Jordregisterarbetets fortgång. Under denna rubrik lämnades i Sv. J. T. år 1917 s. 146 ff. en redogörelse för jordregisterarbetets ställning vid 1917 års ingång, såvitt anginge arbetet hos domhavandena med granskning och komplettering av de i lantmäterikontoren upprättade jordregisterstommarna. Som underlag för redogörelsen hade använts dels de uppgifter från lantmäterikontoren, som tid efter annan av lantmäteristyrelsen överlämnats till justitiedepartementet, dels uppgifter, som särskilt infordrats till departementet. Såsom avslutat ansågs detta arbete för resp. domsaga, när jordregisterstommen för den sist bearbetade socknen från domhavanden återkommit till lantmäterikontoret. För ett fåtal fall, då denna stomme återkommit någon av de första dagarna i januari 1917, hade emellertid arbetet ansetts böra redovisas såsom slutfört före årsskiftet.
    Redogörelsen utvisade, att granskningen och kompletteringen av jordregisterstommarna vid den ifrågakomna tidpunkten avslutats för 37 domsagor, om Östra Göinge härad, vars skiljande från Villandshärad vid redogörelsens avfattande beslutits men ännu icke trätt i tillämpning, betraktades som en särskild domsaga. En sedermera inkommen uppgift beträffande Gudhems och Kåkinds domsaga har emellertid givit vid handen, att den sista jordregisterstommen från denna domsaga återkommit till vederbörande lantmäterikontor den 14 september 1916, samt att till följd därav den anförda siffran 37 bör höjas till 38. I detta sammanhang må ytterligare nämnas, att jordregisterarbetet för de socknar, som efter den år 1920 skedda klyvningen av Västerbottens södra domsaga numera bilda en särskild domsaga under denna benämning, likaledes slutfördes under år 1916.

464 AXEL ÖSTERGREN.    En sammanställning av tillgängliga uppgifter för tiden januari 1917—september 1927 visar, att domhavandenas arbete med granskning och komplettering av jordregisterstommar under denna tid avslutats för tillhopa 82 domsagor 1, nämligen
    1917: Sollentuna och Färentuna; Södertörns; Uppsala läns mellersta; Uppsala läns norra; Nyköpings; Oppunda och Villåttinge; Livgedingets; Vifolka, Valkebo och Gullbergs; Finspånga läns härads; Lysings och Göstrings; Norra och Södra Vedbo; Sunnerbo; Sevede och Tunaläns; Bräkne härads; Hallands läns norra; Sunnervikens; Norrvikens; Vadsbo norra; Vadsbo södra; Vartofta och Frökinds; Åse, Viste, Barne och Laske; Östernärkes; Västernärkes; Nora; Ångermanlands södra; Ångermanlands västra; Nätra och Nordingrå; Luleå; (s:a 28).
    1918: Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds; Norra Möre och Stranda; Medelstads; Norra Åsbo; Flundre, Väne och Bjärke; Skånings, Vilske och Valle; Fryksdals; Västmanlands norra; Själevads och Arnäs; Härjedalens; Västerbottens mellersta; (s:a 11).
    1919: Aska, Dals och Bobergs; Västra Göinge; Villands; Färs; Gällivare; (s:a 5).
    1920: Torna och Bara; Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads; Ås och Gäsene; Jämtlands östra; Västerbottens södra; 2 (s:a 5).
    1921: Västmanlands västra; Bollnäs; Jämtlands västra; (s:a 3).
    1922: Tjusts; Jösse; Sydöstra Hälsinglands; Medelpads östra;3Ångermanlands mellersta; Jämtlands norra; (s:a 6).
    1923: Södra Möre; Oxie och Skytts; Tössbo och Vedbo; Västmanlands östra; Gästriklands östra; Norra Hälsinglands; Medelpads västra;(s:a 7).
    1924: Södra Roslags; Luggude; Frosta och Eslövs; Mellansysslets; Hedemora; Nås och Malungs; Gästriklands västra; Västra Hälsinglands; (s:a 8).
    1925: Hallands läns södra; Västerbottens västra; (s:a 2).
    1926: Rönnebergs, Onsjö och Harjagers; Östersysslets; Nedansiljans; (s:a 3).
    1927 (intill den 1 oktober): Ingelstads och Järrestads; Ovansiljans; (s:a 2).
    Vid ingången av oktober 1927 återstod gransknings- och kompletteringsarbete för 1 socken i Södra Åsbo och Bjäre domsaga,3 socknar i Askims, Ilisings och Sävedals domsaga, 1 socken i Nordals, Sundals och Valbo domsaga, 4 10 socknar — eller alla utom 1 — i Nordmarks domsaga, 1 socken i Västerbergslags domsaga och 2 socknar

 

1 Domsagorna upptagas här i enlighet med den indelning, som gällde vid tiden för resp. jordregisterstommars återkomst till lantmäterikontoret.

