SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1927.1

 

UPPRÄTTAD AV DOCENTEN JUR. LIC. PHILLIPS HULT.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

 

Branting, Georg. Sacco- & Vanzettidramat. Justitiemorden i Massachusetts Sthm 1927. Brand. 160 s. Kr. 2.00.
Frankfurter, Felix. Sacco- & Vanzettimålet. En kritisk analys för jurister och lekmän. Jämte ett tillägg upptagande guvernör Fullers motivering. .Sthm 1927. Bonnier. 131 s. Kr. 2.50.
Förhandlingarna vid Sveriges Advokatsamfunds årsmöte i Stockholm år 1926. Sthm. Norstedt. 8, 102, 30 s. (Sv. J. T. 1927 s. 210.)
Kalender, Kungl. Göta Hovrätts, år 1927. Utg. av Föreningen yngre jurister under Göta Hovrätt. Jönköping 1927. Tryckeri A. B. Småland. 46 s.Kr. 1.50. (Sv. J. T. 1927 s. 210.)
Kalender, Kungl. Utrikesdepartementets, 1927. Sthm 1927. Norstedt. 431 s. Inb.kr. 6.00. (S. 267 ff. Överenskommelser med främmande makter, avslutade från och med år 1815).
Lag, Sveriges rikes. 49 uppl. Utg. av S. SKARSTEDT. Sthm 1927. Norstedt. XXV, 985, 1579, CIII, 33, XX s. Inb. kr. 22.00. (Sv. J. T. 1927 s. 74.)
Lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler utg. genom socialdepartementets försorg. 2 omarb. uppl. Lund 1927. Gleerup.
Del 1. Inledning till rättskunskapen. Förvaltningsrätt. Finansrätt. Av C. G. BJÖRLING och ROBERT MALMGREN. VIII, 36, 226, 57, 13 s. Inb. kr. 5.00.
Del 2. Civilrätt. Av C. G. BJÖRLING. VII, 375 s. Inb. kr. 5.75.
Del 4. Processrätt. Av NILS ALEXANDERSON, GÖSTA BÄÄRNHIELM, SVEN LAWSKI, SIEGFRID MATZ. XV, 154, 215, 171, 72, 19 s. Inb. kr. 7.75.
Studiehandbok för de studerande inom juridiska fakulteten vid universitetet i Lund. 9 uppl. Genom fakultetens försorg utg. 1927. Lund 1927. Gleerupska univ.-bokh. 51 s. Kr. 1.00.
Studiehandbok för de studerande inom den stats- och rättsvetenskapliga fakulteten vidStockholms högskola. 10 uppl. utg. genom fakultetens försorg. Upps. 1927. Almqv. & Wiks. 54 s. Kr. 1.50.
Undén, Östen. Juridik och politik. Sthm 1927. Tiden. 234 s. Kr. 4.50. (Sv. J. T. 1927 s. 441.)
Waldt, John. Tidens jurist. Handbok i allmänna juridiska spörsmål. Sthm 1927. Tiden. 191 s. Inb. kr. 1.10.

 

1 Upptager icke lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl., ej heller författningssamlingar, juridiska tidskrifter eller tidskriftsuppsatser. Närmast föregående förteckning är införd i Sv. J. T. 1927 s. 129.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1927. 293RÄTTSHISTORIA.

 

Almquist, Jan Eric. Vår äldsta kommentar till landslagen. Juris professor B. CRUSIUS' föreläsningar vid Uppsala universitet hösten 1630. Efter studenters anteckningar utg. Upps. 1927. Lundequistska bokh. 68 s. Kr.2.00. — Upps. univ. årsskr. 1927. Juridik.
Beckman, Nat. Två rättshistoriska småbidrag. Göteborg 1927. Wettergren &Kerber. 35 s. Kr. 2.00. — Göteborgs Kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhälles handlingar. Bd. 33.
Herdin, K. W. Uppsala på 1600-talet. Bidrag till stadens historia. Rättsväsendet II. Livsbilder av borgmästare och råd m. fl. Upps. 1927. Almqv. & Wiks. 272 s. Kr. 8.00.
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. D. 1 (1251 —1523) utg. av NILS HERLITZ. Sthm 1927. Norstedt. LVIII, 523 s. Kr. 7.50. — Stadshistoriska institutet.
Westman, Karl Gustaf. Kungsådran i den svenska rätten under medeltiden. Upps. 1927. Lundequistska bokh. 75 s. Kr. 2.25. — Upps. univ. årsskr. 1927. Program. (Sv. J. T. 1928 s. 154.)
Westman. Häradsnämnd och häradsrätt under 1600-talet och början av 1700 talet. Med särskild hänsyn till uppländska domböcker. Upps. 1927. Almqv. & Wiks. 48 s. Kr. 1.50. — Skrifter utg. av Kungl. humanistiskavetenskapssamf. i Upps. (Sv. J. T. 1928 s. 162.)

