Seminarieövningar för fiskalsaspiranter. I den nekrolog över presidenten J. E. Elliot, vilken finnes införd i Sv. J. T. 1927 s. 243, läses om en den avlidnes plan att genom anordnande av seminarieövningar för fiskalsaspiranterna i hovrätterna höja de ungas skicklighet i föredragningens konst. Detta uppslag har i höst förverkligats vid Svea hovrätt. Aspiranterna därstädes samlas nämligen sedan någon tid ungefär en gång i veckan för att under ledning av en av de äldre fiskalerna turvis inför varandra föredraga mål och mottaga instruerande kritik.

 

    Alménbiblioteket. Enligt överenskommelse mellan vederbörande föreningsstyrelser har Svensk Juristtidnings under åren samlade bibliotek överflyttats till Alménbiblioteket för att gemensamt med detta hållas tillgängligtför Juristföreningens i Stockholm och Sveriges Advokatsamfunds ledamöter.Härigenom har Alménbiblioteket erhållit en ganska omfattande samling avnyare juridisk litteratur, som hittills helt saknats.
    Alménbiblioteket, som disponerar ett särskilt rum i Drottninggatan 11, 3 tr., är tillgängligt för studiebesök vardagar kl. 10—5, efter anmälan hos Ljungholm och Lundqvists advokatkontor i samma våning. Hemlån medgives icke.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 8 okt. 1927 å Svenska Läkaresällskapets lokal i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen A. Olivecrona. Närvarande voro 39 ledamöter.
    Av den föredragna styrelseberättelsen framgick, att efter förra ordinarie mötet yttranden i anledning av inkomna remisser avgivits dels två av styrelsen och dels ett av föreningen, det senare beslutat vid extra möte d. 20 april beträffande processkommissionens betänkande rörande rättegångsväsendets ombildning. Detta yttrande, som befordrats till tryck, hade förberetts av en av styrelsen tillsatt särskild kommitté bestående av styrelsens ordförande, häradshövdingen Olivecrona, samt häradshövdingarna C. Arhusiander och B. Zetter-

500 NOTISER.strand. Av de av styrelsen avgivna yttrandena rörde det ena sinnessjuksakkunnigas d. 2 juni 1927 avgivna betänkande med förslag till lag om sinnessjuka och om undersökning angående sinnesbeskaffenhet m. m., såvitt angår förhör inför domstol och undersökning av tilltalads sinnesbeskaffenhet. Det andra styrelsens yttrande rörde fråga om inskränkning i stämpelförsäljares rätt att erhålla stämplar i räkning. Härjämte hade styrelsen avlåtit skrivelse till K. M:t med begäran om ändrade bestämmelser angående expeditionslösen för gravationsbevis.
    Vid mötet förekom överläggning efter inledningsanförande av professor Th. Engströmer angående frågan om överexekutorsgöromålens överflyttning å allmän underrätt. En på föredragningslistan upptagen fråga om rikets judiciella indelning i sammanhang med rättegångsväsendets ombildning blev efter en kortare överläggning bordlagd till nästa ordinarie möte. Vidare höll häradshövdingen T. Colleen ett anförande rörande ökning av ej fullt tingsmyndigt biträdes behörighet såsom ordförande i häradsrätt, och efter överläggning i denna fråga beslöt föreningen avlåtande till K. M:t av två skrivelser, den ena avseende sådan ökning av behörigheten, den andra avseende ökning av det antal allmänna tingssammanträden, som må hållas utan föregående tjänstgöring i hovrätt eller rådhusrätt med minst två lagfarna bisittare. Slutligen beslöts ännu en skrivelse till K. M:t, nämligen i syfte att kommittébetänkanden i viss omfattning måtte utdelas till domsagorna för att införlivas med deras arkiv.