FRANZ KLEIN. Der Zivilprozess Österreichs. Mit Ergänzungen von FRIEDRICH ENGEL. Mannheim 1927. J. Bensheimer. 600 s.
    Föreliggande arbete utgör tredje bandet av serien "Das Zivilprozessrecht der Kulturstaaten, Eine Vorarbeit der deutschen Prozessreform", vars föregående delar behandlat den schweiziska och den svensk-finska civilprocessen (se Sv. J. T.1924 s. 190). Den berömde österrikiske processreformatorn Franz Klein var färdig med sitt bidrag redan vid världskrigets utbrott. Då detta bidrag först nu kunnat utgivas, hava de erforderliga kompletteringarna för att bringa verket up to date verkställts av den även för svenska jurister välkände presidenten i Handelsgericht Wien, dr Friedrich von Engel.
    I ännu högre grad än de båda föregående delarna i den värdefulla serien bär detta arbete prägeln efter syftet med dess utgivande: att tjäna till material för en processreform i ett annat land. Fritt från alla tröttande detaljer skildrar arbetet i breda drag och med utförliga motiveringar de lege ferenda sin författares eget berömda lagverk, vars skamfilande under krigs- och efter krigsårens baisseperiod — skönjbart i Engels Zusätze — icke gör framställningen mindre lärorik för den som vill tillgodogöra sig Österrikes erfarenheter för sitt eget lands räkning. Arbetets rent principmässiga läggning framgår av kapitelrubrikerna, som mera anknyta till ledande grundsatser än till processrättens sedvanliga systematik: der Gerichtsbetrieb; die Ziele des österreichischen Prozesses; Unmittelbarkeit und Mündlichkeit; Konzentration; Vereinfachung; die Prozessleitung o. s. v. En intresseväckande detalj erbjuda detalrika, i texten instuckna, små rättsstatistiska tabellerna, vilka utan att tynga framställningen äro i hög grad ägnade att göra processen levande för läsaren.

K. J. S.

 

E. KALLENBERG. Svensk civilprocessrätt. Andra bandet I. Lund 1927. Gleer. univ. bokh. 168 + III s. Kr. 5.50.
    Innan Sv. J. T. ännu hunnit publicera en anmälan av de båda sista häftena av prof. Kallenbergs stora standardverks första band, föreligger redan första

LITTERATURNOTISER. 457häftet av verkets andra band, omfattande den genom processkommissionens betänkande just nu högaktuella läran om de ledande grundsatserna för förfarandet. Det intresse, varmed varje nytt häfte av Kallenbergs arbete brukar emotses, gäckas ej av det nu föreliggande. Uppläggningen av dispositions- och förhandlingsprinciperna tävlar med framställningen om den moderna muntlighetsgrundsatsen och därmed sammanhängande spörsmål i tankeskärpa och klarhet. Att ämnets natur måhända i högre grad än fallet kunnat varabeträffande de i verkets första band behandlade frågorna öppnar en eller annan möjlighet till skiftande meningar minskar ej framställningens intresse eller värde. Dess starka anknytning till det praktiska rättslivet kan belysasdärmed, att t. o. m. de stapplande stegen i praxis för "processreformer utan lagändring " hedrats med att insättas i sitt vetenskapliga sammanhang (s. 76).
    Inom prof. Kallenbergs stora läsekrets torde beträffande hans verks utgivande i fortsättningen ej finnas mera än en önskan: procedurens största möjliga påskyndande — varför icke i tävlan med den stora processreformen?

K. J. S.