Andra huvudtiteln. Andra huvudtiteln har nu slutbehandlats av riksdagen. De av K. M:t gjorda framställningarna (se Sv. J. T. 1928 s. 93) hava bifallits med undantag beträffande de föreslagna arvodena till ordförande och vice ordförande å division i hovrätt även som till nedre justitierevisionens ordförande. Arvodet till ordföranden i nedre justitierevisionen — av K. M:t föreslaget till 2,500 kr. — har av riksdagen bestämts till 1,500 kr., vilket innebär en höjning med 1,000 kr. utöver nu utgående belopp. Beträffande arvodena till divisionsordförande och vice divisionsordförande i hovrätt hänvisas till särskild notis (sid. 417).
    Vid behandling av frågan om anslag till domsagornas förvaltning harr iksdagen biträtt det i statsverkspropositionen upptagna förslaget, att till assessor i hovrätt, som förordnas att tjänstgöra såsom vikarie för häradshövding eller såsom biträdande domare, skall utgå dels samma löneförmåner som tillkommit honom i hovrätten, dels ock, om tjänstgöringen är förlagd till annan ort än hovrättens stationeringsort, ersättning för de extra kostnader, som

NOTISER. 417tjänstgöringen medför, dock högst 480 kr. för år. Riksdagen har därvid betonat vikten av att assessor må förordnas såsom biträdande domare endast undantagsvis, då annan lämplig vikarie ej finnes att tillgå. I statsutskottets av riksdagen godkända utlåtande heter det vidare:
    "Emellertid har utskottet inhämtat, att 1926 års ändringar i domsagostadgan kunna komma att i lönehänseende innebära en viss hårdhet beträffande ett mindre antal domaraspiranter, vilka redan före nämnda författningsändringars genomförande definitivt ägnat sig åt lantdomarbanan och vilka jämväl under långvarig hovrättstjänstgöring prövats vara skickade till befordran som domare. Ehuru utskottet ingalunda vill förorda något eftergivande av de garantier för en god domarrekrytering, som avsetts med nämnda ändringar i domsagostadgan och den därmed sammanhängande kungörelsen den 4 juni 1926 angående assessors i hovrätt tjänstgöring vid underdomstol å landet, synasdock billighetsskäl tala för att nyss omförmälda aspiranter, vilka jämlikt 26 §andra stycket domsagostadgan kunna av K. M:t efter prövning i varje särskilt fall berättigas att utan förordnande som assessorer mottaga fortsatta förordnanden såsom vikarie för häradshövding eller såsom biträdande domare, därvid jämväl berättigas att komma i åtnjutande av vice häradshövdings löneförmåner. Utskottet, som finner sig böra tillstyrka, att såsom en lämplig övergångsanordning viss dispensrätt lämnas, varigenom de strängare kompetenskraven för förordnande till assessorer lättare kunna upprätthållas, villemellertid framhålla angelägenheten av att dispensrätten icke kommer i tilllämpning i vidare mån än som föranledes av de av utskottet ovan påpekade omständigheterna."