffande Österrikes land och folk, om dess badorter, turistleder m. m.