423RIKSDAGEN

har nedannämnda dagar år 1927 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 23 april: motion (II: 67) ang. jordbruksfastigheters delaktighet i och bestämmanderätt över vissa gemensamma tillgångar och rättigheter (ALU 25); i skrivelse till K. M:t hemställde RD om utredningrörande lämpligheten av bestämmelser i syfte att delägare i häradsallmänning eller därmed i vissa hänseenden jämställd allmänning, som grundar sitt delägarskap på avstyckning enligt 1926 års jorddelningslag, må erhålla samma formella ställning som övriga delägare;
    d. 4 maj: k. prop. nr 66 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 april 1926 om inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 32), prop. bifallen;
    k. prop. nr 19 med förslag till lag ang. fastighets befriande i vissa fall från ansvar för inteckning m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 33), prop. och motioner avslagna;
    motion (I: 31) om utredning och förslag rörande föreskrifter ang byarnas organisation för tillgodoseende av gemensamma behov (FLU 35), avslagen;
    motion (I: 32) om utsträckt befogenhet för förvaltning av bysamfällighet (FLU 36), avslagen;
    k. prop. nr 152 med anhållan om riksdagens yttrande ang. vissa beslut, som fattats av den internationella arbetsorganisationens konferens vid dess nionde sammanträde i Genéve år 1926 (FLU 26); i skrivelse till K. M:t meddelade RD, att RD för sin del icke haft något att erinra mot vad i det vid prop. fogade statsrådsprotokollet av vederbörande departementschef hemställts;
    d. 7 maj: k. prop. nr 174 med förslag till förordning ang. ändring i vissa delar av förordningen d. 15 juni 1923 om motorfordon ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 27); i skrivelse till K. M:t anmälde RD, att vid granskning av det vid prop. fogade förslag till förordning RD ej funnit skäl att mot detsamma göra andra erinringar än utskottet i utlåtandet upptagit;
    d. 11 maj: k. prop. nr 194 med förslag till lag med vissa bestämmelser om bötesstraffet (böteslag) ävensom en i ämnet väckt motion (FLU 37); prop. och motion avslagna;
    d. 14 maj: k. prop. nr 109 med förslag till lag om ändrad lydelse av 6, 31 och 90 §§ av lagen d. 14 juni 1918 om fattigvården ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 28 och 31); frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    d. 19 maj: k. prop. nr 85 med förslag till lag ang. slakt av husdjur ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 31, 38, 43); frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    d. 21 maj: k. prop. nr 221 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 11, 13 och 24 §§ i lagen d. 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk ävensom en i ämnet väckt motion (FLU 39), prop. och motioner avslagna;
    k. prop. nr 220 med förslag till lag innefattande förbud att sprida efterbildning av penningsedel (FLU 40); bifallen;
    d. 25 maj: k. prop. nr 96 med förslag till lag om bokföring vid enskild järnväg m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 41), prop. bifallen;
    k. prop. nr 198 med förslag till lag om utlännings rätt att här i riket vistas ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 32), prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 31 maj: k. prop. nr 110 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 29), prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 1 juni: motion (II: 106) om ändrad lydelse av 6 § lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 33), avslagen;
    d. 8 juni: k. prop. nr 237 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 4:o), 8:o), 9:o), 11:o) och 14:o) i lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt (ALU 34), bifallen med vissa ändringar.

424 RIKSDAGEN.    Utlåtanden hava avgivits av sammansatt lag- och annat utskott i bl. a. följande frågor:
    k. prop. nr 113 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1912 om understödsföreningar och nr 114 med förslag till förordning om erkända sjukkassor m. m. ävensom i ämnet väckt motion (Sms Stats- o. ALU 1, 4 o. 5); frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    k. prop. nr 111 med förslag till lag om ändrad lydelse av 40, 41 och 51 §§ i lagen d. 14 juni 1918 om fattigvården m. m. (Sms Stats- o. ALU 2), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 182 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom ävensom i ämnet väckta motioner (Sms ALU och JU 1 o. 3), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 191 med förslag till lag ang. uppsikt å vissa jordbruk ävensom i ämnet väckta motioner (Sms ALU och JU 2 o. 4), prop. bifallen med vissa ändringar.
    Utöver de frågor, i vilka lagutskott eller sammansatt lag- och annat utskott avgivit utlåtande, hava följande lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling i riksdagen:
    k. prop. nr 188 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d.26 nov. 1920 om val till riksdagen ävensom i ämnet väckta motioner (KU17), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 39 med förslag till förordning ang. fortsatt tillämpning av förordningen d. 17 maj 1923 om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyxvaror (BevU 2), bifallen;
    motion (I: 115) ang. införande av skyldighet för stämpelförsäljare att anlita postgirorörelsen m. m. (BevU 36); i anledning av motionen antog RD för sin del ett förslag till ändrad lydelse av 39 § i förordningen d. 19 nov.1914 ang. stämpelavgiften samt anhöll i skrivelse till K. M:t dels att K. M:t måtte utfärda bestämmelser rörande stämpelförsäljares skyldighet att anlita postgirorörelsen i huvudsaklig överensstämmelse med ett inom finansdepartementet utarbetat förslag till kungörelse i ämnet, dels ock att K. M:t måtte verkställa utredning, huruvida icke den stämpelförsäljare tillkommande rätt att erhålla stämplar i räkning må kunna inskränkas;
    k. prop. nr 187 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. i förordningen d. 15 dec. 1914 ang. statsmonopol å tobakstillverkningen i riket, m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (BevU 39), prop. bifallen med viss ändring;
    k. prop. nr 234 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 6 aug. 1894 ang. mantalsskrivning (BevU 41), bifallen;
    k. prop. nr 189 med förslag till dels förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften, dels förordningom ändrad lydelse av 1 § i förordningen d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper ävensom en i förstnämnda ämnet väckt motion (BevU 42), förslagen bifallna med vissa ändringar;
    k. prop. nr 56 med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper ävensom en i ämnet väckt motion (BevU 43 o. 48), prop. avslagen i huvudsak;
    k. prop. nr 200 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § i förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften (BevU 53), bifallen;
    k. prop. nr 120 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 8 nov. 1912 om rätt till jakt m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (JU 42), prop. bifallen (jfr JU nr 43 o. 44);
    k. prop. nr 244 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet m. m. jämte i ämnet väckta motioner (JU 69), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 102 med förslag till kommunalskattelag m. m. jämte i ärendet väckta motioner (1 särsk. U 1 o. 7), prop. avslagen.

E. L.