Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har:
    d. 24 nov. 1927, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 4 i samma månad, tillkallat ledamoten av riksdagens första kammare lantbrukaren A. O. Frändén,l andstingsmannen F. E. Holmner i Gunnarn, ledamoten av riksdagens andr akammare kamreraren C. O. Johansson i Sollefteå, direktören Axel Löf i Falun och hovrättsassessorn N. E. Sandberg att i egenskap av sakkunniga biträda inom justitiedepartementet vid utredning av vissa frågor rörande ändring i gällande flottningslagstiftning och därmed sammanhängande ämnen;
    d. 6 dec. 1927, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 2 i samma månad, tillkallat ledamoten av riksdagens första kammare f. d. envoyén D. Bergström, ledamoten av riksdagens andra kammare lantbrukaren G. H. Andersson i Rasjön och t. f. hovrättsfiskalen B. Hagström att i egenskap av sakkunniga biträda inom justitiedepartementet vid beredning av vissa vallagstiftningsfrågor, varjämte uppdragits åt Bergström att i egenskap av ordförande leda de sakkunnigas arbete;
    d. 13 jan. 1928, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 2 dec. 1927, tillkallatredaktören Gottfrid Björklund, ledamoten av riksdagens andra kammare förste järnvägsbokhållaren Ernst August Hage, ledamoten av riksdagens andra kammare byråchefen Otto Järte, kamreraren i Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag Adolf Meurk och arkitekten Sven Wallander att i egenskap av sakkunniga inom departementet deltaga i överläggning angående grunder för lagstiftning om bostadsföreningar.
    K. M:t har d. 4 jan. 1928 förordnat hovrättsassessorn Torsten Petersson att fr. o. m. samma dag tillsvidare biträda inom departementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Socialdepartementet. I enlighet med K. M:ts bemyndigande d. 30 dec. 1927 har socialministern tillkallat häradshövdingen G. F. Lindstedt (ordf. och sekr.) att jämte professorerna C. E. Essen-Möller, P. G. E. Sjövall och V. H. Wigert inom socialdepartementet biträda med verkställande av utredning och utarbetande av förslag angående medgivande till sterilisering i vissa fall av sinnesslöa, sinnessjuka och fallandesjuka.

 

    Interneringsnämnden. Jämte det K. M:t d. 25 nov. 1927 förordnat om ikraftträdande av lagarna d. 22 april 1927 om förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare samt om internering av farliga återfallsförbrytare ävensom utfärdat instruktion för den i samma lagar omförmälda nämnd för handläggning av vissa ärenden rörande förminskat tillräkneliga förbrytare och återfallsförbrytare, i vilken nämnd chefen för fångvårdsstyrelsen är självskriven ledamot, har K.M:t s. d. förordnat följande personer att under fem år fr. o. m. d. 1 jan. 1928 vara: överdirektören och chefen för fångvårdsstyrelsen Gustaf Masreliez ordförande i nämnden, häradshövdingen i Hallands läns södra domsaga Assar Åkerman ledamot av ävensom, vid förfall för Masreliez, ordförande i nämnden, riksgäldsfullmäktigen Anders Anderson i Råstock, professorn, medicine doktornAlfred Petrén och häradshövdingen i Stockholms läns västra domsaga Theodor Borell ledamöter av nämnden samt före detta fängelsedirektören Ulrik Leander,riksbanksfullmäktigen Viktor Larsson i Västerås, överinspektören för sinnessjukvården Ernst Göransson, rådmannen i Stockholm Victor Edman och byrå-

NOTISER. 107chefen i fångvårdsstyrelson Elis Sidenbladh suppleanter i nämnden, Leander för Åkerman, Larsson för Anderson, Göransson för Petrén, Edman för Borell och Sidenbladh för chefen för fångvårdsstyrelsen.
    Därjämte har K. M:t förordnat t. f. byrådirektören å fångvårdsstyrelsens sociala avdelning Henry Lindberg att fr. o. m. d. 1 jan. 1928 tillsvidare under samma år vara sekreterare hos nämnden.