Jordbruksdepartementet. K. M:t har d. 19 aug. 1927 uppdragit åt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge I. L. Wieslander att biträda inom jordbruksdepartementet med utredning rörande bestämmelserna för köttkontroll m. m., med skyldighet för Wieslander att under tiden för berörda uppdrag biträda jämväl med andra utredningsuppdrag, som kunna komma att av departementschefen till honom överlämnas.
    Efter bemyndigande av K. M:t har jordbruksministern d. 23 aug. 1927 tillkallat byråchefen i domänstyrelsen J. G. Söderlind, ledamoten av riksdagens första kammare E. B. Andersson i Fältenborg och ledamöterna av andra kammaren A. W. Gustafson i Kasenberg och W. Adler i Elleholm samt revisionssekreteraren Seve Ekberg att verkställa utredning av frågan om ändringar i förfaringssättet och bestämmelserna rörande försäljningar och andra upplåtelser från kronans jordbruksdomäner.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har d. 9 sept. 1927 beviljat överdirektören och chefen för fångvårdsstyrelsen Viktor Emanuel Almquist avsked fr. o. m.d. 21 sept. 1927 och i samband därmed utnämnt revisionssekreteraren Gustaf Wilhelm Masreliez att fr. o. m. sistnämnda dag vara överdirektör och chef för styrelsen.

 

    Riksförsäkringsanstalten. K. M:t har d. 22 okt. 1927 förordnat statssekreteraren Karl Samuel Levinson att fr. o. m. d 4 nov. 1927 t. o. m. d. 30 juni 1928 uppehålla direktörsbefattningen i riksförsäkringsanstalten. 

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    d. 27 juni 1927 förordnat dels hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Seve Ekberg, hovrättsrådet i Svea hovrätt Oscar Montelius, hovrättsrådet i Göta hovrätt Erik Bergendal samt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Åke Hartelius att fr. o. m. d. 1 juli t. v. t. o. m. d. 31 dec. 1927 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare, dels jur. kand. Carl Patric Ossbahr att fortfarande fr. o. m. d. 1 juli 1927 t. o. m. d. 30 juni 1928 vara extra protokollssekreterare i nedre justitierevisionen, dels ock jur. kand. Håkan Knut Otto Bondeson att fortfarande fr. o. m. d. 1 juli 1927 t. v. vara andre protokollssekreterare därstädes;
    d. 17 sept. 1927 till revisionssekreterare fr. o. m. d. 21 i samma månad utnämnt hovrättsrådet Ekberg;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Gunnar Ramstedt att fr. o. m.d. 21 sept. t. v. t. o. m. d. 31 dec. 1927 med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    d. 22 okt. till revisionssekreterare fr. o. m. d. 25 i samma månad utnämnt hovrättsrådet Montelius;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Jan Wilhelm Smith att fr. o. m. d. 25 okt. t. v. t. o. m. d. 31 dec. 1927 med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 23 sept. till assessorer vid Svea hovrätt förordnat e. o. notarierna Sven Jacob Lindeberg, Tore Wilhelm Olof Strandberg och Folke Rudewall.

 

    Vattenöverdomstolen. K. M:t har d. 22 okt. förordnat kammarrådet Tom Hugo Wohlin att fr. o. m d. 1 jan. 1928 t. v. t. o. m. utgången av år 1930 vara ledamot av vattenöverdomstolen.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 13 okt. 1927 förordnat vice häradshövdingarna David Gunnar Lundström, Johan Wandén och Lennart Axel Ludvig Almqvist samt jur. kand. Johannes Olof Valdemar Gadd att fortfarande

NOTISER. 503fr. o. m. d. 1 jan. 1928 tillsvidare t. o. m. utgången av år 1930 ävensom vice häradshövdingen Karl-Fredrik Pfeiffer att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. tillsvidare t. o. m. d. 31 dec. 1928 vara vattenrättssekreterare, Lundström vid Västerbygdens, Wandén vid Söderbygdens, Almqvist vid Österbygdens, Gadd vid Mellanbygdens och Pfeiffer vid Norrbygdens vattendomstol.