Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1928, nionde årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av presidenten frih. E. Marks von Würtemberg. De för granskning av fondensförvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se Sv. J. T. 1920 s. 117):
"Revisionsberättelse.
    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1927 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa Ingående balansräkning.Debet. Kredit. Jan. 1 Jan. 1Grundfondens konto Kr. 68,014: 05 Obligationer Kr. 64,667: 80 Å bankräkningar innestående „ 2,479:7 4Juriststämman 1926 866: 51 Kr. 68,014: 05 Kr. 68,014: 05Utgifter och inkomster.Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31 Omkostnader Kr. 25: — Räntor Kr. 3,890: 69Juriststämman 1926 „ 2,323: 71Grundfonden gottgjord „ 1,541: 98Kr. 3,890: 69 Kr. 3,890: 69Utgående balansräkning.Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Obligationer .... Kr. 69,719: 80 Grundfondens konto Kr. 71,008: 03Å kapitalräkning innestående 1,288: 23Kr. 71,008: 03 Kr. 71,008: 03
    Enligt styrelsens beslut den 14 mars 1927 har, sedan omkostnaderna gäldats och slutlikvid erlaugts för tryckning av Nordiska Juriststämmans förhandlingar, den behållna inkomsten för året tillförts grundfonden. Denna fond har därjämte ökats med kr. 1,452: —, utgörande vinst å utlottade obligationer.
    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.

NOTISER. 197    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1927 bör godkännas.
    Stockholm den 21 januari 1928.

Gust. Åkerlindh. C. Ludv. Hasselgren."