Biträdande domares arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna för de biträdande domarna (B. D.) äro ej närmare reglerade i domsagostadgan. I dennas 10 § stadgas endast helt allmänt, att B. D. efter hovrättens förordnande enligt av K. M:t bestämda grunder har att utföra häradshövdingen åliggande ämbetsgöromål. Han har vidare att vikariera för häradshövdingen, när hovrätten så förordnar, samt skall, i mån hans övriga åligganden det medgiva, biträda häradshövdingen i hans ämbetsgöromål.
    De av K. M:t meddelade närmare grunderna för bestämmande av biträdande domares ämbetsåligganden finnas intagna i ett kungl. cirkulär d. 18 juni 1925. I detta cirkulär hava anvisats tre olika typer, enligt vilka B. D:s arbetsuppgifter kunna bestämmas. Han kan först och främst sysselsättas med inskrivningsväsendet samt civila och kriminella bagatellmål — han kan förordnas handlägga mål och ärenden enligt tremanstingslagen, utfärda gravationsbevis, verkställa häradshövdingen åliggande uppgifter med avseende å jordregister och fastighetsregister och granskning av inteckningsböcker samt handlägga på domaren ankommande konkursärenden (typ A). B. D. kan emellertid också mera inriktas på den rent dömande verksamheten. Därvid kan föreskrivas sådan fördelning, att åt B. D. uppdrages antingen att handlägga mål och ärenden, som förekomma å viss angiven rättegångsdag under tingen eller de allmänna sammanträdena (typ B) eller också — i fall domsagan består av två eller flera tingslag — att stadigvarande förvalta häradshövdingämbetet i visst tingslag (typ C). Emellertid har i cirkuläret även medgivits hovrätt att fastställa andra grunder för fördelningen än de ovan anförda, där sådant efter omständigheterna prövas lämpligt. Beträffande typ B är särskilt stadgat, att B. D. bör förordnas att, om uppskov meddelas i mål som å sådan rättegångsdag upptagits till handläggning, jämväl i fortsättningen under den tid hans förordnande avser såsom rättens ordförande handlägga och avdöma dylikt mål.
    Det torde kunna äga visst intresse att undersöka de principer hovrätterna följt vid det mera detaljerade fastställandet av de biträdande domarnas arbetsuppgifter.1
    1. Sollentuna och Färentuna domsaga. B. D. har att hålla vissa angivna allmänna sammanträden, dock med undantag för mål och ärenden, som avses i tremanstingslagen. B. D. skall vidare utfärda gravationsbevis för fastigheter i Sundbyberg och sådana områden, som avses i givna föreskrifter om

 

1 Efterföljande sammanställning är gjord med begagnande av uppgifter, som redaktionen införskaffat från hovrätterna. Där ej annat särskilt anmärkts, hänföra sig uppgifterna till tiden 1 juli 1927—30 juni 1928.

