Herman Rogberg †. Med häradshövding Herman Rogbergs d. 8 dec. 1926 timade bortgång har den svenska domarkåren gjort en kännbar förlust.
    Rogberg var född d. 19 okt. 1865 i Alseda, Jönköpings län. Efter avlagd juris kandidatexamen och fullgjord tingstjänstgöring erhöll han vice häradshövdingstitel 1892 och utnämndes tio år därefter till häradshövding i Västerbottens mellersta domsaga. Härifrån erhöll han år 1924 transport till Norra och Södra Vedbo härads domsaga. År 1907 blev han ledamot av Västerbottensläns landsting, såsom vars ordförande han fungerade åren 1909—1919. Hans intresse för allmänna angelägenheter belönades även med ledamotskap av första kammaren 1908 — 1912 samt 1916—1926 ävensom av kyrkomötet 1909, 1910, 1915, 1918 och 1920.
    Rogberg var som domare uppskattad för sin grundlighet och sin skrupulösa noggrannhet, varjämte den rättssökande allmänheten höll honom räkning för det personliga intresse han ådagalade för de »fall», som han hade att handlägga. I landstinget nedlade han ett nitiskt arbete för länets bästa. Lyckad talare i detta ords vanliga bemärkelse var han icke. Men både i riksdagen och i kyrkomötet åtnjöt han hos meningsfränder och motståndare ett högt anseende för sitt samvetsgranna arbete och sin rättrådighet.
    I riksdagen deltog han under flere år i lagutskottets, sedermera 1:a lagutskottets, arbete. Ännu sent på kvällarna, då utskottens plenirum i regel voro utrymda och endast ett eller annat kansli var i arbete, kunde man ofta finna Rogberg på sin plats vid utskottsbordet, fördjupad i studier av äldre utlåtanden eller sysselsatt med författande av reservationer.
    Benämningen hedersman torde i detta fall vara rättvist använd.
Jakob Pettersson.

 

    Dödsfall. Borgmästaren Nils Tove Wilhelm Linnell har 28 dec. 1926 avlidit i Eksjö. L. var född i Älmeboda, Kronob. 1., 5 nov. 1872, avlade mogenhetsex. i Halmstad 1909 och jur. utr. kand. ex. i Lund 1898. Efter tingstjänstgöring var L. 1903—1905 t. f. borgmästare i Vänersborg och utnämndes 1906 till borgmästare därst. Han var sedan 1912 verkställande direktör i Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga järnvägsaktiebolag och vice ordförande i bolagets styrelse.

 

    Danmarks nye Justitsminister, der d. 14 Dec. 1926 udnævntes til Justitsminister i Venstre-Ministeriet Madsen-Mygdal, Svenning Rytter, har tidligere beklædt denne Post, nemlig i Ministeriet Neergaard fra 1920 till 1924 (Jfr. Sv. J. T. 1920 s. 185). Efter sin Afgang som Justitsminister i 1924 har R. hovedsagelig helliget sig Rigsdagsarbejdet. For et Par Maaneder siden udnævntes R. til Præsident i Københavns Byret.

 

    Ny justitieminister i Finland. Vid ministerskifte d. 13 dec. 1926 kallades till justitieminister politieborgmästaren V. P. Hakkila. Minister Hakkila är född 1882, avlade jur. utr. kand. ex. 1914. Efter att ett antal år hava utövat advokatverksamhet utnämndes han 1920 till politieborgmästare i Tammerfors. Minister Hakkila har verksamt deltagit i det politiska livet.