LITTERATURNOTISER. 79    Professor Lundstedts arbete "Superstition or Rationality in Action for Peace" (se Sv. J. T. 1926 s. 278) är föremål för anmälan i häfte 24 av Deutsche Juristen-Zeitung år 1926 (s. 1791) av Staatsanwaltsschaftsraat Dr. Wilke, London. Efter ett omnämnande av grundtankarna i boken yttrar anmälaren, att det temperamentsfullt skrivna arbetet är ett värdefullt bidrag till den internationella diskussionen om den allmänna rättslärans grundproblem, vilken under de sista åren uppstått i anledning av Duguits och andra vetenskapsmäns undersökningar.

 

    Juristische Wochenschrift, utgiven av Deutsche Anwaltverein, innehåller i häfte 29 år 1926 (s. 2825) en redogörelse för Svensk Juristtidnings syften och innehåll.

 

Hovrätts-reformen. De sakkunniga för utredning av frågan om hovrätternas löneförhållanden (se Sv. J. T. 1926 s. 161, 252, 318) hava den 30 oktober 1926 avgivit Betänkande angående ändringar i hovrätternas organisation, arbetssätt och löneförhållanden med mera.
    De sakkunniga hava utgått från den uppfattningen, att hovrätternas nuvarande organisation och arbetssätt icke lämna erforderliga garantier för målens avgörande inom skälig tid samt att såväl svårigheten att, i konkurrens med andra tjänster, såsom ordinarie hovrättsledamöter få behålla de yngre krafterna som ock det därmed sammanhängande vikariatssystemet innefatta allvarliga vådor för rättsskipningens tillfredsställande utövande i framtiden. Till avhjälpande av dessa svårigheter hava de sakkunniga uppgjort förslag till omorganisation av hovrätterna och deras arbetssätt, vilket förslag är uppbyggt i enlighet med följande principer.
    Till en början hava de sakkunniga undersökt frågan om nedsättning av det domföra antalet i hovrätt för att genom den härigenom uppkomna besparingen möjliggöra en allmän löneförbättring. En nödvändig förutsättning för sådan nedsättnings genomförande har ansetts vara, ej mindre att föredragningen av vädjade mål, vilken nu åligger ledamöterna, överflyttas å särskilda tjänstemän, än även att ökade garantier med hänsyn till ledamöternas kompetens åvägabringas. Under sådan förutsättning har domföra antalet ansetts kunna sättas till tre.
    En ytterligare besparing av arbetstid och arbetskraft ligger däri, att enligt förslaget ordförande å division skall äga ensam beslutia kommunikation av besvärsmål. Då fiskal anser sig hava anledning antaga, att ett beslut av underrätt kommer att ändras, har han att — å annan tid än den ordinarie sessionstiden — anmäla målet inför ordföranden, som beslutar huruvida kommunikation omedelbart skall äga rum eller målet skall på vanligt sätt föredragas å divisionen.
    Vad angår arbetssättet å divisionen i övrigt bör enligt förslaget å varje division indelas ett antal av fyra ledamöter, detta bl. a. för

