Familjerättslagstiftningen. Sedan Norge innevarande år erhållit nya lagar om makars förmögenhetsförhållanden och om förmynderskap, äro samtliga av den skandinaviska familjerättskommissionen utarbetade förslag upphöjda till lag i Sverige, Danmark och Norge. De viktigaste sålunda tillkomna lagarna äro
    i Sverige:
    Lag d. 12 nov. 1915 om äktenskaps ingående och upplösning — sedermera inarbetad i:
    Giftermålsbalken d. 11 juni 1920.
    Lag d. 14 juni 1917 om adoption.
    Lag d. 27 juni 1924 om förmynderskap.
    i Danmark:
    Lov af 30. Juni 1922 om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning.
    Lov af 18. Marts 1925 om Ægteskabets Retsvirkninger.
    Lov af 26. Marts 1923 om Adoption.
    Lov af 30. Juni 1922 om Umyndighed og Værgemaal.
    i Norge:
    Lov av 31 mai 1918 om indgaaelse og opløsning av egteskap.
    Lov av 20 mai 1927 om ektefellers formuesforhold.
    Lov av 2 april 1917 om adoption.
    Lov av 22 april 1927 om vergemål for umyndige.
    De sakliga avvikelser, lagarna i sitt slutgiltiga skick förete, äro jämförelsevis oväsentliga, dock att förmynderskapsrätten allenast i vissa delar varit föremål för samarbete.
    I Finland utfärdades d. 5 juni 1925 lag om adoptivbarn, nära överensstämmande med de övriga nordiska ländernas lagar i ämnet. Sedan Finlands

494 NOTISER.högsta domstol avslutat sin granskning av lagberedningens förslag till giftermålsbalk, kan det sedermera i vissa delar jämkade förslaget väntas inom kort bliva förelagt riksdagen.