ÅKE HOLMBÄCK. Hand skall hand få. Ett bidrag till godtrosförvärvens historia. Upps. 1928. Almqv. & Wiks. 12 s. 0.50. — Uppsala universitets årsskrift 1928. Juridik 1.
    Med uttrycket »hand skall hand få» eller »hand skall hand följa» betecknades hos oss under 1600-talet den i germansk rätt utbredda rättsregeln

390 LITTERATURNOTISER.att den som frivilligt lämnat löst gods i annans besittning, ej ägde vindicera detta från tredje man, under senare tid likväl under förutsättning att tredje man var i god tro (jfr H. B. 11:4 och 12: 4). Se de av Holmbäck anförda exemplen från 1640-talet ur Vendels sockens och Uppsala rådhusrättsdomböcker. (Jfr även BENCKERT, Extinktiva förvärv, I, s. 108 ff.). Som Holmbäck erinrar begagnades för övrigt nämnda uttryck även för att beteckna det inre rättsförhållandet mellan kontrahenterna, exempelvis långivare och låntagare, och företedde detta en påtaglig släktskap såväl med Dalalagens uttryck»þy at hand skal hændi sælia» som med den tyska medeltidsrättens »Handmuss Hand wahren» vilket först möter i das Billwärder Recht (omkr. 1400) och i en variant till das Emsinger Landrecht. Den likhet som på denna punkt framträdde mellan Dalalagen och ett par rättskällor från »frisernas gamla trakter vid Nordsjön», finner Holmbäck erbjuda ett särskilt intresse, då han i ett äldre arbete (Ätten och arvet) ansett sig kunna spåra inflytande av nederländsk rätt i andra medeltida rättsbud från Västmanland och Dalarna.


K. B.