NOTISER. 103    Västmanlands Juristförening har under år 1927 hållit allenast ett sammanträde, nämligen i Västerås d. 26 okt. Därvid gav jur. och fil. kand. E.Sjöfält ett referat av lagberedningens förslag till lag om arv, varefter stadsnotarien H. Cronholm refererade rättsfall. Styrelsen, vars ordförande är landshövdingen W. Murray, har återvalts.

 

    Dalarnes Juristförening avhöll sitt ordinarie årssammanträde d. 11 juni 1927, varvid tillämnat föredrag i anledning av mellankommande hinder måste inställas. Styrelsen består av häradshövdingen Ph. Ehrenkrona, ordf., advokaten Th. Sylwan, v. ordf., länsnotarien Carl-Isac Andersson, sekr., e. o. hovrättsnotarien Hj. Grönblad, skattm., och rådmannen N. Nordenström, klubbm.

 

    Västernorrlands Juristklubb har under år 1927 haft tre sammanträden. Föredrag hava hållits av borgmästaren O. Emthén över ämnet "Förlagsinteckning" och av e. o. hovrättsnotarien H. Björne över ämnet "Fastighetstaxeringen".
    Styrelsen består av häradshövdingen K. Ekbom, ordf., advokaten S. Hesse,v. ordf., och länsnotarien S. A. Swedberg, sekr.

 

    Östersunds Juristklubb har under år 1927 haft två sammanträden, varvid föredrag hållits av rådmannen B. Liljedahl över ämnet "Processkommissionens förslag till ny rättegångsbalk", samt av auditören E. Fontell över ämnet" Huru förbrytare uppspåras och överbevisas. Några moderna kriminaltekniska metoder".
    Vid ordinarie årssammanträde omvaldes till styrelse häradshövdingen friherre E. Leijonhufvud, ordf., landssekreteraren J. Eurenius, v. ordf., advokaten E. Selander, sekr., samt borgmästaren Alb. Olsén och vice häradshövdingen K. Ekberg, suppleanter. Till skattmästare utsågs rådmannen I. Wikström ochtill klubbmästare advokaten G. Heilborn.
    Klubben räknar nu 40 medlemmar.

 

    Juridiska Föreningen i Uppsala har för närvarande följande ämbetsmän: ordf. professor Å. Holmbäck, v. ordf. jur. kand. K. Olivecrona, sekr. jur. kand.Hj. Nordfelt, bibliotekarie jur. stud. P. I. Weidenhayn, föreståndare för litteraturavdelningen jur. stud. R. Brodd, klubbmästare jur. kand. Bo Kollberg, biträdande föreståndare för litteraturavd. jur. stud. Å. von Schultz och vice bibliotekarie jur. stud. G. Nachmanson.
    Föreningen har under år 1927 hållit nio sammanträden, varvid följande föredrag hållits: jur. kand. Hj. Nordfelt "Ett par franska rättsfall angående dödande med samtycke", rådmannen K. W. Herdin "En brottmålshistoria i Stockholm 1692 — 1705", jur. kand. G. Boëthius "Kooperationens beskattning", professor Th. Engströmer "Domareuppgiften nu och i en ny rättegångsordning", advokaten G. Branting "Sacco och Vanzetti-processerna — en redogörelse", docenten E. H. Heimer "Några ord om förskingringsbrottet", samt jur. stud. A. Sölvén "Principerna för custodia honesta". Dessutom förekom vid höstens näst sista sammanträde diskussion om den akademiska undervisningen med inledningsanförande av jur. stud. H. Bengtsson.

 

    Juridiska Föreningen i Lund. Vid sammanträden under år 1927 hava följande föredrag hållits: d. 10 febr. av e. o. hovrättsnotarien Bo Pfannenstill

104 NOTISER.om "Tillströmningen till den juridiska banan", d. 8 april av docenten R. Bergendal om "Spörsmål angående ersättningsskyldighet för skada till följd av djur",d. 23 april av professor E. Kallenberg över ämnet "Om grunderna för en processreform. Reflexioner i anledning av processkommissionens betänkande", d. 6 maj (i samband med besök av Juridisk Discussionsclub i Köpenhamn) av stud. jur. K. Gormsen och e. o. hovrättsnotarien C. Lindskog om "Det juridiska examensväsendet i Danmark och Sverige" samt av sekreteraren i Socialministeriet cand. jur. Erik Briiel och e. o. hovrättsnotarien Bo Pfannenstill om "Den praktiska juristutbildningen i Danmark och Sverige", d. 11 okt. av professor H. Munch-Petersen om "Indtryk fra amerikansk Ret och Retsstudium", d. 12 nov. av professor Å. Holmbäck om "Våra domareregler", d. 28 nov. av professor C. G. Bergman om "De juridiska studierna" och d. 10 dec.a v professor J. Forssman om "Blodgruppsforskningens betydelse för rättsmedicinen". Vid sammanträdena] d. 10 febr., d. 6 maj och d. 28 nov. hava föredragen åtföljts av diskussion.
    Föreningens funktionärer äro t. f. hovrättsfiskalen E. Anderberg, ordf., e. o.hovrättsnotarien C. Davidsson, v. ordf., jur. stud. T. Genberg, sekr., jur. stud.G. Noréen, v. sekr., jur. stud. I. Olsson, skattm., jur. stud. R. Södén, klubbm.,f örste bibliotekarien B. Möller, bibliot., och fil. kand. N. Grankvist, föreståndare för kompendieverksamheten.