326 NOTISER.Civilrättsprofessuren i Stockholm. Sedan de sakkunniga för bedömande av kompetensen hos de sökande till den ledigförklarade civilrättsprofessuren i Stockholm avgivit sina utlåtanden (se Sv. J. T. s. 51 ff. och 110), har Stats- och rättsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms högskola hos högskolans styrelse enhälligt förordat docenten Benckert att i första rummet komma i fråga vid professurens återbesättande. Hos styrelsen har professor Bergman i en skrift hemställt, att styrelsen måtte, innan ärendet avgjordes, infordra utlåtande av nya sakkunniga. Såväl fakulteten som lärarrådet, vilka hörts över denna hemställan, ha dock förklarat såsom sin mening, att framställningen ej borde föranleda någon åtgärd, var jämte även lärarrådet hos styrelsen förordat docenten Benckert till professuren. Styrelsen har därefter vid sammanträde d. 10 mars d. å. förehaft befordringsärendet. Därvid yrkade borgmästare Lindhagen, att styrelsen måtte infordra utlåtande av nya sakkunniga. Styrelsen avslog emellertid detta yrkande, och genom därefter företagen omröstning beslöt styrelsen till innehavare av professuren utnämna docenten Benckert. Från beslutet varhr Lindhagen skiljaktig och förklarade, med utförlig motivering, sig vilja utnämna professor Bergman. På tillstyrkan av universitetskanslern har K. M:td. 27 april d. år stadfäst styrelsens beslut.

 

    Straffrättsprofessuren i Lund. De sakkunniga för bedömande av kompetensen hos de sökande till den efter statsrådet J. C. W. Thyrén lediga professuren i straffrätt och juridisk encyklopedi vid Lunds universitet ha avgivit sina utlåtanden. Den ene av de sökande, docenten Ragnar Bergendal, förklaras av samtliga de sakkunniga kompetent till professuren. Beträffande den andre sökande, docenten Einar Henrik Heimer, förklara två av de sakkunniga, nämligen professorerna Carl Torp i Köpenhamn och Folke P:son Wetter i Uppsala, att han styrkt sin kompetens till professuren, men de tillerkänna Bergendal företräde framför honom. Den tredje sakkunnige, professorn Nils Stjernberg i Stockholm, förklarar, att Heimer icke styrkt sin kompetens till professuren. De sakkunnigas utlåtanden äro utgivna av trycket.

 

    Föreläsningar i internationell rätt. Liksom föregående år komma att av Académie de droit international i Haag i år anordnas kurser för vetenskapliga studier på folkrättens och den internationella privaträttens område. Föreläsningarna pågå under tiden 2 juli—25 aug. i två av varandra oberoende perioder, därav den första till d. 28 juli och den andra från d. 30 juli. De internationellt privaträttsliga föreläsningarna behandla följande ämnen: la méthode et l'objet de droit international privé av professorn vid universitetet i Kairo M. Arminjon; la conception du droit international privé d'après ladoctrine et la pratique aux Etats-Unis av advokaten Arthur M. Kuhn, New York; la doctrine du domicile en droit international privé av förre justitie och utrikesministern professorn i Lissabon M. Magelhaas och les conflits delois en matière de vente av häradshövdingen A. Bagge, Stockholm. Närmare upplysningar erhållas å utrikesdepartementets rättsavdelning.

 

    International Law Association kommer, såsom redan omnämnts i Sv.J. T. (d. å. s. 98), att hålla sin 35:te kongress i sommar i Warschau. Anmäl-

NOTISER. 327ningar till kongressen, som tager sin början den 9 aug., böra göras snarastmöjligt hos den svenska avdelningens sekr., v. häradsh. G. Huselius, Wahrendorffsg. 1, Sthm, vilken även tillhandahåller närmare upplysningar.