Malmö-Lunds Juristförening sammanträdde d. 19 febr. 1927. Som ordf.fungerade landshövdingen frih. F. Ramel. Vid företaget val utsågos till ordf. för nästa sammanträde borgmästaren W. Linder och till v. ordf. docenten R. Bergendal. Professorn Ö. Undén höll efter sammanträdet föredrag överämnet: "Folkförbundets sanktionssystem." Vid mötet närvoro såsom gäster ledamöterna av styrelsen i Juridisk Forening i Köpenhamn. Nästa föreningssammanträde avhölls d. 17 dec. 1927. Vid företaget val utsågs till ordf. för därpå följande sammanträde docenten R. Bergendal och till v. ordf. hovrättsrådet S. Bruzelius. Till sekr., kassaförv. och sexmästare utsågos resp. advokaten S. Lindström, assessorn G. Stenmarck och assessorn C. Rydbeck samt till revisorer länsassessorn T. Kinnman och assessorn O. Wickman. F. d.överdirektören V. Almquist höll föredrag över ämnet "Några drag ur fångvårdens utveckling".

 

    Nordvästra Skånes Juristförening höll ordinarie årssammanträde d. 5 febr. 1927 i Hälsingborg. Professorn Å. Hassler hade utlovat ett föredrag överämnet: "Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning", men då professor Hassler av sjukdom hindrats att komma tillstädes, lämnade i stället borgmästaren J. Bååth en redogörelse för detta betänkande. Till styrelse för föreningen valdes borgmästarna J. Bååth, Hälsingborg, och A.Munck av Rosenschöld, Landskrona, advokaterna E. Bunth och O. Lundqvist, Hälsingborg, samt häradshövdingen A. Brunnberg, Klippan.

 

    Juristföreningen i Kristianstad har under år 1927 sammanträtt en gång. Vid mötet, som var talrikt besökt, hölls föredrag av justitieborgmästaren B.Lindberg i Göteborg om "Det nya förslaget till rättegångsreform". Det beslöts vid sammankomsten, att föreningen skulle associera sig med en under bildning varande förening, förslagsvis benämnd "Juristföreningen för Skåne och Blekinge", utgörande en sammanslutning av Nordvästra Skånes och Malmö —Lunds juristföreningar samt Juristföreningen i. Kristianstad, var jämte upprättat förslag till stadgar för den nya föreningen antogs (jfr Sv. J. T. 1925 s. 152).

 

    Juristföreningen för Värmlands och Örebro län hade d. 17 sept. 1927 sammanträde i Karlstad, därvid advokaten Kr. von Sydow höll föredrag om" Domare- och advokatutbildningen", varefter följde diskussion i frågan. 27 nya medlemmar ingingo i föreningen.
    Till styrelse utsågos landshövdingen Abr. Unger, ordf., borgmästaren V.Schneider, v. ordf., häradshövdingen G. Lindquist, sekr., advokaten E. Dahlberg, kassaförv., samt landssekreteraren G. Samuelson med borgmästaren E. Lundblad, advokaten P. Blomberg, häradshövdingarna H. Christenson och B. R. Zetterstrand samt landssekreteraren Alb. Nisser som suppleanter. Revisorer blevo häradshövdingen T. Nilsson och länsassessorn H. Bergelin med advokaterna Kr. von Sydow och S. Forssblad som suppleanter.