 

CIVILRÄTT.

 

Belfrage, Kurt. Svensk handelsrätt i sammandrag för handelsskolor och menige man. 8 omarb. uppl. Sthm 1927. Fritze. 283 s. Inb. kr. 5.25.
Bergman, C. G. Servitut i modernt rättsliv. Lund 1926. Gleerup. 221 s. Kr. 8.50. — Studier i svensk servitutsrätt 4.
Bergman, C. G..Köp och lösöreköp. Lund 1927. Gleerup. 171 s. Kr. 7.25. (Sv. J. T. 1927 s. 457.)
Hasselrot, Berndt. Något ang. köplagens bestämmelser i §§ 1—20. Omtryckt. Malmö 1927. Förlags a.-b. 123 s. Kr. 2.50.
Hasselrot, Berndt. Något ang. köplagens bestämmelser i §§ 38—54. Omtryckt. Malmö1 927. Förlags a.-b. 186 s. Kr. 2.75.
Hasselrot, Berndt. Några spörsmål ang. borgen. Ny uppl. Senare delen. Malmö 1927.  Förlags a.-b. 163 s. Kr. 3.25.
Hasselrot, Berndt. Några spörsmål ang. deposition (inlag) m. m. Omtryckt. Malmö 1927.Förlags a.-b. 184 s. Kr. 2.75.
Hasselrot, Berndt. Några spörsmål ang. fullmakt. Avtalslagen §§ 10—27 m. m. Omtryckt. Malmö 1927. Förlags a.-b. 139 s. Kr. 2.25.
Hasselrot, Berndt. Några spörsmål ang. handelsbolag. (Lagen om handelsbolag §§ 1—37). Omtryckt. Malmö 1927. 132 s. Förlags a.-b. Kr. 2.75.
Hasselrot, Berndt. Några spörsmål ang. lån och saklega. Omtryckt. Malmö 1927. Förlags a.-b 163 s. Kr. 2.75.
Hasselrot, Berndt. Ytterligare några spörsmål om panträtt. Omtryckt. Malmö 1927. Framtiden. 150 s. Kr. 3.25.
Hasselrot, Berndt. Några spörsmål ang. sysslomannaskap m. m. Omtryckt. Malmö 1927. Förlags a.-b. 155 s. Kr. 2.50.

294 PHILLIPS HULT.Holmbäck, Åke. Ägarehypotek i fast egendom enligt svensk rätt jämte fyra exkurser och fem bilagor. Upps. 1927. Almqv. & Wiks. 175 s. Kr. 5.50.
Hägerström, Axel. Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinenrömischen Rechtsanschauung. D. 1. Upps. 1927. Almqv. & Wiks. IV, 631 s. Kr. 20.00. — Skrifter utg. av Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Upps.
Köersner, A. Handelskamrarnas s. k. responsaverksamhet. Sthm 1927. Centraltr. 7 s. — Särtryck ur Stockholms handelskammare 1902—1927.
Lagen om avbetalningsköp av den 11 juni 1925 med förklaringar och anmärkningar utg. av TORE. ALMÉN & RUDOLF EKLUND. 2 uppl. ombesörjd av RUDOLF EKLUND. Sthm 1926. Norstedt. 108 s. Inb. kr. 2.70.
Söderström, Erik. Bolagsstämma enligt lag om aktiebolag den 12 aug. 1910. Sthm 1927. Åhlén & Åkerlund. XVI, 260 s. Inb. kr. 8.50.
Tauvon, Gerhard. Om aktiebolags likvidation. Juridisk handledning för likvidatorer och gode män jämte formulär. Sthm 1927. Hökerberg. 51 s. Kr 2.75.
Undén, Östen. Föräldrar och barn enligt gällande svensk rätt. 2 genomsedda uppl. Sthm 1927. Norstedt. 160 s. Inb. kr. 5.00. (Sv. J. T. 1927 s. 123.)
Undén, Östen. Svensk sakrätt. D. 1. Lös egendom. Lund 1927. Gleerup. VII, 419 s. Kr. 10.00. (Sv. J. T. 1927 s. 457.)