80 HJ. HIMMELSTRAND.möjliggörande av att ledamöterna må kunna fullgöra suppleanttjänstgöring för varandra.
    I fråga om fördelningen av andra vädjade mål än specialmål —vilka sistnämnda skola utan lottning tilldelas vissa divisioner — föreslås, att målen skola lottas mellan de olika divisionerna samt inom varje division av ordföranden fördelas mellan föredragandena. De kungl. remisser, vilkas föredragning tillkommer ledamöterna, skola med visst undantag av presidenten fördelas mellan dessa.
    Föredragande skall städse vara skyldig angiva huru han anser i saken böra dömas. Vid föredragning av andra mål än icke kommunicerade besvärsmål skall föreligga ett av föredraganden uppsatt eller granskat förslag till dom eller utslag.
    Återställning av de under en vecka föredragna målen skall, efter kontrolläsning av vederbörande ledamöter, äga rum nästföljande vecka å dag, som hovrätten äger bestämma; om så ej kan ske, skall anledningen därtill antecknas i protokollet.
    Ordförande å division skall i första hand bära ansvaret för att divisionen uppnår ett ur såväl kvalitets- som kvantitetssynpunkt tillfredsställande arbetsresultat. Han skall därför äga befogenhet att inom skäliga gränser organisera arbetet å divisionen och skall även, såvitt möjligt, städse deltaga i divisionens sammanträden men däremot helt befrias från kontrolläsningsarbetet. Ordföranden har att fördela övriga ledamöters tjänstgöring å ämbetsrummet ävensom arbetet med kontrolläsningen. I vissa fall kan presidenten förordna, att ordförande skall för kortare tid åtnjuta någon lättnad i fråga om skyldigheten att deltaga i divisionens sammanträden, dock under förutsättning att därigenom ej föranledes behov av vikaries förordnande.
    I betänkandet föreslås vissa åtgärder till förhindrande av balanser. Den ledande grundsatsen har härvid varit, att hovrätterna skola vara skyldiga att liksom underrätterna så ordna sitt arbete, att målen bringas till avgörande efter hand som de inkomma. För detta syftes vinnande förelås, att såväl vademål som skriftväxlingar såsom regel skola föredragas till avgörande inom 30 dagar från det målen tilldelats divisionen och äro i skick att kunna slutligen föredragas. Vid början av divisionens såväl sommarferier som julferier skola i enlighet härmed vara föredragna de mål, mot vilkas föredragning hinder ej mött 30 dagar före feriernas början, dock att på presidenten skall ankomma att, när särskilda omständigheter i fråga om visst mål sådant påkalla, medgiva undantag från denna regel.
    Tiden för vårsessionens början bestämmes till den 7 i stället för den 14 januari, och påskferierna förkortas till att omfatta tiden från och med onsdagen före till och med tisdagen efter påsk. Därest emellertid vid julferiernas början å viss division ej föreligger någon balans och ordföranden ej heller finner sammanträde under ferierna erforderligt till förhindrande av att balans uppstår, äger han att med presidentens medgivande bestämma, att ferierna för divisionen skola räcka såsom nu, julferierna från och med den 21 december till och

HOVRÄTTSREFORMEN. 81med den 13 nästkommande januari samt påskferierna från och med onsdagen före till och med lördagen efter påsk.
    För den händelse division bedriver sitt arbete så, att balans icke uppstår, hava de sakkunniga ansett närmare föreskrifter i fråga om sammanträdenas längd icke erfordras, men har sammanträdesdagarnas antal bestämts till minst 4 i veckan. Därutöver äger ordföranden utsätta extra sammanträde i den mån han anser sådant erforderligt till undvikande av balans vid början av divisionens sommar- och julferier.
    I händelse av balans å en division skall, förutom den stadgade utsträckningen av sessionstiden vid jul och påsk, även arbetstiden å tjänsterummet utsträckas, i det att divisionen skall vara skyldig att, då den efter åtnjuten ledighet inträder i tjänstgöring, sammanträda 5 dagar i veckan, 4 timmar varje dag, intill dess balansen avarbetats. Skulle mer stadigvarande balans komma att föreligga och kan den ej utjämnas genom ändrade grunder beträffande målens fördelning mellan divisionerna, bör det enligt förslaget ankomma på vederbörande hovrätt att om förhållandet göra anmälan hos Kungl. Maj:t, som i sådant fall lärer vidtaga erforderliga åtgärder för förstärkning av hovrättens arbetskrafter.
    För åstadkommande av inskränkning i vikariatssystemet föreslås i betänkandet — utöver löneförbättringen, vilken torde medföra att hovrättsråden utom i undantagsfall själva uppehålla sina ämbeten —väsentliga inskränkningar i hovrättsrådens rätt till tjänstledighet. För meddelande av ledighet för viktigare enskilda angelägenheter bör sålunda, i enlighet med vad som härutinnan tillämpas i högsta domstolen, en ovillkorlig förutsättning vara, att vederbörande divisionsarbete ändock kan utan vikaries förordnande hållas i gång därigenom att en eller flera andra ledamöter rycka in som suppleanter. Så bör även förfaras vid kortare ledighet för sjukdom. Vad angår ledighet för fullgörande av lagstiftningsuppdrag, antages i framtiden behovet av personal för dylika uppdrag i regel kunna tillgodoses utan anlitande av hovrätternas ordinarie ledamöter. Undantagsvis skulle dock förordnande av en hovrättsledamot till något mera maktpåliggande lagstiftningsuppdrag, liksom hovrättsråds riksdagsmannauppdrag, utnämning till statsråd eller utseende till justitie- eller militieombudsman m. m. kunna föranleda behov av vikarie. Däremot skulle ordinarie hovrättsledamot, som förordnas att vara statssekreterare eller expeditionschef eller eljest att uppehålla tjänst inom administrationen, entledigas från hovrättsrådsämbetet.
    I syfte att begränsa bruket av vikarier föreslås stadgande i lag, att i ett måls avgörande i hovrätt alltid skola deltaga minst två ordinarie hovrättsledamöter, och sålunda aldrig mer än en förordnad vikarie, samt att då fråga är om sådan ledighet för hovrättsråd, som nödvändiggör förordnande av vikarie, det skall tillkomma Kungl. Maj:t att meddela dylikt förordnande. Vidare föreslås skärpta regler angående vikariernas kompetens. Såsom den grupp av tjänstemän, varifrån vikarier företrädesvis borde hämtas, hänvisar förslaget

