108 NOTISER.    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 4 nov. 1927 förordnat lantbruksingenjören i Uppsala län Axel Gunnar Ytterberg att fr. o. m. d. 1 jan. 1928 tillsvidare under fem år vara vattenrättsingenjör vid Österbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har:
    d. 11 nov. 1927 till rådman i Stockholm utnämnt civilassessorn vid Stockholms rådhusrätt Tord Heimer Arnell;
    d. 30 dec. 1927 beviljat borgmästaren i Skara Johannes August Nilsson avsked fr. o. m. d. 1 jan. 1928.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas för närvarande av nedan nämnda vikarier: N. Gärdes (statsråd) av T. Liljestrand, M. Ehrenborgs (biträder i justitiedep.,stadsplanelagstiftning) av H. Elliot, G. Bendz' (militieombudsman) av K. Wöhler,S. Lawskis (biträder i socialdep., utredning ang. sinnessjuka) av S. Hellichius,A. Lindhagens (led. i lagberedn.) av P. Poss, E. Geijers (justitieombudsman) av B. Scherdin, W. Aschans (statssekreterare) av S. Turén, H. Wallers. (biträder i finansdep., skattelagstiftning) av H. Ericsson, A. Afzelius' (chef förjustitiedep. lagavdelning) av J. Tersmeden, A. Bryckers (särskild vattenrättsdomare) av R. Petré, E. Sandströms (president i skiljedomstol i London) av O. Bäcksin, E. Kellbergs (statssekreterare) av K. Hedström, S. Odéens (biträderi jordbruksdep., skogslagstiftning) av H. Forsberg, K. Levinsons (t. f. generaldirektör) av O. Odencrants, S. Ekbergs (biträder i jordbruksdep., ändrade bestämmelser rörande försäljningar m. m. från kronans jordbruksdomäner) av G. Hagendahl.
    Dessutom uppehålles med egen rotel förordnade revisionssekreteraren Å. Hartelius' (sekreterare hos sakkunniga för revision av motorfordonsförordningen) befattning av A. Montelius; varjämte såsom extra revisionssekreterare eller i anledning av tillfällig ledighet tjänstgöra E. Hörstadius, N. Ljunggren och O. Hesselgren.

 

    Tjänstlediga hovrättsråd och assessorer. Följande ordinarie hovrättsledamöter åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet.
    I Svea hovrätt: hovrättsråden frih H. Nordenskjöld (president i internationella skiljedomstolar i Konstantinopel), H. Wikander (bitr. i justitiedep.,sjörättslagstiftn.), H. Forssman (bitr. i socialdep., lapputredningen), N. von Steyern (bitr. i justitiedep., processlagstiftn.), G. Ramstedt (t. f. rev.-sekr.), Th.Sjöfors (bitr. i justitiedep., stängsellagstiftn.), G. Siljeström (led. å justitiedep:tslagavdelning), T. Liljestrand (t. f. rev.-sekr.), H. Elliot, (t. f. rev.-sekr.), samt assessorerna E. Lind (led. i lagberedn.), N. J. Berlin (bitr. i försvars- och ecklesiastikdep:n, kasernkommittén m. m.), W. Hemberg (bitr. i justitiedep., automobilförsäkring), T. Petersson (bitr. i justitiedep.), H. Guldberg (led. i lagberedn.), P. Poss (t. f. rev.-sekr.), B. Scherdin (t. f. rev.-sekr.), T. Salén (led. av de blandade domstolarna i Egypten), B. Hammarskjöld (t. f. statssekreterare), F. Sterzel (juridisk rådgivare vid omorganisationen av det turkiska rättsväsendet), S. Turén (t. f. rev.-sekr.), P. von Ehrenheim (bitr. i justitiedep., grundlagsfrågor), J. Tersmeden, O. Bäcksin, K. Hedström oeh O. Odencrants (alla t. f. rev.-sekr.), P. V.Santesson (t. f. byråchef för lagärenden i socialdep.), F. W. Killander (t. f. byråchef för lagärenden i finansdep.), C. G. Hagendahl, A. Montelius, E. Hörstadius och N. T. Ljunggren (alla t. f. rev.-sekr.), K. G. Hjärne (Dalautredningen) A. F. V.Thelin (sekr. hos sakkunnige för utredning av frågan om ny prästerlig avlönings- och boställslagstiftn. m. m.). Därjämte äro hovrättsråden T. Strömman och O. Hæggström tjänstlediga på grund av sjukdom.
    1 Göta hovrätt: hovrättsråden H. Hjertén (bitr. i handelsdep., industriell rättsskyddslagstiftning), E. Bergendal (förordn. rev.-sekr.) och J. Smith (förordn.rev.-sekr.) samt assessorerna H. Wöhler och H. Hellichius (t. f. rev.-sekr.),H. Sjögren (fastighetsregisterkommissionen), R. Gyllenswärd (extra led. i justitedep:ts lagavdeln.), R. Petré (t. f. rev.-sekr.) samt T. Gullström och F. Drangel (biträd. domare). Därjämte är hovrättsrådet frih. H. Wrede tjänstledig på grund av sjukdom, och åtnjuter under riksdagstiden hovrättsrådet K. J. Ekman ledighet såsom ledamot av första kammaren.

NOTISER. 109    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden Å. Hartelius (bitr. i kommunikationsdep., lagstiftn. om automobiltrafik) och J. Alsén (t. f. expeditionschef i kommunikationsdep., tjl., statens jourhavande revisor i Luossavara Kirunavara aktiebolag), samt assessorerna A. Rundqvist (expeditionschef i försvarsdep.), E. Sandberg (bitr. i justitiedep., lagstiftn. om flottning), I. Wieslander (bitr. i jordbruksdep., bestämmelser om köttkontroll m. m.), S. Petersson (bitr.i socialdep., arbetslöshetsförsäkring), H. Wickström (led. av de blandade domstolarna i Egypten), H. Ericsson (t. f. rev.-sekr.) och O. Hesselgren (t. f. rev.sekr.).