Stockholms Högskolas Juridiska Förenings styrelse utgöres, efter vidårsmöte i okt. 1927 förrättade val, av jur. stud. T. Stjernberg, ordf., jur. stud.K. Holmgren, v. ordf., jur. stud. S. Levander, sekr., jur. stud. E. Törngren.skattm., samt jur. stud. E. Alexanderson, bibliotekarie.
    Vid sammankomster under år 1927 ha hållits följande föredrag, samtliga åtföljda av diskussion: d. 15 febr. av advokaten G. Wennerholm över ämnet "Trängseln på juristbanan", d. 17 mars av advokaten B. Ahrnborg över ämnet "Gammal och ny skadeståndsteori", d. 6 april av advokaten F. Rogard över ämnet "Lagerbevis enligt svensk rätt", d. 8 dec. av advokaten frih. G. Stjernstedt över ämnet "Brottmålsadvokaten". Dessutom ha under året anordnats tre rättsfallsdiskussioner, inledda d. 26 april av e. o. hovrättsnotarien S. Södermark, d. 16 nov. av e. o. hovrättsnotarien I. Agge, samt d. 2 dec. av jur. stud.O. Riben.

 

    Juridiska Föreningen i Finland. Vid föreningens årsmöte d. 18 dec.1927 höll professor B. A. Sundström ett föredrag över ämnet: "Bör bistraffet förlust av medborgerligt förtroende avskaffas?" Till ordf. för 1928 återvaldes professor O. Hj. Granfelt. Föreningens sekr. är jur. utr. kand. J. O. Söderhjelm. Redaktionssekr. för Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland förblir jur. utr. kand. R. Hemmer. Tidskriftens prenumerationsavgift förblir oförändrat 75.00 mk. såväl inom som utom landet.


O. Hj. G.

 

    Tillströmningen till juristbanan. I anledning av den överbefolkning på juristbanan, som uppges vara för handen (se Sv. J. T. 1927 s. 412), har red.skaffat uppgifter om antalet nyinskrivna studerande vid de tre juridiska fakulteterna under senare år. Se här en statistisk tabell.

NOTISER. 105.Uppsala Lund Sthm S:a1914 65 57 111 2331915 40 40 75 1551916 69 55 98 2221917 79 55 115 2491918 91 72 145 3081919 117 105 167 3891920 105 98 153 3561921 140 64 189 3931922 122 104 219 4451923 119 100 252 4711924 88 103 168 3591925 85 86 167 3381926 95 80 132 3071927 81 67 110 258

 

    Som synes börjar tillströmningen nu nalkas vad som torde kunna anses fördet normala.

 

I. S.