Föreningen Yngre Jurister under Göta Hovrätt har till styrelse under verksamhetsåret 1926—1927 utsett e. o. assessorn G. A. Bouveng, ordf., t. f. fiskalen F. Drangel, v. ordf., t. f. fiskalen A. Ramfors, sekr. och kassaförv., samt bitr. fiskalerna T. Lundquist och E. Ekstedt.
    Under år 1926 hava av föreningen anordnats två större sammankomster, till vilka inbjudits hovrättens ordinarie ledamöter, häradshövdingarna i de under hovrätten lydande domsagorna m. fl., nämligen d. 23 april, då prof. Å. Hassler inledde diskussion över ämnet "Den tilltänkta reformen med avseende å införande i hovrätterna av muntligt förfarande i vissa brottmål", och d. 11 dec., då prof. E. Kallenberg höll föredrag över ämnet "Domarens processledande verksamhet".

 

    Malmö-Lunds Juristförening har sammanträtt d. 25 sept. 1926 i Malmö, därvid justitierådet B. Wedberg höll föredrag över ämnet "Karl XIV Johan och Högsta Domstolen".
    Till styrelse för nästa sammanträde utsågos landshövdingen frih. F. Ramel, ordf., borgmästare W. Linder, v. ordf., advokaten S. Lindström, sekr., assessorn C. Rydbeck, sexm., och assessorn G. Stenmarck, kassaförv. Revisorer blevo länsassessorn T. Kinnman och hovrättsassessorn O. Hesselgren.

 

    Juristföreningen i Kristianstad har sammanträtt d. 12 juni 1926, därvid revisionssekr. A. Lindhagen höll föredrag om det nya förslaget till lag omarv. Avgående styrelseledamöter och revisorer omvaldes. Till ordförande i styrelsen utsågs häradshövdingen E. Lilienberg.

 

    Västmanlands Juristförening har under år 1926 hållit två sammanträden, d. 13 maj i Arboga och d. 27 nov. i Västerås. Vid det förra sammanträdet höll borgmästaren I. Hedman, Sala, föredrag över ämnet "Några synpunkter ang. skiljemannainstitutet". D. 27 nov. inledde stadsnotarien H. Cronholm, Västerås, diskussion om "Handräckning enligt fattigvårds- och barnavårdslagarna", varefter rådmannen G. Hedenström, Västerås, refererade rättsfall. Styrelsen, vars ordförande är landshövdingen W. Murray, har återvalts.

 

    Dalarnes Juristförening avhöll sitt ordinarie årssammanträde d. 11 juni 1926, därvid efter inledningsanförande av häradshövdingen E. Alinder förekom diskussion över dels den s. k. Schlyterreformen, dels justitiedepartementets p. m. ang. tätare tingssammanträden i häradsrätterna.
    Styrelsen består av häradshövdingen Ph. Ehrenkrona, ordf., borgmästaren J. Cornelius, v. ordf., länsnotarien Carl-Isac Andersson, sekr., e. o. hovrättsnotarien Hj. Grönblad, skattm., och rådmannen N. Nordenström, klubbm.

 

    Östersunds Juristklubb har under år 1926 haft tre sammanträden, varvid föredrag hållits av advokaten E. Selander om "Processreformer utan lagändring", efterföljt av diskussion, samt av advokaten A. Sjöberg över ämnet

NOTISER. 89"Undantagshavares rättsliga ställning gentemot fastighetsägaren med hänsyn till åtskilliga rättsfall".
    Den förutvarande styrelsen har omvalts.