HOLM, SUNE. Folkrättens teori. Uddevalla tryckeri 1926. 49 s. Kr. 2.75.
    Efter en inledning om motsättningen mellan »varat» och »skolat» m. m. söker förf. uppvisa att den statliga rättsordningen och folkrätten reglera förhållanden av samma art, att de under namn av folkrätt sammanfattade normerna äga rättskaraktär. Undersökningen, som är strängt teoretisk, vittnar om tankeenergi, men är ej lätt tillgänglig för läsaren. Som prov meddelas: "Påståendet, att ett rättsförhållande består mellan borgenär och gäldenär, innebär, att ett bestämt förhållande från borgenärens sida och ett från gäldenärens på specifikt sätt äro förbundna i en rättssats, nämligen så, att den enes ter sig såsom ett berättigande och den andres såsom en förpliktelse. Rättsförhållandet är alltså ett förhållande mellan fakta, icke mellan personer. Alldenstund dessa senare endast äro hjälpkonstruktioner, personifikationer, och såsom sådana endast äga en enda egenskap: att uttrycka enheten hos en komplex av rättsnormer, skiljade sig från varandra endast därigenom, att de äro personifikationer av differenta normkomplex" (s. 43 f.). Till svårfattligheten bidrager den onöjaktiga korrekturläsningen (så t. ex. kallas samme man Heiborn, Heilbom och Heilbong). Titelbladet utvisar att förf. är jur. och fil. kand. samt e. o. hovrättsnotarie, och författandet har (se s. 49) om ej utförts så dock slutförts i Morgårdshammar.

 

Kungl. Göta Hovrätts Kalender år 1926. Utg. av Föreningen Yngre Jurister under Göta Hovrätt. Jönköping 1926. 43 s. Kr. 1.50.
    Uppgifterna avse tiden intill d. 1 jan. 1926. Äldst bland de i kalendern upptagna är häradshövdingen C. Th. af Ekenstam (f. 17/8 1858), yngst e. not. P. F. S. Tham (f. 26/4 1903). Största antalet biträden har Askimsdomsagan (= 1 bitr. domare och 8 not.), lägsta Södra Möre (= 0). Nyheter äro att telefonnummer uppges för varje domsaga och att kvinnor förekomma, nämligen 1 e. not. i Askimsdomsagan (Birgit Spångberg) och 9 kontorsbiträden (ord. eller e.) i hovrätten. Gammal god tradition är att i Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsaga tjänstgör en Richert.

 

Festgabe der Deutschen Juristen-Zeitung zum 34. Deutschen Juristentage in Köln 1926. Berlin 1926. Liebmann. 92 s.
    Den 12—15 sept. 1926 hölls det 34:de tyska juristmötet (Deutscher Juristentag) i Köln. Omedelbart före hade den tyska avdelningen av Die Internationale Kriminalistische Vereinigung sammanträtt i Bonn. Samtliga de vid dessa sammankomster behandlade ämnen äro föremål för artiklar i ovannämnda festupplaga av D. J. Z. som inledes med en artikel av tidskriftens utgivare dr Liebmann angående det första juristmötet i Köln 1891. Utöver de vid juristmötena behandlade frågorna märkas åtskilliga uppsatser under den gemensamma rubriken Aus Rheinischer Vergangenheit und Gegenwart.