Svensk Juristtidnings redaktion. Föreningen för utgivande av Sv. J. T. har såsom nya suppleanter i styrelsen (redaktionen) invalt revisionssekreteraren R. Eklund och ledamoten i lagberedningen hovrättsassessor E. Lind. Eklund har efter justitierådet E. Stenbeck övertagit redigeringen av rättsfallsavdelningen.

 

    Fjortonde nordiska juristmötet. Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena har beslutat att lämna svenska juridiska sammanslutningar och enskilda jurister tillfälle att före d. 15 mars 1927 till styrelsen under adr. Rosenbad 2 IV, Stockholm, inkomma med förslag till överläggningsämnen vid det fjortonde nordiska juristmötet i Köpenhamn 1928.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1926 haft sex sammanträden. Bland hållna föredrag märkas: "Lagberedningensförslag till lag om arv" av revisionssekr. A. Lindhagen, "Aktuella skatteproblem" av byråchefen C. Kuylenstierna samt "Några synpunkter på advokatens verksamhet utom rätta" av advokaten T. Forssner. Till styrelseledamöter hava utsetts hrr T. Forssner, ordf., E. Berglund, E. Henriques, frih. G. Stjernstedt och S. Themptander, till deras suppleanter hrr M. Fehr och A. Lindahl, samt till revisorer hrr C. Lundqvist och L. Levy och till deras suppleant hr A. Gard.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Göteborgsavdelning har under år 1926 haft tre sammanträden, därvid bl. a. förekommit föredrag av advokaten F. Sjögren och docenten H. Berglund ang. skiljemannalagen. Avdelningen har till Konungens befallningshavande avgivit yttrande dels ang. ifrågasatt revision av skiljemannalagen och dels i frågan om handels- och politieborgmästarämbetet i Göteborg. Avdelningens styrelse utgöres av hrr S. de Maré, ordf., E. Leman och H. Wikström, med hrr F. Jörgensen och T. Hasselrot som suppleanter; sekreterare och kassaförvaltare är hr G. Boden.

 

    Sveriges Advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge har under år 1926 hållit två sammanträden. Styrelsen utgöres av hrr O. Hedenskog, ordf., Wilhelm Andersson och S. Lindström. Suppleanter äro hrr Lennart Hansson och E. Stenmarck. Till sekreterare efter hr S. Ekedahl, som undanbett sig återval, har valts hr L. Jabobsson.

 

    Svenska Kriminalistföreningen hade sitt ordinarie årssammanträde i Stockholm d. 16 dec. 1926, varvid till styrelseledamöter omvaldes prof. N. Stjernberg, revisionssekr. A. Afzelius, överdirektör V. Almquist, prof. O. Kin-

NOTISER. 87berg, byråchefen G. H. von Koch, statsrådet Jakob Pettersson, häradshövd. K. Schlyter och advokaten frih. G. Stjernstedt samt nyvaldes prof. F. Wetter.