Svensk Författningssamling. I Sv. J. T. 1923 s. 92 omtalades att SFS för år 1922 avslutats väsentligt tidigare än föregående årgångar. Nästa mera betydande framsteg gjordes med årg. 1925, vars sista nr utkom d. 5 jan. 1926. Första årgång, till vilken även det allmänna registret utkom i påföljande januari månad, var årg. 1923. Alla tidigare rekord slås emellertid med årg. 1927, vars sista nr (liksom föregående år) utkom d. 31 dec. och vars allmänna register utkommo d. 3 och d. 5 jan. 1928. Sv. J. T. står i speciell förbindelse till red. av SFS, då genom detta snabba slutförande av årgången Sv. J. T:s lagsamling kan avslutas redan i årets första häfte. Den äldre slentrianen, enligt vilken en författning kunde komma ut i SFS ända till ett halvår efter det att den beslutats i konselj, synes härmed hava definitivt brutits.
    Årg. 1928 inledes med en ny kungörelse ang. SFS, genom vilken flera gamla önskemål beträffande dess redigering genomföras.

Kjs.

 

    I Deutsche Juristen-Zeitung 1927 s. 1328 f. lämnar professor C. A.Reuterskiöld — i anledning av Uppsala universitets 450-årsjubileum — några data angående universitetets och dess juridiska fakultets historia.

 

    Actes du congrès pénitentiaire international de Londres août 1925.Staempfli (Bern). Vol. Ia & Ib, Berne 1927; vol. II—IV, Groningen 1925. 498, 170, 431, 362, 565 s.
    Numera föreligga i tryck förhandlingarna på den nionde internationella penitentiärkongressen, för vilken en redogörelse lämnats i Sv. J. T. 1925 s. 386.

 

1 Ett referat av målet återfinnes i Statsvetenskaplig Tidskrift 1927, s. 446 f.

2 Ett senare arbete i territorialvattenfrågan är det norska: "Dokument nr 17 (1927) Søgrænsespørsmaalet belyst ved Statspraksis og folkeretslære".