194 NOTISER.    Föreningen Svensk Avdelning av International Law Association hölld. 28 jan. 1928 sitt ordinarie sammanträde för innevarande år, därvid ledamöterna av föreningens styrelse omvaldes (se Sv. J. T. 1928, s. 98) samt till revisorer utsågos advokaten Tom Forssner och i stället för bankdirektör Carl Trygger, som undanbett sig omval, advokaten Nils Berglund. Till revisorssuppleant efter den sistnämnde utsågs advokaten Wilhelm Frænckel.
    Vid sammanträdet höll envoyén C. G. Westman ett kort föredrag rörande ett förslag till regler angående "Krigs inverkan på kontrakt mellan enskilda, tillhörande de krigförande staterna", vilket förslag av en i London särskilt tillsatt kommitté översänts till yttrande av den svenska avdelningen. Efter diskussion angående förslaget tillsattes en kommitté, bestående av landshövdingen K. Hj. L. Hammarskjöld, envoyén C. G. Westman och advokaten C. L.Schönmeyr för att med ledning av de synpunkter, envoyén Westman i sitt föredrag framlagt, avgiva ett utlåtande i frågan.
    Efter sammanträdet med föreningen hölls ett kort sammanträde med föreningens styrelse, därvid till ordf. och v. ordf. samt sekr. utsågos resp. landshövding Hammarskjöld, bankdirektören K. A. Wallenberg och v. häradshövdingen Gösta Huselius. Till ledamöter av verkställande utskottet utsågos hrr Hammarskjöld och Wallenberg samt justitieråden Birger Ekeberg och Albert Kôersner, utrikesministern Eliel Löfgren och professorn Östen Undén med häradshövdingen Algot Bagge och advokaten Schönmeyr såsom suppleanter.

 

    Juristföreningen för Skåne och Blekinge, som haft bestånd ända sedan 1874 såsom en sammanslutning av teoretiska och praktiska jurister inom vår sydligaste hovrätts jurisdiktionsområde, har på senare tid fört en tynande tillvaro, medan de nyare lokala skånska juristföreningarna (Nordvästra Skånes, Malmö — Lunds samt Juristföreningen i Kristianstad), ådagalagt en blomstrande livskraft. Den gamla föreningen har nu ombildats, så att den från och med fjoråret utgör en sammanslutning av de tre lokalföreningarna och har ett sammanträde om året i tur och ordning hos en av dessa. Det första sammanträdet under den nya ordningen hölls d. 17 dec. 1927 i Malmö, under ordförandeskap av Malmö—Lunds Juristförenings dåvarande ordf., borgmästaren W. Linder. De nya stadgarna, som förut godkänts av de tre lokalföreningarna, blevo då definitivt antagna.

 

    Juridisk Forening i København. Foredragssæsonen 1926—27 indlededes i Sept. 1926 med et Foredrag af Overretssagfører Vibe-Hastrup om "Misbrug af Auktionsvæsenet". I Okt. holdt Højesteretssagfører Karsten Meyer Foredrag om det af International Law Association fremsatte Forslag til en Konvention, hvorefter i den internationale Privatret specielt Sælgerens LandsRet skal anvendes ved Kobekontrakter, og ved et Møde i Dec. indlededecand. juris A. Ross en Diskussion om "Videnskab og Politik i moderne Jurisprudens". Ved de senere Moder holdtes Foredrag af Fuldmægtig i Udenrigsministeriet Gustav Rasmussen om den dansk-norske Grønlandstraktat, af Professor, Dr. juris Vinding Kruse om "Tinglysning" og af cand. juris Niels Tybjerg om "Dispositioner over Løsøre efter engelsk international Privatret". Professor Vinding Kruses Foredrag var en Gennemgang af Lov af 31. Marts 1926 om Tinglysning, der er traadt i Kraft den 1. April 1927, og som er engennemgribende Modernisering af det danske Tinglysningsvæsen, jfr. Sv. J. T. 1926, S. 398.

NOTISER. 195    Den 19. Febr. 1927 deltog efter Indbydelse de fleste af Bestyrelsens Medlemmer i Malmø —Lunds juristforenings Møde i Malmø, ved hvilket Professor Östen Undén holdt Foredrag om Folkeforbundets Sanktionssystem.


Fh.