 

6 — Svensk Juristtidning 1927.

82 HJ. HIMMELSTRAND.till de aspiranter å lantdomar- och hovrättsrådsämbete, vilka nått därhän att de under någon längre tid, exempelvis minst 2 år, tjänstgjort såsom tillförordnade revisionssekreterare.
    Beträffande frågan om erforderligt antal ledamöter och föredragande hava de sakkunniga kommit till det resultat, att liksom nu Svea hovrätt skall bestå av 8, Göta hovrätt av 4 samt hovrätten över Skåne och Blekinge av 2 divisioner. På varje division skola vara indelade dels 4 hovrättsråd, dels 4 föredragande, av vilka 2 skola vara ordinarie befattningshavare, utnämnda av Kungl. Maj:t, och kallas assessorer samt 2 skola vara icke ordinarie, förordnade av hovrätten, och kallas fiskaler, dels ock 2 avlönade fiskalsaspiranter. I samband med indragning av halva nuvarande antalet notarietjänster föreslå de sakkunniga, att sekreterar- och notariegöromålen samt renskrivningsarbetet sammanföras till ett för varje hovrätt gemensamt, under sekreterarens chefskap ställt kansli.
    I fråga om avlöningsförmåner för ordinarie befattningshavare föreslås, att lönen för presidenten i Svea hovrätt bestämmes till 21,000 kr. men att presidentbefattningarna vid de två andra hovrätterna bibehållas vid nuvarande löneställning. Då särskilda kompetenskrav böra ställas å ordförandetjänsternas innehavare, anse de sakkunniga att dessa tjänster böra utgöra en särskild, högre avlönad klass inom hovrättsrådsgraden, till vilken utnämning av Kungl. Maj:t äger rum utan tjänsteförslag från hovrättens sida. Tjänsterna böra besättas med de för uppdraget mest kvalificerade, utan hänsyn till anciennitet. Även personer, som stå utom hovrättskarriären, böra kunna utses. Vid tillsättande av andra hovrättsrådsämbeten skall hittills tillämpad ordning iakttagas. De sakkunniga föreslå följande löner, nämligen i Svea hovrätt för ordförande 16,020 och för annat hovrättsråd 15,000 kr., samt i övriga hovrätter i proportion härtill enligt dyrortsgrupperingen (Göta resp. 15,120 och 14,100, Skåne 15,420 och 14,400). Pensionsunderlag föreslås skola utgöra för presidenten i Svea hovrätt 9,996 kr., för ordförande å division 8,196 kr. och för annat horättsråd 7,896 kr. Hovrättsrådens skyldighet attunderkasta sig förflyttning till annan ort, vilken skyldighet nu åligger den äldre framför den yngre, skall enligt förslaget gälla utan nämnda inskränkning. För assessorer föreslås avlöning enligt lönegraden 26 i avlöningsreglementet eller 8,580—10,020 kr. å dyraste ort. Sekreteraren i Svea hovrätt, nu placerad i graden 27, uppflyttas till graden 28 med lön av 9,540 — 10,980 kr.
    I fråga om domaraspiranternas tjänstgöringsförhållanden hemställes, att till befordran lämpliga aspiranter av hovrätten hos Kungl. Maj:t föreslås till extra ordinarie assessorer. Med utgångspunkt från nu gällande princip, att domarutbildningen skall förläggas växelvis till underrätt och hovrätt, söker förslaget åvägabringa ett enhetligt lönesystem för de vid häradsrätt och de vid hovrätttjänstgörande aspiranterna, därvid till grund lagts de löner, som skola vara förbundna med olika förordnanden i hovrätterna. Detaljerna i dessa lönebestämmelser måste här förbigås. Dock bör

