Ifrågasatta domsagoregleringar. K. M:t har d. 2 aug. 1927, i samband med beviljande av avsked för häradshövdingen i Vadsbo södra domsaga, dels anbefallt Göta hovrätt att, efter vederbörande tingslagsbors, häradsrätters och domhavandes ävensom länsstyrelsens i Skaraborgs län hörande, skyndsamt till K. M:t inkomma med utredning jämte utlåtande, huruvida och under vilka betingelser Vadsbo södra domsaga må kunna förenas med Vadsbo norra domsaga eller med annan angränsande domsaga eller ock uppdelas å angränsande domsagor, dels ock förordnat, att i avbidan på K. M:ts vidare beslut i anledning av den anbefallda utredningen med åtgärder för det ledigblivna häradshövdingämbetets återbesättande skall anstå.
    Vidare har — sedan K. M:t d. 26 aug. 1927 förordnat, att med åtgärder för ledigblivna häradshövdingämbetets i Västmanlands norra domsaga åter-

498 NOTISER.besättande skall t. v. anstå — justitieombudsmannen i en d. 5 sept. 1927 till K. M:t ingiven framställning hemställt om åtgärders vidtagande för sammanslagning på lämpligt sätt av Västmanlands södra, Västmanlands västra och Västmanlands norra domsagor till två domsagor. Justitieombudsmannen hardärvid närmast tänkt sig den södra domsagans uppdelning på den västra och den norra sålunda, att till den förra domsagan överfördes Snävringe häradstingslag och till den senare Tuhundra, Siende och Ytter Tjurbo härads tingslag, i samband varmed den norra domsagan borde benämnas Västmanlands mellersta domsaga.