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

Eberstein, Gösta. Immateriellt rättsskydd. Några aktuella spörsmål. Sthm 1927. Norstedt. 151 s. Kr. 6.00.
Hult, Phillips. Bidrag till läran om försäkring av tredje mans intresse. Akad. avh. Sthm 1927. Norstedt. VII, 316 s. Kr. 6.00. (Sv. J. T. 1927 s. 445.)
Lagen om delning av jord å landet. Utg. av G. GREFBERG. Sthm 1927. Norstedt. 347 s. Inb. kr. 10.75. (Sv. J. T. 1928 s. 44.)
Smedberg, Richard. Broar ur vattenrättslig synpunkt. Sthm 1926. Sv. Flottningschefsföreningen. 30 s. Kr. 2.00. — Särtryck ur Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens 75-årsskrift.
Vattenmål mellan Högbroforsens industriaktiebolag och Indals älvs flottningsförening rörande ömsesidiga åtgärder för flottningens främjande ochförhindrande av skada å dammbyggnader m. m. Sthm 1927. Fritze. 31 s.Kr. 1.50. — Svenska Vattenkraftföreningens publikationer 192.

 

STRAFFRÄTT.

 

Bjerre, Andreas. The psychology of murder. Translated from swedish by E. CLASSEN. London 1927. Longmans, Green & Co. 164 s. Inb. sh. 9. (Sv. J. T. 1927 s. 383.)
Gollomb, Joseph. Scotland Yard och andra detektivcentraler. Sthm 1927. Wahlström & Widstrand. 356 s. Kr. 6.50.
Hammarlöw, Uno. Das Strafensystem im Vorentwurf zu einem schwedischen Strafgesetzbuche. Mit besonderer Berücksichtigung des Entwurfes zu einemschweiz. Strafgesetzbuche vom 23. Juli 1918. Bern 1927. Hallwag A.-G. 91 s. (Sv. J. T. 1928 s. 41.)
v. Schultz, Rudolf. 1,000 prejudikat i brottmål och ordningsmål omfattande

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1927. 295tiden t. o. m. 1926. Sammanställda och i korthet refererade. Upps. 1927. Almqv. & Wiks. Kr. 6.50. (Sv. J. T. 1927 s. 202.)
Söderman, Harry. Brottets värld. Hur förbrytare avslöjas med kamera och mikroskop. Med illustr. Sthm 1927. Wahlström & Widstrand. 211 s.Kr. 6.75.
Utlåtanden, Rättspsykiatriska, avgivna år 1926. Sthm 1927. 111 s. — Meddelanden från Kungl, Medicinalstyrelsen 49.

 

PROCESSRÄTT.

 

Almén, T. Promemoria vid föredragning i lagrådet av 1912 års ändringar i utsökningslagen. Sthm 1927. P. Palmquists a.-b. 295 s.
Engströmer, Thore. Rättegångsreformen. Kort sammanfattning av processkommissionens betänkande. På offentligt uppdrag utarbetad. Sthm 1927(tryckt i Upps.). Nord. bokh. 52 s. Kr. 0.75. (Sv. J. T. 1927 s. 127.)
Kallenberg, E. Svensk civilprocessrätt. Bd 2: 1. Lund 1927. Gleerupskauniv. bokh. 168, III s. Kr. 5.50. (Sv. J. T. 1927 s. 456.)
Stenvik, Ruben, Polis- och åklagareväsen. Några erinringar angående polislagstiftning och processreformförslag. . . Nässjö 1927. 125 s. Kr. 3.00.
Tisell, Gustaf. Några anmärkningar vid processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. Örebro 1927. Örebro Dagblad. 63 s. Kr. 1.00.
Utlåtande, Svea hovrätts, över processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. Sthm 1927. Nord. bokh. 80 s. Kr. 1.25.
Yttrande, Sveriges advokatsamfunds, över processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. Sthm 1927. Br. Lagerström. 46 s. Kr. 1.50.
Yttrande, Underdånigt, av Föreningen Sveriges häradshövdingar över processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. Upps. 1927. Almqv. & Wiks. 58 s. Kr. 1.25.
Yttrande, Underdånigt, av föreningen Sveriges stadsdomare över processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. Göteborg 1927. Zachrissons Boktryckeri a.-b. 25 s.
Åström, Adolf. Riktlinjer för en djupgående processreform på inhemsk grund. Malmö 1927. 16 s. (Ej i bokhandeln.)

