Finlands justitieminister. Senaste ministerskifte i Finland ägde rum d. 17 dec. 1927, då till justitieminister kallades hovrättsassessorn Torsten HenrikMalinen. Han är född 1877, avlade rättsexamen 1902, blev justitierådman i Tammerfors 1914, borgmästare i Björneborg 1916. Malinen har sedan 1918 avancerat inom Åbo hovrätt, där han blev assessor 1927. Han har sedan 1919 varit yngre ledamot vid lagberedningens fjärde avdelning. Inom den kommunala representationen har Malinen beklätt flere förtroendeposter. Han har utövat en litterär verksamhet på finska språket och därvid såväl separat som i sammelverk publicerat ett flertal uppsatser av juridiskt och administrativt, särskilt kommunal politiskt innehåll.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har
    d. 13 jan. 1928 med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d. tillkallat professorerna Robert Malmgren och Axel Brusewitz att i egenskap av sakkunniga inom departementet biträda vid utarbetande av förslag i de grundlagstiftningsfrågor, vilka departementschefen till dem överlämnade;
    d. 8 febr. 1928 med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 27 jan. 1928 tillkallat ledamoten av riksdagens första kammare Olof Leonard Tjällgren samt ledamöterna av riksdagens andra kammare Ernst Otto Magnusson i Tumhult, Carl Johan Johansson i Uppmälby och Gustaf Henning Andersson i Rasjönatt i egenskap av sakkunniga inom departementet deltaga i överläggningarangående de lagstiftningsåtgärder, vilka må kunna ifrågakomma i anledning avriksdagens skrivelse d. 24 maj 1926, nr 251, angående järnvägs hägnadsskyldighet m. m.
    K. M:t har d. 10 febr. 1928 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt fil. dr Hjalmar Himmelstrand att i egenskap av sakkunnig biträda inom departementet vid beredning av ärende ang. viss ändring i lagen d. 30 maj 1919 om rätt till verk av bildande konst.