HOVRÄTTSREFORMEN. 83anmärkas att, när befattningshavare i hovrätt förordnas att tjänstgöra såsom häradshövdingvikarie eller biträdande domare, han enligt förslaget skall erhålla avlöning enligt den löneklass, efter vilken han under sin tjänstgöring såsom fiskalsaspirant eller föredragande i hovrätt senast åtnjutit stadigvarande lön, samt därutöver ett tilläggsarvode av 480 kr. för år.
    Enligt förslagets övergångsbestämmelser skola övertaliga hovrättsråd, de yngre framför de äldre, uppföras å övergångsstat med tjänstgöringsskyldighet. Å övergångsstat uppförda hovrättsråd äro skyldiga att, i den mån ledighet ej beviljas, tjänstgöra som ledamöter i hovrätten. Sådana ledamöter skola uppehålla viss föredragningsskyldighet, i följd varav antalet assessorer kan minskas. Nuvarande ordinarie fiskaler skola överföras å nya staten såsom ordinarie assessorer. Nuvarande assessorer skola erhålla tilläggsarvode, så att de ej få vidkännas någon minskning i nu utgående avlöning.
    För avarbetande av balans anses hovrätterna böra från den nya organisationens ikraftträdande tills vidare förstärkas, Svea hovrätt med en extra division, bestående av fyra ledamöter och fyra föredragande, samt vardera av de andra hovrätterna med en extra ledamot och en extra föredragande.
    Utöver nu berörda frågor upptaga de sakkunniga även frågan om en särskild hovrätt för övre Norrland. Under närmare angivna förutsättningar föreslås inrättandet av en ny hovrätt för de båda nordligaste länen med säte i Umeå.
    Betänkandet är undertecknat av generaldirektören Torsten Nothin, hovrättsrådet Hj. Himmelstrand, advokaten Tom Forssner och riksdagsmannen Henning Leo, med t. f. revisionssekreteraren Torsten Petersson såsom sekreterare. Av de sakkunniga har undertecknad varit skiljaktig samt föreslagit högre avlöning dels till presidenterna i Göta hovrätt samt i hovrätten över Skåne och Blekinge dels ock till sekreteraren i Svea hovrätt. Riksdagsmannen Leo har varit skiljaktig därutinnan, att han ansett hovrättsrådens löner hava bort föreslås att utgå med 15,000 kr. för divisionsordförande samt 14,040kr. för annat hovrättsråd, beräknat efter dyraste ort.
    För de över förslaget avgivna utlåtandena torde redogörelse komma att framdeles lämnas i denna tidskrift.

Hj. Himmelstrand.