2 De socknar, som bilda nuvarande Umeå domsaga.

3 En del kompletteringsarbete, som för denna domsaga igångsatts under genomgående av renovationer i Svea hovrätts arkiv, har ännu icke avslutats.

4 Arbetet har för denna domsaga slutförts i oktober 1927 (tillägg undertryckningen).

JORDREGISTERARBETETS FORTGÅNG. 465i Falu domsaga. Beträffande dessa socknar kan emellertid sägas att, åtminstone i regel, största delen av arbetet numera är slutfört.
    Utöver granskningen och kompletteringen av jordregisterstommarna hava domhavandena att, sedan jordregister för en socken anmälts vara upplagt, i fastighetsböckerna införa registerbeteckningarna för sådana (i förteckning enligt formulär F upptagna) lägenheter inom socknen, som lagfarits utan att frågan om deras avsöndring varit föremål för administrativ myndighets prövning. Säkerligen är även detta arbete slutfört för de allra flesta domsagorna; någon statistik över dess fortgång kan icke åstadkommas. Ej heller föreligga några uppgifter om den befattning, domhavandena kunna hava haft att taga med sådana tomtböcker, som enligt en år 1917 i jordregisterförordningen vidtagen ändring och särskilda i anslutning därtill utfärdade kungörelser skola uppläggas för vissa samhällen eller områden på landsbygden och vilka skola anses såsom delar av jordregistret för vederbörande socknar samt, i vad angår områden, som från jordregistret överförts till tomtböckerna, träda i jordregistrets ställe. För uppläggande av tomtbok förutsättes att tomtindelning icke blott föreligger på papperet utan även vunnit tillämpning, och har därför upprättande av tomtbok för samhälle eller område på landsbygden hittills förekommit endast i ett fåtal fall.
    I den år 1917 offentliggjorda redogörelsen beräknades med stöd av inkomna uppgifter, att domhavandenas arbete med granskning och komplettering av jordregisterstommar skulle kunna under året medhinnas för 51 särskilt angivna domsagor. Förestående redogörelse visar, att antalet domsagor, för vilka arbetet avslutades under år 1917, uppgick till endast 28, samt att siffran 51 för domsagor, där jordregisterarbetet avslutats efter 1917 års ingång, nåddes först under loppet av år 1921. Anledningen till jordregistrets försenande ligger måhända främst i bristen på kvalificerad arbetshjälp under kristiden, men otvivelaktigt hava även därtill i betydande mån bidragit de långvariga vikariat, som förekommit i en del domsagor.
    Lantmäterikontorens arbete med jordregistrets första uppläggande är till sin huvudsakligaste del slutfört, när jordregisterstommarna översändas till domhavandena. Men efter det stommarna, granskade och kompletterade, återkommit till lantmäterikontoren, börjar för dessa ett nytt skede av jordregisterarbetet, och särskilt i Kopparbergs län samt på vissa andra håll, där de (i förteckningen enligt formulär F upptagna) avsöndrade lägenheter, som lagfarits utan att avsöndringen varit fastställd, uppgått till ett mera betydande antal,har efterarbetet blivit synnerligen tidsödande.
    Under jordregisterarbetets gång hava i stor mängd uppkommit kamerala spörsmål — såsom om avförande ur jordeboken av lägenheter, vilka ansetts icke längre vara befintliga, om införande av

 

1 Antalet uppgives för Leksands socken till 3,446, för Rättviks socken till 3,531, för Ljusdals socken till 1,419, för Järvsö socken till 1,737. I åtskilliga socknar finnas inga dylika lägenheter.

466 AXEL ÖSTERGREN.nya lägenheter i jordeboken o. s. v. — vilka spörsmål måst hänskjutas till kammarkollegi i prövning. Vid slutet av år 1926 förelågo hos kammarkollegium oavgjorda icke mindre än 1,105 ärenden av hithörande slag, och många av dessa ärenden omfattade vart för sig ett flertal frågor. Beträffande dessa kamerala spörsmål kan emellertid sägas att, liksom de kunnat uppkomma oberoende av jordregisterarbetet, ehuru detta visserligen varit särskilt ägnat att framkalla dylika frågor, så hava de i allmänhet icke varit av beskaffenhet att deras avgörande varit nödvändigt för att jordregister för vederbörande socken skolat kunna förklaras upplagt.

Axel Östergren.