Den 35:te tyska juristdagen hålles i Salzburg d. 12 — 15 sept. d. å. Mötet är delat i fyra sektioner, en civilrättslig, en offentligträttslig, en straffrättslig samt en ekonomi- och finansrättslig. Bland förhandlingsämnena må antecknas: "Mit welchen Hauptzielen wird die Reform des Strafverfahrens in Aussicht zunehmen sein?" och "Vorbildung und Berufslaufbahn der Organe der Strafrechtspflege."

 

    Dödsfall. F.d. civilassessorn greve Carl Oskar Kalling avled 27 mars 1928 i Djursholm. K. var född i Sthm 1854, blev student i Uppsala 1874 och avlade där hovrättsex. 1881. 1884 utnämndes K. till v. häradsh. Han tjänstgjorde sedan vid Sthms Rådhusrätt och blev där 1891 stadsnotarie (sedermera civilassessor), vilken befattning han lämnade vid inträdet i pensionsåldern.
    V. häradshövdingen Gustaf Theodor Brandberg avled 3 april 1928. Född 1858, blev B. student i Uppsala 1877 och avlade där hovrättsex. 1883. Efter tingstjänstgöring blev B. v. häradsh. 1886 och ingick därefter såsom tjänsteman vid Uppsala universitets kansli, där han 1907 befordrades till akademiräntmästare, en post på vilken han kvarstod i nära tjugo år.
    F. d. civilassessorn Gunnar Valfrid Kant avled 11 april 1928 i Sthm. K. var född 1869 i Södertälje. Han avlade studentexamen i Uppsala 1888 och hovrättsex. där 1893. Han tjänstgjorde sedan vid Sthms Rådhusrätt och befordrades där 1911 till assessor i förmyndarekammaren. På grund av sjukdom erhöll han för några år sedan avsked med pension.

 

    Underrätterna. K. M:t har d. 27 april 1928 utnämnt
    till häradshövding i Västerbottens västra domsaga v. häradshövdingen Arvid Natanael Arbman
    samt till borgmästare i Västervik e. o. hovrättsnotarien Hilding Konstantin Brändström.

 

    Fastighetsböcker såsom för stad. Utöver tidigare omförmälda beslut rörande uppläggande av fastighetsböcker såsom för stad med magistrat för vissa områden på landet (se Sv. J. T. 1926 s. 165 och 316, 1927 s. 242 och 409 samt 1928 s. 96 och 200) har ytterligare ett dylikt beslut meddelats, nämligen d. 31 mars 1928 beträffande municipalsamhället Strömsund i Ströms socken av Jämtlands norra domsaga även som byarna Bredgård nr 1, Näset nr 1och Grelsgård nr 1—3, i den mån sagda byar icke ingå i municipalsamhället.

 

    Skifte av justisminister i Norge. Ved høire-regjeringens avgang i januar 1928 som følge av valgene blev den tidligere justisminister Knud øyen atter utnevnt til fylkesmann i Hedmark. Som justisminister i den nye regjering — den første arbeiderregjering i Norge — blev fra 28 januar utnevntoverrettssakfører Cornelius Holmboe. Hr Holmboe er føodt i 1881 og juridiskkandidat fra 1903. Efter i nogen år å ha vært dommerfullmektig, sakføorerog socialistredaktør forskjellige steder i landet nedsatte han sig som sakfører
    Tromsø, hvor han nu i en rekke av år har drevet en meget betydelig sakførerforretning. Særlig har han interessert sig for strafferettspleien, som han har hatt rik anledning til å praktisere som offentlig opnevnt forsvarer i ca.15 år ved lagmannsrettene og underrettene i sitt distrikt og som valgt forsvarer i politiske saker ved forskjellige domstoler. — Arbeider-regjeringen blev bare sittende i ca. 14 dager. Fra 15 februar blev den avløst av den nu sittende venstre-regjering. Også denne hentet sin justisminister fra Nord-Norgeog fra skranken: Haakon Martin Evjenth, høiesterettsadvokat i Bodø. Haner født i 1865, blev juridisk kandidat 1889, overrettssakfører i 1894 og harvært advokat fra 1895. Han har senere hele tiden praktisert i Bodø, hvor han var forsvarer ved lagmannsrettene og bestyrer ved Norges Banks avdeling.m. v. Ved sin utnevnelse till justisminister var han ordfører i Bodø.


C. P.