Det nordiska samarbetet på familjerättens område. De förhandlingar mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige, som upptogos i Köpenhamn hösten 1926 för träffande av överenskommelse rörande de internationellt privaträttsliga reglerna på familjerättens område (se Sv. J. T. 1926 s. 394), ha fortsatt i Oslo under tiden d. 12—28 sept. 1927. Därvid uppgjordes dels ett utkast till konvention om rättsförhållanden angående äktenskap, adoption och förmynderskap, dels ett utkast till konvention angående indrivning av underhållsbidrag. Utkasten skola bliva föremål för en avslutande genomgång underett möte i Stockholm nästa år. Delegerade voro från Danmark Familieretskommissionens ordförande, professor V. Bentzon, kommissionens ledamöter förutvarande departementschefen i justitsministeriet, nationalbankdirektören F. Schrøder, departementschefen i justitsministeriet A. Svendsen och dommer i Kairo H. Bechmann med sekretær J. Faurholt som sekreterare, från Finland äldre ledamoten av lagberedningens första avdelning förvaltningsrådet F. Grönvall, från Norge höiesteretsassessor E. Alten med sekretær J. Trampe-Brocksom sekreterare samt från Sverige lagberedningens ordförande, justitierådet B.Ekeberg samt dess ledamöter revisionssekreteraren Arthur Lindhagen och hovrättsassessor Erik Lind. Såsom norska sakkunniga deltogo byråchefen i justitiedepartementets lovavdelning fröken Meyer och byråchefen i socialdepartementet Velhaven.

 

    Nordiskt Student-juristmöte i Danmark. Med bistånd av Föreningen Norden ha Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn samt det rätts- och statsvetenskapliga studentrådet vid Köpenhamns Universitet fungerat som värdar för ett nordiskt student-juristmöte, som ägt rum i Köpenhamn och på Hindsgavl slott under tiden 21—28 augusti d. å. I mötet deltogo cirka 80 studenter, varav 30 från Norge, 15 från Sverige och 3 från Finland. Ledare för mötet var professor H. Munch-Petersen.
    Mötets officiella öppnande ägde rum söndagen den 21 augusti i Universitetetsaula, där deltagarna hälsades välkomna av rektor magnificus. På eftermiddagen samma dag besöktes rådhuset under sakkunnig ledning, varefter deltagarna hade tillfälle att på egen hand bese Köpenhamns sevärdheter. Måndagen inleddes med ett besök i Östre Landsret, där deltagarna torde fått en klar bild av en rättsförhandling med muntlig procedur. Den ur åtskilligasynpunkter intressanta Politigaarden var föremål för eftermiddagens studier. På aftonen samlades deltagarna till en kollation i Studenterforeningens lokal. Tal höllos av professor Munch-Petersen, formanden för Juridisk Diskussionsklub, stud. jur. Paul Hurwitz, samt av representanter för de norska, svenska och finska delegationerna. Aftonen förflöt under angenäm samvaro i studentikosa former, och trevnaden förhöjdes ytterligare genom sång och deklamation av framstående konstnärliga förmågor. På tisdagen skedde avresan till Hindsgavl. Under färden gjordes uppehåll i Nyborg, där deltagarna fingo bese ett fängelse, vars modernitet torde ha överträffat de flestas förväntningar.
    Hindsgavl, där huvuddelen av mötet var förlagd, har under Föreningen Nordens regim blivit ett centrum för det skandinaviska samarbetet och torde

NOTISER. 495för sådant ändamål vara en nära nog idealisk plats. Slottet ligger alldeles invid Lilla Bält i en trakt, som i fråga om naturskönhet och historiska minnen räknas som en av de förnämsta i Danmark. Tack vare de ständiga konferenserna har på Hindsgavl utbildat sig en säker men samtidigt smidig administrativ ordning, som betydde en stor lättnad för mötets arrangörer.
    Programmet på Hindsgavl var väl avvägt, med föreläsningar på förmiddagarna och full individuell frihet på eftermiddagarna. Föreläsningarna, som icke uteslutande behandlade juridiska ämnen, voro genomgående intressanta och värdefulla. Norge representerades av professor Ragnar Knoph, som talade över ämnet "Nydannelser i norsk kontraktsret, foranlediget ved trustlovgivningen". Professor Munch-Petersen höll föredrag om "Dansk Retspleje", varvid talaren i förbigående yttrade några ord om den svenska processreformen. Professor Vinding Kruse talade om "Kontraktsfriheden og det private Initiativ", ett föredrag, som utan tvivel imponerade genom klarhet och tankeskärpa, även om talarens påståenden understundom kunde förefalla nästan paradoxala. Från svensk sida talade professor Holmbäck, vars rättshistoriska utläggning av "De svenska domarreglerna" väckte allmänt intresse. Europas minsta stat, San Marino, var föremål för en utredning av professor Knud Berlin, som i delvis kåserande form ställde denna egendomliga statsbildnings institutioner i historisk och statsvetenskaplig belysning. Bland de icke juridiska föreläsningarna märktes överste löjtnant Bruhns med ljusbilder åtföljda föredrag om "Norden och nordiskt samarbete". Ett märkligt och högintressant inslag i mötesprogrammet gjordes vidare av redaktör H. P. Hansen, som talade om "Sönderjylland under världskriget". Den gamla frågan om Sönderjylland trängde sig också i förgrunden vid en gemensam utflykt till Skamlingsbanken, sönderjydernas gamla och minnesrika samlingsplats.
    För deltagarnas behov av rekreation och förströelser sörjdes på bästa sätt. Lördagen den 27 augusti anordnades bal å slottet med flitigt deltagande, och påföljande dag, mötets sista, hölls avskedssamkväm, vid vilket bland annat representanter för de olika nationerna framförde sitt tack till värdarna.
    Mötet har otvivelaktigt väl fyllt sitt ändamål att samla skandinaviska juriststudenter kring gemensamma intressen samt att bidraga till stärkandet av de personliga banden mellan Nordens studenter. Säkerligen skulle ett nytt steg på den väg, de båda danska studentorganisationerna genom detta möte slagit in på, hälsas med allmän tillfredsställelse.

Einar Anderberg.