Socialdepartementet. K. M:t har d. 17 dec. 1926 förordnat hovrättsrådet E. H. Elliot samt d. 23 dec. 1926 hovrättsrådet P. H. Forssman att tillsvidare såsom sakkunniga biträda å socialdepartementets lagbyrå med de utredningsuppdrag som av departementschefen överlämnas till dem.
    Sedan K. M:t d. 15 okt. 1926 bemyndigat socialministern att tillkalla högst fem sakkunniga att inom socialdepartementet biträda vid fortsatt behandling av 1920 års lasarettsstadgekommittés förslag till allmän sjukhusstadga m. m., har socialministern s. d. såsom sakkunniga tillkallat revisionssekreteraren S. J. K. W. Lawski, ordf., samt medicinalrådet L. E. Edén, professorn P. G.E. Sjövall och landstingskamreraren A. V. Lind.

 

    Finansdepartementet. Efter en på uppdrag av K. M:t av byråchefen i socialstyrelsen B. A. E. Nyström verkställd förberedande undersökning angående statstjänstemännens bisysslor har finansministern enligt K. M:ts bemyndigande d. 10 dec. 1926 tillkallat riksdagsmännen Axel F. Vennersten, ordf., och Viktor Larsson ävensom byråchefen Nyström, sekr., att fullfölja utredningsarbetet.
    Jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 12 nov. 1926 har finansministern tillkallat riksdagsmännen prof. K. G. Westman, f. rådmannen P. A. Dahl, redaktören E. Ljunggren och ombudsmannen A. V. Sävström samt bankdirektören I. Rooth att biträda inom departementet vid utredning av frågan om lämpligt ordnande av den statliga kontrollen av A.-B. Vin- och spritcentralens samt A.-B. Svenska tobaksmonopolets verksamhet. Till sekreterare vid utredningen har dep:tschefen utsett förste amanuensen i finansdepartementet fil. lic. G. W. Sjögren.

 

    Nya medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Under senare delen av år 1925 och under år 1926 hava i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar nämligen i Stockholm: Sigurd Ahlmark, Sven Aronsson, Georg Branting, Jacob Helge Hagqvist, Carl von Plomgren, Ruth Stjernstedt, Fredrik von Sydow, Olof Westerståhl, Stig Ödmark; i Göteborg: Ivar Glimstedt, Bertil Jacob Landberg, Osborne J. A. Losman; i Eskilstuna: Erik L:son Bremberg; i Falun: Lars Erik Gezelius; i Falköping: Harald Nordholm, Einar Ristedt; i Halmstad: Karl Hillgård; i Karlshamn: Harald Ljungkrantz; i Karlstad: Arvid Ellwén; i Luleå: Georg Linse; i Lund: Arthur Wilhelm Göhrn; i Malmö: Karin Maria Lindeberg; i Norrköping: Ragnar Nordström; i Skövde: Axel Bernhard Svensson; i Södertälje: Lennart Sellmann samt i Visby: Sven Hultman.

 

    De juridiska fakulteterna. K. M:t har d. 30 dec. 1926 till professor i speciell privaträtt vid universitetet i Uppsala utnämnt docenten jur. dr Åke Holmbäck.
    Till docent i straffrätt vid universitetet i Uppsala har d. 15 okt. 1926 förordnats jur. dr Einar Heimer.
    Såsom sökande till professuren i straffrätt och juridisk encyklopedi vid universitetet i Lund hava anmält sig docenterna R. Bergendahl och E. Heimersamt jur. lic. O. Barklind.

 

    Hälsingfors universitet. Till innehavare av den med stöd av 1923 års nya universitetslag inrättade s. k. rörliga parallellprofessuren uti inhemsk civilrätt har d. 9 jan. 1927 utnämnts justitierådmannen jur. utr. dr I. Tavaststjerna. Professor Tavaststjerna är född 1879, blev jur. dr 1913 samt utnämndes till assessor i Wiborgs hovrätt 1917 och till äldre justitierådman i Hälsing-

96 NOTISER.fors 1920. Förutom ett flertal juridiska uppsatser och arbeten företrädesvis på finska språket har han på svenska (1913) utgivit: »Livförsäkringsavtalet till förmån för tredje man».