Lediga notarieplatser i domsagor.1 I nedanstående domsagor ha lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Gotlands södra: Andre notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 mars 1928. Resekostnad c:a 200 kr. årligen. Platsen sökes före d. 15 febr. hos häradshövd. H. Krok, Visby.
    Vadsbo södra: Plats såsom extra (oavlönad andre) notarie och kommissionär. Adr. Domaren, Skövde.

 

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtanden rörande följande till detsamma remitterade lagförslag:1927Dec. 6 Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 17 juni 1916 omförsäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: hovrättsrådet H. Elliot. Nov. 28 Förslag till lag om ändrad lydelse av 27 kap. 5—7 och 13 §§ rättegångsbalken samt lag om ändrad lydelse av 219, 220 och 225 §§ utsökningslagen. Föredragande: hovrättsassessornT. Petersson. Dec. 12 Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. avstyckning inom vissa delar av Kopparbergs län. Föredragande: hovrättsassessorn K.-G. Hjärne. 1928 Jan. 2 Förslag till lag om kollektivavtal m.m. Föredragande: t. f. byråchefen P. Santesson. Förslag till lag om ändring i 46 § utsökningslagen m. m. Föredragande: t. f. byråchefen P. Santesson.Jan. 11 Förslag till lag med vissa bestämmelser mot fylleri. Föredragande:hovrättsassessorn R. Gyllenswärd.

 

    Härutöver hava till lagrådet remitterats följande lagförslag, över vilka utlåtanden ännu icke avgivits:
    Förslag till lag med vissa bestämmelser ang. handeln med utsädesvaror. Föredragande: revisionssekreteraren S. Dahlqvist.
    Förslag till lagar om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige, om ren märken m. m. Föredragande: hovrättsrådet H. Forssman.

 

1 Herrar häradshövdingar och platssökande notarier erinras om att Sv. J. T. kostnadsfritt inför notiser om lediga notarieplatser i domsagor och även mellan häftena mot dubbelt porto, lämnar sökande särskilt meddelande om anmälda lediga platser.