Yttranden i anledning av processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. Sthm 1927. Norstedt. 322 s. — Statensoffentliga utredningar 1927: 15. Justitiedepartementet. Kr. 5.00.
    I förestående volym ha in extenso avtryckts de yttranden över processkommissionens förslag, som till K. M:t avgivits av hovrätterna, justitiekanslersämbetet, kommerskollegium, juridiska fakulteten i Lund, Föreningen Sverigeshäradshövdingar, Föreningen Sveriges stadsdomare samt Sveriges advokatsamfund.

 

C. G. BERGMAN. Köp och lösöreköp. Lund 1927. Gleerup. 169 s. Kr. 7.25.
    Arbetet ingår i förf:s speciminationsskrifter för professur i civilrätt vid Stockholms högskola. Av samme förf. ha nästlidet år ytterligare utgivits: Servitut i 1600-talets rättspraxis. Gleerup. 84 s. Kr. 3.25, samt Servitut i modernträttsliv. Gleerup. 221 s. Kr. 8.25. Det förra arbetet ingår i Skrifter tillägnade Johan C. W. Thyrén (se Sv. J. T. 1927 s. 114). Det senare arbetet har anmälts av prof. Vinding Kruse i U. f. R. 1927 B s. 220.

 

ÖSTEN UNDÉN Svensk sakrätt I. Lös egendom. Lund 1927. Gleerup. 419 s. Kr 10.00.
    I pressläggningens ögonblick har red. från förlaget fått mottaga detta prof. Undéns nya arbete, vilket för dagen endast kan på detta sätt omnämnas.

 

    Tidskriften Gesetzgebung und Rechtspraxis des Auslandes (Organdes Hansabundes für Gewerbe, Handel und Industrie) innehåller i häft 10 år 1927 en anmälan av den Almén-Eklundska kommentaren till avtalslagen (den av E. ombesörjda 2 upplagan 1924). Föremål för en närmare redogörelse är oåtskilliga lagrum, som på grund av sin avvikelse från eljest gällande europeiskrätt äro av betydelse för köpmän med internationella förbindelser. (Det anmärkes, att svenska domstolar så gott som alltid tillämpa svensk rätt å internationella rättsförhållanden av ifrågavarande art.) Särskilt framhålles kommentarens utmärkta rättsjämförande framställning.

 

31 — Svensk Juristtidning 1927.