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (inkl. finansrätt).

 

Andersson, Gunnar. Sveriges allmänna skogar. Deras tillkomst, tillstånd, förvaltning och avkastning. Sthm 1927. Tiden. XII, 268 s. Kr. 5.50.
Backlund, Sven. Moderna principer för social lagstiftning. En redogörelse för internationella arbetsbyråns verksamhet . . . Sthm 1927. Tiden. 217 s. Kr. 3.00. — Landsorganisationens skriftserie 13. (Sv. J. T. 1927 s. 455.)
Barnavård, Samhällets. Lagen den 6 juni 1924 jämte andra författningar, som beröra barnavårdsnämndernas verksamhet, med inledning, förklaringar, hänvisningar, formulär och sakregister. Utg. av RAGNAR VKOCH. 2 uppl. Sthm 1927. Norstedt. 482 s. Inb. kr. 10.00.
Broms, Erik. Den svenska landstingsinstitutionen. 1. Landstingsområdet

296 PHILLIPS HULT.och landstingets sammansättning. Sthm 1926. VIII, 103 s. (Ej i bokhandeln.)
Enerooth, Leo. Stadskommunerna i Finland och deras självstyrelse. Sthm 1927. Thelin & Beckman. 31 s. Kr. 2.00. — Särtryck ur Sociala och kommunala spörsmål 1927: 1 och 3.
Författningarna, De nya, rörande fastighetstaxeringen 1927—1928. Lagtext, kommentar . . . minneslista, sakregister och ifyllda deklarationsformulär, utg. av E. BAEHRENDTZ. Sthm 1927. Hökerberg. 150 s. Kr. 3.75.
Förordningar, 1927 års, om fastighetstaxering och därmed sammanhängande författningar jämte motiv och kommentar. Utg. av CARL W. U. KUYLEN STIERNA, HARALD WALLER, ERLAND GEIJER och ADOLF LUNDEVALL. Sthm1927. Norstedt. 255 s., 1 bil. Kr. 6.00. (Sv. J. T. 1927 s. 454.)
Herlitz, Nils. Om lagstiftning genom samfällda beslut av konung och riksdag. Studier i svensk statsrätt. H. 2. Sthm 1927. Norstedt. 142 s. Kr. 3.50. (Sv. J. T. 1927 s. 127.)
Hesslén, Gunnar. Det svenska kommittéväsendet intill år 1905. Dess uppkomst, ställning och betydelse. Akad. avd. Upps. 1927. Lundequistska bokh. XVIII, 382 s. Kr. 8.00.
Holm, Sune. Om statsmakten. En studie i allmän stats- och förvaltningsrättslära. 64 s. Uddevalla 1927. Uddevalla tryckeri. Kr. 4.00.
Kommunallagar, Sveriges, med däri t. o. m. 1926 vidtagna ändringar. Utg. av PER EDVIN SKÖLD. Sthm 1927. Tiden. 189 s. Kr. 1.50.
Kuylenstierna, Carl W. U. och Olinder, Olof. Kommunalskatten. En populärorientering. Sthm 1927. Geber. 156 s. Kr. 3.75. (Sv. J. T. 1927 s. 204.)
Lag om samhällets barnavård av den 6 juni 1924. Lund 1926. Ohlsson. 54 s. Kr. 0.75.
Lagerroth, Fredrik. Indelnings- och grundskatteväsendets avveckling. Ett systemskifte inom svensk statshushållning. Lund 1927. Gleerup. 250 s.Kr. 8.00. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen 9.
Lindgren, John. Det socialdemokratiska arbetarpartiets uppkomst i Sverige 1881—1889. Akad. avh. (Upps.) Sthm 1927. Tiden. 351 s. Kr. 6.50. —Skrifter utg. av Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.
Lösdrivaren och samhället. Inlägg i en aktuell samhällsfråga av RAGNARv. OCH, ANNA-CLARA ROMANUS-ALFVÉN och KARIN FJÄLLBÄCK-HOLMGREN.Sthm 1927. Norstedt 87 s. Kr. 2.00. (Sv. J. T. 1927 s. 209.)
Nordin, John. Arbetstidslagen och arbetsrådet. 2 uppl. Sthm 1927. Norstedt. 154 s. Kr. 2.50. (Sv. J. T. 1927 s. 455.)
