Föreningen Sveriges stadsdomare. Föreningen, som enligt sina stadgar sammanträder minst en gång vartannat år, har under år 1926 icke hållit sammanträde. Föreningens styrelse har under år 1926 bl. a. avgivit yttrande till K. M:t över ett inom finansdepartementet utarbetat förslag till kungörelse ang. skyldighet för stämpelförsäljare att anlita postgirorörelsen samt till J. O. ifråga om stämpelbeläggning av lagakraftbevis, tecknat å utslag.

 

    Mälareprovinsernas stadsdomareförenings årsmöte hölls d. 19 juni 1926 i Uppsala under ordförandeskap av borgmästaren J. von Bahr. Till ordförande i föreningens styrelse efter statsrådet Jakob Pettersson, som undanbett sig återval, utsågs hr von Bahr. Till övriga ledamöter i styrelsen valdesborgmästaren G. Fant, Nyköping, v. ordf., och rådmannen W. Schmidt, Södertälje, sekr. och kassaförv., varjämte till styrelsesuppleanter utsågos rådmännen K. G. Ewerlöf, Uppsala, och G. Hedenström, Västerås. Föredrag höllos av f. rådmannen K. W. Herdin om "Några bilder ur 1600-talets rättsliv" och av rådmannen K. G. Ewerlöf om "Stadsdomstolarnas administrativa uppgifter inför rättegångsreformen", det senare föredraget åtföljt av diskussion.

 

    Juristföreningen i Stockholm har under år 1926 sammanträtt sex gånger, därvid föredrag hållits d. 19 febr. av docenten J. E. Almquist över ämnet "Tidelagsbrotten. Ett bidrag till avskräckningsteoriens historia", d. 19 mars av prof. A. W. Gadolin, Åbo, över ämnet "Översikt av civilrättens utveckling i Finland efter skilsmässan från Sverige", d. 15 april av presidenten frih. E. Marks von Wurtemberg över ämnet "Några synpunkter i fråga om Nationernas förbund", d. 28 april av landsdommer C. Bærentsen, Köpenhamn, över ämnet "Erfaringer fra dansk Civilproces", samt av Højesteretssagfører Ø. Ahnfelt-Rønne, Köpenhamn, om "Den mundtlige Procedures Betydning for Sagførerstanden", d. 8 okt. av advokaten T. Forssner om "Advokatens verksamhet utom rätta" och d. 26 nov. av justitierådet N. Alexanderson över ämnet "Några skadeståndsfrågor". Sammanträdet d. 28 april anordnades i förening med Advokatsamfundets Stockholmsavdelning. Båda föredragen hava återgivits i Sv. J. T. 1926 s. 260 o. 269.
    Vid sammanträdet d. 19 mars omvaldes förutvarande styrelseledamöterna justitierådet B. Wedberg, ordf., hovauditören C. Ljungholm, v. ordf., advokaten O. Lagerström, sekr. och kassaförv., justitieråden N. Alexanderson och A. Kôersner, hovrättsrådet O. Montelius, hovrättsassessorn E. Lind och rådmannen K. Masreliez samt nyvaldes professorn N. Stjernberg och hovrättsfiskalen O. Ekecrantz.

 

    Göteborgs Juristklubb har under år 1926 haft fem sammanträden, varvid föredrag hållits av e. o. hovrättsnotarien T. Petri över ämnet "Några erfarenheter från den nya konkursförvaltningen", av e. o. hovrättsnotarien E. Hanseom "Den fria rättshjälpen i Sverige", av revisionssekr. A. Lindhagen över ämnet" Lagberedningens förslag till lag om arv", av docenten K. Benckert om "Pantsättning eller överlåtelse till säkerhet för fordran" samt av häradshövd. K. Schlyter över ämnet "Processreformens domstolsorganisation och instansordning".

88 NOTISER.    Till styrelse valdes vid årets sista sammanträde assessorn T. Gedda, ordf., advokaten F. Sjögren, v. ordf., advokaten K. Arning, sekr., magistratsnotarien O. Meijer, skattm., assessorn C. G. Björck, bibliot., samt advokaten B. Landberg, sexm.