Nya medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Under år 1927 hava i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar nämligen i Arvika Ellinor Frida Carola Carleman; i Gävle: Curt Lorentz Arvid Ossiansson Ekdahl; i Göteborg: John Eric Einar Hanse, Ernst Koch; i Härnösand: Carl Edvin Georg Frisk; i Kalmar: Alltin Gottfrid Möller; i Karlstad: Thor Elis Samuel Loodin; i Malmö: Thorsten Frostell, Erik Teodor Frithiof Scholander; i Stockholm: Nils Alfred Ragnar Angeberg, Ivar Carl Edvard Blanck, Sonja Branting-Westerståhl, Folke Lindahl, Wilhelm Reinhold Moberg, Carl G:son Norström, Bror Axel Folke Per Rogard, Gunnar Stenström, KarlGösta Daniel Vallen, Henning Patrik Augustin Westrin, Ragnar Adolf Öhman;i Skellefteå: Sten Palmgren; i Sundsvall: Karl Birger Nikolaus Kjellson; i Uddevalla: Per Otto Fredrik Tottie; i Umeå: Birger Johan Adolf Roos;i Västerås: John Ruben Nyman; i Åmål: Bror Mårten Julius Bergman.

 

    De juridiska fakulteterna. K. M:t har d. 9 dec. 1927 stadfäst Stockholms högskolas styrelses beslut att utnämna docenten Nils Herlitz till professor i statsrätt med statskunskap jämte förvaltningsrätt och folkrätt (se Sv. J. T. 1927 s. 504).
    Professor Herlitz är född 1888, avlade fil. kand. ex. i Uppsala 1908 och fil.lic. ex. därst. 1913 samt promoverades 1916 vid samma universitet till fil. dr. Åren 1913-20 tjänstgjorde H. som amanuens vid landsarkivet i Uppsala, och åren 1916 —20 innehade H. docentur i historia vid därvarande universitet. 1920 utnämndes H. till docent vid Stockholms högskola i samma ämne, vilken docentur han 1925 utbytte mot docentur i förvaltningsrätt. S. å. förordnades H. att upprätthålla den professur, till vars ordinarie innehavare han nu utnämnts. Jämte de nämnda anställningarna har H. innehaft uppdrag såsom sekreterare hos riksdagsutskott åren 1917—19, 23, 24, sekreterare i föreningen Norden 1919—24, föreståndare för Stadshistoriska institutet 1919—27 och lärare vid Socialpolitiska institutet 1921—25. Sedan 1922 är H. redaktörför "Nordisk tidskrift för konst, vetenskap och industri". 1923 uppfördes H.på tredje förslagsrummet till professur i historia vid Uppsala universitet. Bland H:s tryckta arbeten märkas doktorsavhandlingen "Från Thorn till Altranstädt", I, 1916; "Utredning rörande städernas domstolsväsen", 1923; "Svensk stadsförvaltning på 1830-talet", 1924; "Om lagstiftning genom samfällda beslut av Konung och riksdag", I o. II, 1926, 27; "Utredning med förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet", 1927, samt urkundspublikationen "Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer", I, 1927.

 

    — De sakkunniga för bedömande av kompetensen hos de sökande till den efter ordföranden i lagberedningen f. d. justitierådet B. Ekeberg lediga professuren i civilrätt vid Stockholms högskola ha avgivit sina utlåtanden. En av de ursprungligen sökande, nämligen nuvarande professorn Ake Holmbäck, har återkallat sin ansökan. De tre återstående sökandena, docenterna Karl Benckert och Ragnar Bergendal samt professorn Carl Gunnar Bergman, förklaras av de sakkunniga samtliga kompetenta till professuren. Två av de sakkunniga, nämligen f. justitierådet Ekeberg och justitierådet S. Skarstedt, giva de sökande företräde framför varandra i ordningen Benckert, Bergendal, Bergman, medan den tredje sakkunnige, professorn C. G. Björling, bestämmer denna ordning mellan de sökande: Bergman, Benckert, Bergendal. (Se vidare här ovan s. 51 ff.)