NOTISER. 413uppläggande av fastighetsbok såsom för stad. Därjämte har B. D. att i viss omfattning verkställa stadgad granskning av inteckningsböckerna samt att leda föreskrivet arbete med uppläggande av vissa fastighetsböcker för domsagan.
    2. Södertörns domsaga. I denna domsaga har kommit i tillämpning en kombination av typerna B och C. Det har nämligen ålagts B. D. att å sista rättegångsdagen av varje allmänt tingssammanträde i det ena av domsagans två tingslag handlägga alla då förekommande tvistemål, som ej kunna slutligen handläggas å sammanträden med tremansnämnd, ävensom de brottmål, i vilka det åtalade brottet kan förskylla straffarbete. Vidare har han att i samma tingslag hålla vissa tremansting, förvalta domarämbetet i vad rör andra göromål än allmänna tingssammanträden och tremansting m. m. I viss omfattning har han också att verkställa granskning av inteckningsböckerna i domsagan.
    3. Uppsala läns södra domsaga. Även i denna domsaga är B. D:s verksamhet närmast knuten till det ena av domsagans båda tingslag (typ C). I detta håller han vissa allmänna sammanträden samt med visst undantag alla tremansting. Därjämte handlägger han på domarämbetet i tingslaget ankommande konkursärenden samt företager rannsakning med häktade. Slutligen svarar han för utfärdande av gravationsbevis för hela domsagan.
    4. Oppunda och Villåttinge domsaga. B. D:s arbete är här så uppdelat, att han förvaltar häradshövdingämbetet i Villåttinge härad, utfärdar gravationsbevis för fastigheter inom Oppunda härad samt håller i sistnämnda häradförekommande rannsakningar.
    5. I Falu domsaga förvaltar B. D. alternerande domarämbetet under ett halvt år i vartdera av domsagans båda tingslag, varvid emellertid handläggande av mål och ärenden enligt tremanstingslagen i viss omfattning undantagits från hans arbetsuppgifter.
    6. Ovansiljans domsaga. B. D. håller vissa ting eller allmänna sammanträden i tre av domsagans fyra tingslag. För vissa fall är därvid undantaggjort i fråga om mål och ärenden enligt tremanstingslagen.
    7. Jämtlands norra domsaga. Med enahanda inskränkning som i Ovansiljans domsaga förvaltar B. D. domarämbetet i det ena av domsagans båda tingslag. I det andra har han att hålla rannsakningar med häktade.
    8. Västerbottens norra domsaga. B. D. förvaltar häradshövdingämbetet i det ena av tingslagen i domsagan samt utfärdar gravationsbevis beträffande fastigheter i det andra tingslaget.
    9. Bråbygdens och Finspånga läns domsaga. I förevarande domsaga har B. D. funnits intill d. 31 dec. 1927. B. D. hade att förvalta häradshövdingämbetet i det ena av domsagans båda tingslag.
    10. Tveta, Vista och Mo domsaga.1 I B. D:s ämbetsåligganden ingår att hålla rannsakningar med häktade även som tremanstingssammanträden samt att handlägga konkursärenden. Vidare har han att utfärda gravationsbevis och handlägga skiftesärenden beträffande fastigheter inom Tveta härad.
    11. Östra Värends domsaga.1 B. D. tjänstgör under det ena halvåret i ett av tingslagen samt under det andra halvåret i det andra tingslaget. Han har därvid att förvalta domarämbetet samt handlägga skiftesärenden. Den ordinarie häradshövdingen har dock ålagts skyldighet att ombestyra och ansvara för

 

1 Uppgifterna avse tiden 1 juli 1926—30 juni 1927.

414 NOTISER.införande i fastighetsböckerna av samtliga under berörda tider förekommande lagfarts- och inteckningsärenden.
    12. I Sunnerbo domsaga 1 är B. D. anställd blott under ett halvt år årligen, B. D. är konkursdomare samt håller vissa allmänna sammanträden under ifrågavarande tid.
    13. Askims, V. och Ö. Hisings samt Sävedals härads domsaga. 1 Arbetsuppgifterna ha utformats i nära överensstämmelse med ovanberörda typ A.B. D. har sålunda att, därest beträffande något tingssammanträde förordnande icke meddelats annan att handlägga de till lagfarts-, intecknings- och tomträttsprotokollen hörande ärenden, handlägga desamma, även som att utöva den ständiga överuppsikt över inskrivningsväsendet i domsagan, som ankommer på häradshövdingen; han har vidare att upprätta jordregistret för viss socken, utfärda gravationsbevis rörande fastigheter inom visst härad samt verkställa granskning av inteckningsböckerna.
    14. Hallands läns södra domsaga.2 B. D. åligger att med viss inskränkning förvalta häradshövdingämbetet och handlägga skiftesärenden i det ena av de båda tingslagen i domsagan.
    15. Västra Göinge domsaga. 2 B. D. handlägger på domaren ankommande konkursärenden och utfärdar gravationsbevis.
    16. Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga.2 Här har partiellt tillämpats typ B här ovan. B. D. handlägger sålunda mål och ärenden, som förekomma å viss rättegångsdag under de allmänna sammanträdena. Han har vidare att utfärda gravationsbevis för fastigheter inom viss del av domsagan.
    17. I Frosta och Eslövs domsaga2 har B. D. huvudsakligen att taga befattning med inskrivningsväsendet. Sålunda biträder han häradshövdingen i arbetet med fastighets- och jordregistren inom domsagan samt med omskrivning av fastighetsböckerna och i samband därmed stående åtgärder.
    18. Oxie och Skytts domsaga.1 B. D. håller vissa allmänna sammanträden, utfärdar gravationsbevis samt verkställer granskning av fastighetsböckerna.

 

    Det må tilläggas att beträffande några av ifrågavarande domsagor meddelats den särskilda föreskrift, att B. D. skall i viss angiven omfattning tjänstgöra såsom ägodelningsdomare.
    Det kan i betraktande av dessa mycket skiftande anordningar möjligen ifrågasättas, om syftet med föreskriften i domsagostadgan att K. M:t bestämmer grunderna för B. D:s tjänstgöring uppnåtts, och om icke en något enhetligare arbetsfördelning borde eftersträvas.


S. M.