Prawitz, Gunnar. Det finansrättsliga inkomstbegreppet. Akad. avh. (Sthm.) Upps. 1927. Almqv. & Wiks. VIII, 122 s. Kr. 3.50. (Sv. J. T. 1927 s. 386.)
Reuterskiöld, C. A. Den svenska förvaltningsrättens system. Upps. 1927. Almqv. & Wiks. 57 s. Kr. 1.75. — Skrifter utg. av Kungl. humanistisk avetenskapssamf. i Upps. (Sv. J. T. 1928 s. 49.)
Reuterskiöld, C. A. Den svenska statsstyrelsens organisation. Några grundlinjer för stats och förvaltningsrättsliga studier. Upps. 1927. Almqv. & Wiks. 129 s.Kr. 3.50. (Sv. J. T. 1928 s. 49.)
Riksdagen, Lagtima, 1927. Översikt på offentligt uppdrag utarbetad av ERIK ÖHLIN. Årg. 22. Sthm 1927. Norstedt. 284 s. Kr. 2.00.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1927. 297Rinander, V. A. Främmande grundlagar i svensk översättning. Arbetets natur och bedömande. Upps. 1927. Almqv. & Wiks. 25 s. Kr. 1.00.
Rinander, V. A. Kanonisk rätt och nutida offentlig rätt. Klerus och offentlig tjänst. Akad. avh. Upps. 1927. Lundequistska bokh. VIII, 180 s. Kr. 5.50.— Upps. univ. årsskr. 1927: Juridik. (Sv. J. T. 1927 s. 443.)
Schalling, Erik. Lunds domkyrka och domkyrkoförsamlingar samt deras inbördes ekonomiska rättsförhållanden. Utredning enligt uppdrag. Lund 1927. Gleerupska univ.-bokh. 140 s. Kr. 2.50.
Sköld, Per Edvin. Fastighetstaxeringen 1927—1928. Redogörelse . . . Sthm1 927. Tiden. VIII, 154 s., 3 bil. Kr. 3.25. (Sv. J. T. 1927 s. 454.)
Sundberg, Halvar G. F. Den svenska stapelstadsrätten. En undersökning av institutets utveckling och nuvarande innehåll. Akad. avh. (Upps.) Sthm 1927. Beckman. X, 575 s. Kr. 30.00. (Sv. J. T. 1927 s. 380.)
Wigforss, Ernst. Hur en riksbudget blir till. Sthm 1927. Geber. 108 s. Kr. 2.25. (Sv. J. T. 1927 s. 204.)
Wikberg, Sven. Svensk medborgarkunskap för fortsättningsskolan. Sthm 1927. Norstedt. 79 s. Kr. 0.80.
Vägtrafikstadgan och förordningen om motorfordon jämte därtill anslutna författningar . . . utg. av RUDOLF V. SCHULTZ. 8 tillök. uppl. Upps. 1927. Almqv. & Wiks. 82 s. Kr. 1.25.—, 9 omarb. o. tillök. uppl. Upps. 1927. Almqv. & Wiks. 87 s. Kr. 1.25.
Årsbok, Kammarrättens. Utg. genom statens försorg. Sthm.
Avd. 1. Avlöningsmål m. m. Norstedt. Årg. 1 (1925). 17, 45 s.Kr. 2.50. — Årg. 2 (1926). H. 1—2. Red.: E. WALDENSTRÖM. Kr. 2.50.
Avd. 2. Referat av fattigvårdsmål m. m. Sv. fattigvårds- och barnavårdsförb. i distr. Red.: E. WALDENSTRÖM. Årg. 1 (1925). 76 s. Kr.2.25. — Årg. 2 (1926). H. 1-2. Kr. 2.25.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Löfgren, Eliel. De nordiska förliknings- och skiljedomsavtalen i deras ställning till det internationella rättssystemet. Sthm 1927. Norstedt. 102 s.Kr. 1.75. (Sv. J. T. 1927 s. 201.)
Recueil des traités, conventions et autres actes diplomatiques de la Suèdeentiérement ou partiellement en vigueur au 1:er janvier 1926. Publ. par STEN LEWENHAUPT. Tom. 2. Sthm 1927. Utrikesdepartementet. 926 s.Inb. kr. 12.00.
Verksamhet, Nationernas förbunds råds, under år 1926, förbundsförsamlingens urtima möte 8—17 mars samt förbundsförsamlingens sjundeordinarie möte 6-25 sept. 1926. Sthm 1927. Fritze. VII, 208 s. Kr. 3.00.— Aktstycken utg. av Kungl. utrikesdepartementet.

 

 

 

 

20 — Svensk Juristtidning 1928.