Häradsrätterna. K. M:t har beviljat avsked dels d. 2 aug. 1927 för häradshövdingen i Vadsbo södra domsaga friherre Lave Robert Beck-Friis fr. o. m.d. 23 aug., dels ock d. 26 i samma månad för häradshövdingen i Västmanlands norra domsaga Carl Nordenström fr. o. m. d. 1 sept. 1927.
    Svea hovrätt har d. 9 sept. 1927 å förslag till återbesättande av lediga häradshövdingeämbetet i Östersysslets domsaga uppfört vice häradshövdingarna Gustaf Adolf Ottosson, Otto Emil Karlsson och Harald Wullt i nu nämnd ordning.
    K. M:t har d. 13 okt. 1927 utnämnt revisionssekreteraren Per Staffan Robert Rudolf Cederschiöld att fr. o. m. d. 25 okt. vara häradshövding i Norra och Södra Vedbo härads domsaga.
    K. M:t har d. 22 okt. 1927 transporterat häradshövdingen i Västerbottens västra domsaga Carl Halvar Alexander Lilienberg att fr. o. m. d. 1 nov. 1927 vara häradshövding i Östersysslets domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 30 sept. 1927 förordnat, att ledigblivna handels- och politieborgmästarbefattningen i Göteborg skall tillsättas på förordnande t. v. till d. 1 jan. 1932, ävensom anbefallt länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att, efter vederbörandes hörande, i god tid före sistnämnda tidpunkt till K. M:t inkomma med den framställning rörande befattningen, som med hänsyn till då föreliggande förhållanden må finnas påkallad;
    d. 13 okt. 1927 beviljat rådmannen i Stockholm Carl Filip August Ahlberg avsked fr. o. m. d. 21 nov. 1927.

 

    Det svensk-finska samarbetet på arvsrättens område. Till Finlands representant vid samarbetet mellan Sverige och Finland i och för revision av ärvdabalken (se Sv. J. T. 1927 s. 411) har utsetts äldre ledamoten av lagberedningens första avdelning, förvaltningsrådet Filip Grönvall.

 

    Wasa hovrätt. Till president i Wasa hovrätt har d. 16 sept. d. å. utnämnts hovrättsrådet i samma hovrätt Axel Johan Alfons Cederberg. Presidenten Cederberg är född 1863. Han avlade sin juridiska examen 1886 och blev efter tingspraktik och advokatverksamhet ordinarie tjänsteman i Wasa hovrätt 1896 men avskedades i administrativ väg 1903. Senare utnämndes han dock till ledamot i hovrätten, nämligen till assessor 1906 och till hovrättsråd 1914. Presidenten Cederberg har under tidigare år tagit en mycket verksam del i Finlands offentliga samhällsliv såsom lagstiftare, kommunalman och kunskapsrik förtroendeman på många olika områden.

O. Hj. G.

 

    Helsingfors universitet. Till innehavare av den nyinrättade parallellprofessuren i straffrätt (se Sv. J. 1925 s. 416) har d. 17 juni 1927 utnämnts adjunkten B. A. Sundström. Professor Sundström är född 1890; blev juris doktor 1924; utnämndes 1925 till adjunkt vid universitetet i straff- och processrätt; och har sedan 1920 fungerat såsom sekreterare i Finlands advokatförbund och som sådan redigerat förbundets tidskrift, "Defensor legis". Professor Sundströms vetenskapliga produktion har varit finskspråkig. Hans licentiatavhandling behandlade partsbegreppet. Därefter har han påbörjat en framställning av den militära straffprocessen och utgivit en monografi beträffande den kriminella delaktigheten med särskilt beaktande av specialbrotten. I en längre tidskriftsuppsats har Sundström behandlat den finländska processen i tryckfrihetsmål.

O. Hj. G.

 

    Promovering av juris doktorer. I de festligheter, med vilka Uppsala universitet i sept. månad d. å. firade sitt 450-årsjubileum, ingick en högtidlig promotionsakt i Uppsala domkyrka d. 16 sept. Därvid promoverades till jurishedersdoktorer professorn i processrätt vid universitetet i Helsingfors, justitierådet jur. dr Otto Hjalmar Granfelt och professorn i rättsvetenskap vid uni-

504 NOTISER.versitetet i Oslo, universitetets rektor, dr jur. Fredrik Stang ävensom svenskarna: ordf. i Sveriges advokatsamfund Tom Hjalmar Forssner, f. generaldirektören i kammarkollegium Karl Hjalmar Abraham Nehrman, häradshövdingen i Uppsala läns södra domsaga Axel Olivecrona, statsrådet Jakob Gustav Pettersson, vattenrättsdomaren i Västerbygdens vattendomstol Kristian Hugo v. Sydow, justitierådet Carl Otto Birger Wedberg och presidenten i kammarrätten Axel Reinhold Östergren. Till juris doktorer efter avlagda prov promoverades docenten Halvar Gustaf Fredrik Sundberg (se Sv. J. T. 1927 ss. 245 och 380) samt Viktor Alexius Rinander. Den sistnämnde disputerade för juridisk doktorsgrad d. 12 sept. d. å. på grund av en avhandling med titeln »Kanonisk rätt och nutida offentlig rätt. Klerus och offentlig rätt.» (Se detta häfte s. 443). Biografiska uppgifter om de promoverade lämnas i den av promotor, professor K. G. Westman, utfärdade tryckta inbjudningen till promotionen.