Sjölagen jämte viktigare författningar rörande sjöfarten med anmärkningar och sakregister, utgiven av I. AFZELIUS. Tolfte upplagan. Stockholm 1926. Norstedt. 615 s. Inb. kr. 17.00.
    Sedan den av framlidne presidenten Afzelius senast utgivna upplagan av denna välkända författningsedition numera utgått ur bokhandeln, har förlaget låtit ombesörja en ny upplaga. I denna hava senare tillkomna författningar och prejudikat tillagts. Bland annat märkes sjömanslagen den 15 juni 1922, vilken ersatt sjölagens fjärde kapitel, varjämte intagits lagen om arbetstiden å svenska fartyg (sjöarbetstidslagen) den 13 juli 1926, som tillika med en likaledes avtryckt förordning av samma dag, innehållande administrativa föreskrifter rörande lagens tillämpning, trädde i kraft den 1 januari 1927. Av särskilt intresse är den i arbetet intagna, av dispaschören Per Hasselrot verkställda översättningen av de vid International Law Associations möte i Stockholm 1924 antagna York-Antwerpenreglerna 1924. De ännu i bruk varande York-Antwerpenreglerna 1890 återfinnas allt fortfarande, medan däremot i den nya upplagan liksom i de föregående saknas den då och då åberopade Antwerp Rule 1903. Jfr Jantzens handbok Certepartier och konossement, andra svenska upplagan av P. Hasselrot, s. 245.
    I fråga om prejudikathänvisningar skulle arbetets användbarhet i hög grad förstärkas, om i följande upplagor sådana gjordes till den av Nordisk Skibsrederforening utgivna prejudikatsamlingen Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender.
    Det kan ifrågasättas, om icke tiden nu är inne att uppdela förevarande

76 LITTERATURNOTISER.arbete i två delar. Avd. 1, innehållande sjölagen med sjömanslagen och sjöarbetstidslagen samt sjöförsäkringsplanen och York-Antwerpenreglerna, borde nämligen vara tillgänglig för det icke ringa antal sjörättsstuderande, t. ex. vid våra högskolor, vilka icke hava närmare bruk för de specialförfattningar, som innehållas i andra avdelningen. Det relativt höga pris, som arbetet i sin helhet betingar, utgör helt visst ett hinder för många att förskaffa sig lagen. Å andra sidan skulle en dylik separatupplaga av lagen m. m. säkerligen icke inverka på åtgången av arbetet i dess helhet, då de, som hava behov av den senare avdelningen, icke kunna undvara den förra.

A. K.