Blandade domstolarna i Egypten. Till ledamöter av De blandade domstolarna i Egypten efter revisionssekreterarna Emil Sandström och Pehr Cederschiöld, vilka frånträtt sina befattningar, har av egyptiska regeringen utsettst. f. revisionssekreterarna Anders Torsten Salén och Hugo Wickström.

 

    Dr F. Engel, president i handelsdomstolen i Wien och känd för Sv. J. T:s läsare bl. a. genom sin uppsats om Österrikes civilprocessordning (1924 s. 169), har utsetts till ordförande i Wiener juristische Gesellschaft.

 

    Senatorn friherre R. A. Wrede har utsetts till hedersdoktor vid universitetet i München.

 

    Svensk Juristtidnings personalnotiser. Med hänsyn till den betydande omfattning i vilken Sv. J. T. söker följa med förordnanden och utnämningar m. m. inom den svenska juristvärlden kan det icke undgås, att emellanåt något förbises som bort omnämnas. Sv. J. T:s red. skulle därför stanna i största förbindelse till var och en, som vill fästa red:s uppmärksamhet på eventuella fel eller förbiseenden för rättelse eller komplettering.
    Juristföreningar, om vilka red. saknat kännedom, torde benäget insända meddelande om styrelse samt hållna föredrag.

 

    Rättelse. I Sv. J. T. 1926 s. 446 står rad. 19 uppifrån »Kenna-Rules 1926», läs »Vienna-Rules 1926».

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1926 avgivit utlåtanden rörande följande till detsamma remitterade lagförslag.
    Nov. 10 Förslag till lag om vård av vissa skogar inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker med flera områden. Föredragande: hovrättsrådet T. Sjöfors.
    » 16 Förslag till lag om ändrad lydelse av 7 kap. 3 § i lagen d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad. Föredragande: hovrättsrådet E. Bergendal.
    Dec. 6 Förslag till lag med vissa till strafflagen för krigsmakten d. 23 okt. 1914 och till lagen samma dag om krigsdomstolar och rättegången därstädes anslutna bestämmelser i anledning av flygvapnets upprättande såsom självständig avdelning av krigsmakten. Föredragande: hovrättsrådet H. Elliot.
    » 13 Förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser ang. handelsböcker, lag om ändrad lydelse av 19 § i förordningen d. 4 maj 1855 ang. handelsböcker och handelsräkningar samt lag om ändrad lydelse av 56 och 98 §§ i lagen d 12 aug. 1910 om aktiebolag. Föredragande: hovrättsrådet E. Bergendal.
    » 13 Förslag till lag om ändrad lydelse av 48 och 149 §§ i lagen d. 25 maj 1917 om försäkringsrörelse, lag om ändrad lydelse av 43 och 159 §§ i lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse samt lag om ändrad lydelse av 31 och 33 §§ i lagen d. 29 juni 1923 om sparbanker. Föredragande: hovrättsrådet E. Bergendal.
    » 22 Förslag till lag om ändrad lydelse av 26 och 45 §§ i lagen d. 28 maj 1886 ang. eftersökande och bearbetande av stenkols- och saltfyndigheter. Föredragande: revisionssekreteraren A. Afzelius.
    » 27 Förslag till lag om ändrad lydelse av 12 § i lagen d. 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk. Föredragande: hovrättsassessorn R. Gyllenswärd.