De juridiska fakulteterna. De sakkunniga för bedömande av kompetensen hos de sökande till den efter prof. O. Varenius lediga professuren vid Stockholms högskola i statsrätt med statskunskap jämte förvaltningsrätt och folkrätt ha avgivit sina utlåtanden. Samtliga sakkunniga förklara doc. Nils Herlitz kompetent. Lektorn Fredrik Lagerroth förklaras kompetent av tre av de sakkunniga, nämligen landshövd. N. Edén, prof. R. Malmgren och regeringsrådet G. Thulin. Den fjärde sakkunnige, prof. Varenius, förklarar sig anse Lagerroth väl i och för sig äga professorskompetens men icke ha styrkt full kompetens till den sökta professuren. Jur. dr Gustaf Melander förklaras av alla de sakkunniga hava icke till fullo styrkt sin kompetens. De sakkunniga tillerkänna Herlitz företräde framför Lagerroth till professuren i fråga.
    Högskolans styrelse har d. 27 okt. 1927 beslutat utnämna Herlitz till innehavare av professuren. Beslutet skall underställas K. M:ts prövning.
    Vid Stockholms högskola disputerade d. 24 sept. 1927 jur. lic. Wendel Phillips Adalrik Hult för juridisk doktorsgrads vinnande över en av honom författad avhandling med titeln »Bidrag till läran om försäkring av tredjemans intresse». (Se detta häfte s. 445.) Hult förordnades d. 3 okt. 1927 till docent i speciell privaträtt vid högskolan.

 

    Ledig notarieplats i domsaga. I Jösse härads domsaga önskas en extranotarie under nov. och dec. d. år. Fri bostad. Adr. häradsh. W. G. M. Rogstadius, Arvika.

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1927 avgivit utlåtanden rörande följande till detsamma remitterade lagförslag:

 Maj 9. Förslag till lag innefattande bestämmelser i anledning av deklaration mellan Sverige och Finland rörande fastställande av stadga för fiskets bedrivande inom Torne älvs fiskeområde. Föredragande: expeditionschefen E. Falk. 

Juni 17. Förslag till lag om arv med flera därav betingade lagförslag. Föredragande: revisionssekreteraren A. Lindhagen och hovrättsassessorn E. Lind.

Okt. 3. Förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 27 juni 1896 om rätt till fiske samt lag om ersättning i vissa fall för intrång i rätt till fiske eller agntäkt. Föredragande: hovrättsassessorn R. Gyllenswärd.

» » Förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen med flera lagar. Föredragande: hovrättsrådet H. Wikander.