Mälareprovinsernas stadsdomareförening avhöll årsmöte i Stockholm d. 12 nov. 1927 under ordförandeskap av borgmästaren J. von Bahr, Uppsala. Till ordf. i styrelsen omvaldes hr von Bahr. Till övriga ledamöter i styrelsen omvaldes likaledes borgmästaren G. Fant, Nyköping, v. ordf., och rådmannen W. Schmidt, Södertälje, sekr. och kassaförv., och till styrelsesuppleanter rådmännen K. G. Ewerlöf, Uppsala, och G. Hedenström, Västerås. Diskussion ägde rum angående åtskilliga till det praktiska rättslivet hörande spörsmål efter inledningsanföranden av vid sammanträdet närvarande medlemmar. Det

NOTISER. 101beslöts, att nästa årsmöte skulle, om hinder därför ej mötte, avhållas i Västerås, vartill föreningen tidigare mottagit inbjudan av därvarande kolleger.