SVEN BACKLUND. Moderna principer för social lagstiftning. En redogörelse för internationella arbetsbyråns verksamhet. Sthm 1927. Tiden. 217 s. kr. 3.00.
    Detta arbetes huvudsakliga innehåll utgöres av en redogörelse för den av fredsfördragen efter världskriget skapade internationella arbetsorganisationens tillkomst, uppgifter och verksamhet samt dess organ — internationella arbetskonferensen och internationella arbetsbyrån jämte dennas styrelse. Författaren, som sedan många år plägar åtfölja Sveriges arbetarombud å arbetskonferensens och arbetsbyråns styrelses sammanträden m. m., är väl förtrogen med sitt ämne. Med utgångspunkt från Versailles-traktatens 13:de kapitel, om arbetet, framställes arbetskonferensens beslut såsom en internationell systematisk reglering av de sociala förhållandena. Framställningssättet utmärker sig genom intresseväckande idéer och synpunkter, väsentligen bottnande i socialdemokratisk uppfattning, och författarens nära bekantskap med miljön har för honom möjliggjort att meddela en del mindre kända drag och förhållanden.

A. M—n.

 

JOHN NORDIN. Arbetstidslagen och arbetsrådet. Sthm 1927. Norstedt. 153 s. Inb. kr. 2.85.
    Lagstiftningen om arbetstidens begränsning eller med andra ord om 8-timmarsdagen tillkom som bekant under år 1919 och har sedermera upprepade gånger varit föremål för revision. Med hänsyn såväl härtill som till den politiska uppmärksamhet, vilken ägnats denna lagstiftning, och dess på många områden ingripande praktiska betydelse kunde det förväntas, att densamma skulle vara till alla delar väl bekant. Så har emellertid vid många tillfällen visat sig icke vara fallet.

456 LITTERATURNOTISER.    Det här ifrågavarande arbetet, som till författare har en på området så kompetent person som arbetsrådets ordförande och chef, torde sålunda kunna anses ha goda skäl för sin tillkomst. Åt alla dem, som ha med arbetstidslagens tillämpning att göra, såsom arbetsgivare och arbetsledare, industriföretagens juridiska rådgivare samt arbetsgivar- och arbetarorganisationernas förtroendemän, synes arbetet böra kunna erbjuda värdefull vägledning. Vad särskilt angår arbetsgivare och arbetsledare, vilka nu ofta icke fullt känna de möjligheter till undantag lagen medgiver, torde boken vara ägnad att avsevärt underlätta befattningen med dylika frågor.
    Särskilt värdefull torde den del — den tager för övrigt det alldeles övervägande utrymmet — vara som lämnar en redogörelse för arbetsrådets praxis. Arbetstidslagen är nämligen ganska kortfattad och överlåter väsentligen åtnämnda myndighet, vars beslut ej kunna överklagas, att fixera lagens tillämpning under de mångskiftande arbetsförhållanden, som näringslivet företer. Redogörelser för berörda praxis ha visserligen tidigare förekommit i betänkandena och propositionerna rörande arbetstidslagens revision, men en lätt tillgänglig, samlad framställning i ämnet för hela den tid, över sju år, arbetsrådet verkat, har hittills saknats.

A. M—n.