Nordisk Litteraturfortegnelse 1921—1924. Av THOR M. ANDERSEN, CHR. JUNIOR og A. E. RODHE. Med Bistand for Finlands Vedkommende af O.Hj. GRANFELT og S. R. BJÖRKSTEN. 204 s.
    Sedan prof. Frantz Dahl i 1923 års årg. av Tidsskrift for Retsvidenskab för sista gången lade sin hand vid den i många år under hans ledning utarbetade nordiska litteraturförteckningen med den då tryckta förteckningen för år 1920, har tomrummet efter dessa fullständiga och värdefulla översikter över de nordiska ländernas juridiska och administrativa litteratur år för år blivit alltmera kännbart. Beträffande svensk litteratur övertog Sv. J. T. med årg. 1925 uppgiften att tillhandahålla dylika förteckningar, dock efter en mera begränsad plan, särskilt vad den administrativa litteraturen angick, och i årg. 1926 påbörjade Sv. J. T. vid sidan härav systematiska förteckningar över i nordiska tidskrifter intagna juridiska artiklar av ett allmännare intresse.
    Nu finner man med tillfredsställelse, att redaktionen av T.f.R. icke avsett att definitivt upphöra med publicerandet av nordiska litteraturförteckningar, i det att som bilaga till häftena 1 och 2 för år 1928 utgivits den digra efterskörd på 204 sidor, vars titel läses här ovan. Det kan ifrågasättas om ickeförteckningen skulle hava vunnit i överskådlighet och användbarhet, om alla fyra årens litteratur sammanförts under de olika ämnena i stället för att fördelas på fyra fristående årsförteckningar. Det nu gjorda kraftprovet ger förhoppning, att förteckningen 1925 — 1928 skall få emotses redan nästa år, varefter en återgång till de gamla årliga förteckningarna nog torde vara ett allmänt önskemål.


Kjs.

 

NY JUSTITIEMATRIKEL.

 

    Såsom redan omnämnts i Sv. J. T. 1927 s. 243 och 500, togs förra året initiativ till utarbetande av en ny justitiematrikel. Arbetet på matrikeln har nu fortskridit så långt, att den med visshet kan beräknas utkomma under loppet av innevarande juni månad. Matrikeln, som utgives av Sv. J. T. genom advokaten ARTHUR GULLBERG och t. f. assessorn vid Stockholms rådhusrätt SVEN CAVALLIN, är upprättad efter i huvudsak samma plan som den tidigare justitiematrikeln men är något mera fullständig, i det att densamma upptager samtliga personer, tillhörande de av matrikeln omfattade kategorierna, oavsett huruvida de själva lämnat uppgifter. Den är tryckt med något mindre stil och i ett lätthanterligare format än föregående editioner, varigenom en väsentlig prisreduktion möjliggjorts (häftat ex. kr. 15.00, inb. kr. 17.50). Matrikeln kommer att omfatta 390 sidor jämte en bilaga med förteckning över nu levande juris doktorer, kreerade i Sverige. Ett mindre antalexemplar (omkr. 100), som tryckes utöver det subskriberade antalet, erbjudesåt Sv. J. T:s prenumeranter till subskriptionspris, såframt rekvisition omedelbart insändes. Rekvisitionskort medföljer detta häfte.

 

26 — Svensk Juristtidning 1928.